Lontar Tutur Rare Angon

No comment 79 views

Lontar Tutur Rare Angon

Om Awighnam Astu Namo Siddham!

Nihan lingning Tatwa Rare Angon, kengetakna, nimittaning manusa pada, patemwan rare angon, lawan rare cili, katatwaning pradana purusa, tambyaning i rare angwan matemu smara, metu tang kama petak, i rare cili metu kama bang, parok tang kama bang, lawan kama petak, umunggwa ring dhaleming kundha cucupu manik, sira Sang Hyang Amretha sabwana, asuta dhah rahining kulem, ya to matangyan tang rare mungsang ring dhaleming garbhawasaning ibu, awawarah ri rare angwan munggwing aji, katatwaning i rare:
sawulan ring jero, nga. Sang Hyang Manik Kamma Gumuh.

Rong lek, nga. Sang Hyang Manik Kamma Bhusana. Tigang lek, nga. Sang Hyang Manik Tigawarna. Patang lek, nga. Sang Hyang Manik Srigadhing. Limang lek nga. Sang Hyang Manik Kembangwarna.

Nemang lek, nga. Sang Hyang Manik Kutalengis. Pitung lek, nga. Sang hyang Manik Wimbasamaya. Wwalung. lek, nga. Sang Hyang Waringin Sungsang.

Sangang lek, nga. Sang Hyang Tungtung Bwana. Mangkana katatwaning rare ring dalem, lingning Aji Tatwa Rare Angwan.

Nihan i wetuning rare, Sang Hyang Kawaspadhana, duk sumalah ring pretiwi, nga. Sang Hyang Prana Bwanakosa.

Duk tinegesan hari-harinya, nga. Sang Hyang Nagangelak.
Duk ingadegaken, nga. Sang Hyang Sarining.

Duk sinuswan, ikang rare, Sang Hyang Nagagombang.

Duk linekas, nga.Sang Hyang Malengis.
Duk sinuwukan ikang rare, nga. Sang Hyang Tuturbwana.
Duk ingemban, nga. Sang Hyang Windhusaka,
Duk sinuswan, nga. Sang Hyang Bhuta Pranasakti.

Duk dinulang-dulang, Sang Hyang Anantabhoga.
Duk sinambat, nga. Sang Hyang Kakarsana.

Duk lumingling, nga. Sang Hyang Menget.
Duk kumerab, nga. Sang Hyang Nagasesa.

Duk bisa miri, nga. Sang Hyang Bhayumiri.

Duk bisa alungguh, nga. Sang Hyang Gana.
Duk wawu ngadeg, ngantem, nga. Sang Hyang Tala.

Duk wawu lumaku, nga. Sang Hyang Bhuta Gelis.

Duk wawu bisa anambat bapa babu, nga. Sang Hyang Tuturmenget.
Duk wawu acecapet, nga. Sang Hyang Ajalila.

Duk bisa abusana, nga. Sang Hyang Kumara.

Duk wruhing sabda mwang angucap, nga. Sang Hyang Jatiwarna.
Duk rumajaputra, nga. Sang Hyang Twas.

Duk angaji sastra, nga. We- ruh ring sastragama, nga. Sang Hyang Tatwajnana. Duk weruh ring asamadhi, weruh ring wedhya, nga. Sang Hyang Mahawidya. Mangkana katatwaning manusa, lingning Aji Tatwa Hampyalwadhi.

Nihan kramaning manusa wang garbini, yan ngutamayang sarira, Miring mangupakara parikrama, wenang angrujaki, lwir sadhananya: salwiring pisang, salwiring woh- wohan, makadi badung, kacubung, wrak tawun, gula salwiring gughakilang, madhu, manggala, pasir, gawenin rujak, tibanin mirah, ungguhakna ring batil, gedhah, pinuja de Sang Pandhita, lingning aji, Icwara Paridhuna.

