Category : Kitab Rg Weda

Rig Veda 1.3

Kitab Rg Weda No comment
Rig Veda 1.3
Rig Veda 1.3 ancient vedas Rig Veda 1.3: Rig Veda 1.3.1 अश्विना यज्वरीरिषो दरवत्पाणी शुभस पती | पुरुभुजाचनस्यतम ||aśvinā yajvarīriṣo dravatpāṇī śubhas patī | purubhujācanasyatam || Rig Veda 1.3.1 1 YE Avins, rich in

Rig Veda 1.2

Kitab Rg Weda No comment
Rig Veda 1.2
Rig Veda 1.2 ancient vedas Rig Veda 1.2: Rig Veda 1.2.1 वायवा याहि दर्शतेमे सोमा अरंक्र्ताः |तेषां पाहि शरुधी हवम ||vāyavā yāhi darśateme somā araṃkṛtāḥ |teṣāṃ pāhi śrudhī havam || Rig Veda 1.2.1 1

Rig Veda X.90 (Purusa Sukta)

Kitab Rg Weda No comment
Rig Veda X.90 (Purusa Sukta)
Rig Veda X.90 Purusa Sukta   Rig Veda X.90.1 सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात | सभूमिं विश्वतो वर्त्वात्यतिष्ठद दशाङगुलम || sahasraśīrṣā puruṣaḥ sahasrākṣaḥ sahasrapāt | sabhūmiṃ viśvato vṛtvātyatiṣṭhad daśāṅghulam ||   Rig Veda X.90.2 पुरुष