Yan sampun matuwuh tigang lek ikang wwang ameteng, hana papalinya, tutuging parikrama, wenang masakapan, istri kakung, kramanya maka sadhana, kang lanang manuhuk lawe ireng, tinunggwan sang ning rabi. Mangawa glanggang buluh, manumbak roning kumbang winungkus mesi iwak Iwah, kang istri manyuhun ceraken, pinuja de Sang Pandhita, kang isri manguntal mirah apasang. Mangkana kramanya.

Kunang tegesing upakara ika, beneng nga. beneng. selem, nga. seta. Nuhuk, nga. tedah. Numbak, nga. ngembak. Gelanggang buluh, nga. nggang galang, aluh. Nyuhun, nga. kasungsung. Ceraken, nga. parekan, nga. ajakan, apan tan sah i nyama catur rumaket ring sarira, pareng huma. Mirah tegesipun, nga. suteja, suteja, nga. rupa. Mangke tetep rupaning rare. Mangungkus kumbang maisi iwak Iwah. Kumbang, nga. embang, ulam, nga. be, nga. beds, mangda sampun kabeda-beda antuk I nyama catur.

Ring wetuning rare ring bwana agung, nga. Sang Hyang Atmaja Kawaspadan, lingning Aji Rare Angwan.

Nihan tegesing katatwaning hari-hari ika, pinaka sawa, karananing hari-hari ika kawangsuh den abresih, mabungkus antuk kasa madaging anget-anget, mawadah klapa, klapa ika mawak padma, raris mapendem, ring luhuring amendem, madaging kembang wadi, ring sandingnya madaging baleman.

Mwang sundar, sanggah, tegesnya sundar pawaking angenan, sanggah pawaking prajapati. Baleman ika, pawaking pengesengan sawa, hari-hari ika, pawaking sawa, lawasnya agawe baleman, abulan pitung ding. Yan tan samangkana, tan sida geseng sawa ika, mangkana katatwanya, lingning Aji Rare Angwan.

Nihan pangupakara kepus pungsed, magawe pratiti masa, mwah manyaluk pasikepan
kambuh,
ngupeti
Kumara, pralingga luhuring rare aturu, mwang wangunen sanggar ring unggwaning ananem luhu, rare, make nga. mwang Sang Hyang unggwan
mangkana
anglukati
sanak, manglebur malaning wetu, manglepas awon, nga. lingning Aji Rare Angwan.

Ri wus dwadasa lemeng tuwuhing rare, hana pangupakaranya, tegesnya amagehaken atma, pramananing rare, i nyama catur sanak, linukat, aganti haran, Anggapati, Mrajapati, Banaspati, Banaspatiraja, mangkana katatwanya, lingning Aji Tatwa Kandha Pat.

Ri sampun sawulan pitung dina tuwuhning rare, hana pangupakaranya, mangluwaraken kakambuh. Manganti sasikepaning rare, atmaraksa palanya. Kadhirgahayusa palanya, kaluputaning lara wighna, ikang sanak, kinenan palukatan, mwang ibuning rare, linukat den abresih, mwang tinirtan, tegesipun ngalukat malaning ibunya, pecake ngawetwang mala, mangkana katatwaning lingning Aji Tatwa Dharma Usada.

Ri wus telung sasih tuwuh rare, hana upakaranya, tegesnya, ikang rare aminta nugraha ri Bhatara Siwaditya, tembenya anganggo bhusana, ratna kancana adi, mwang i nyama sanak linukat, sareng rare ika, sahupakara i catur sanak magentos haran, I malipa I malipi, I bapa bajang, I babu bajang, mangkana katatwanya, lingning Aji Tatwa Jarayuhantra.

Ri sampune aketus untu ikang rare, citaning rare kahanan budi satwa rajah tamah, yogya uruk mangaji, mwah yogya matepong karma, manurut gama Siwa Budha, mangkana katatwanya, lingning Aji Tatwa Iswara Paridana.

Ri sampuning tutuging daha, kahanan brahmatya, hana pangupakaranya, tegesipun pamarisudan kaletuhan sang kahanan kabrahmatya, Ling Aji Tatwa Anggastya.

Ri sampun mayusa,16 tahun, hana upakaranya, nga. matatah, amotong untu, tegesipun ninggalang malaning untu, malaning carma, malaning rambut, mwah i nyama catur sanak, kinenan palukatan, kaping rwaning amuja anamtami mangkana lingning Jarayutantra.

Nihan tingkahing Gama Kapatyan, hinaranan atitiwa, katama de sang catur warna, kateka tekeng mangke. ri huwusning patinggaling urip, ndi unggwaning atma? Ring hawa, ikang sawa wenang inupakara, tutug parikrama kapatyan mabresih, amarisudha letuhing sawa, Ring huwusing sawa abresih, kinenan pamanah de sang pandhita, kaupti stiti ikang atma, mulih maring stananya nguni, dinuluran upakaraning kunapa, ikang atma kabhisekaneng sang pandhya, tinuduh de sang pandhitha mamatyaksa parisentana,

Ri huwusing atma amukti, mwah tinuduh de sang pandhita, umaiwi maring windu rupaka. Mangkana katatwaning sawa rinaksa ri graham pomahan.

Kunang ikang sawa pinendem, ring smasana hinaranan makingsan, dinunungaken ring Sang Hyang Ibu Pratiwi. ikang atma rinaksa denira Bhatari Nini Durgghadewi, panguluning setra agung. Mangkana katatwanya sawa mapendhem.

Ri tekaning mamreteka sawa, ingaranan ngaben, ring atetiwa, hana upakara ngulapin, hana nugraha ri Sang Hyang Ibu Pretiwi, mwang ring sedahan sema, amwitamreteka sawa, kunang ikang atma gawenen awak-awakan, manut parikrama sakawenang, gawenen kadununganya nguni duking mahurip, inucap benjanging atitiwa, ikang atma sinangaskara de sang guru, ring dewa pakraman. Tegesipun Sang Hyang Pitra anuhun padha ring sang adi guru, anda Waranugraha, wisik, marganyan kinelepasaken sakeng papa sangsara, matangyan ikang wang hurip, katekeng pati, sinenggah sisyane sang pandhita. Sisya, nga. parekan, nga. wetu saking sang adiguru, ri kaping rwaning janma, mangkana katatwanya, lingning Aji Tatwa Purwaka.

Kunang tahulaning wangke ika ring setra, wangunen gawenen kuwu, kinenan pa- lukatan, mwang pabresihan, dahar kasturi suci, dinaning atitiwa, tunggalakena awak- awakaning pitra ika, lawan tahulaning wangke ika, ring smasana, inentas de sang pandhita,

Tegesing tirtha pabresihan, mresihin cihnaning mati, tirtha pangentas, tegesipun ngentasang pitresnan sang mati ring sarat. Mangkana katatwanya, lingning Aji Tatwa Purwaka.

Kunang sawa yan inupakara, atemahanya mandadi naraka, mwang munggwing alang-alang aking, mangebeking waduri ragas, katiksnan dening panasning surya, manangis mangisekisek, sumambe anak putunya, sang kari mahurip, lwir sabdaning atma papa,

“Duh anaku ring madhya padha, tanhana matra welas ring kawitan, maweh bubur mwang we setahap akweh mami madrewe, anak putu, sami pada maweh kasukan ri sira, mwah druwe mami, kagamel de nira, tan hana wawanku mati, sira juga sami sesa kabeh, anggen den abecik-becik, tan hilang sira ring ramarena, kawitanta, tan aweh tirtha pangentas, jah tasmat, kita anaku wastu kita amangguh alpayusa”.

Mangkana temah atma papa ri Santana, mangkana katatwanya lingning Aji Purwa Tatwa.

Katrangan Agama Tirtha, indike matirtha, maketis ping telu, tetuwekipun ngaturang pamarisudha ring kawitan, sane tigang pawas, malih mangimum ping tiga, tegesipun, pangleburan i trimala malih mereraup ping tiga, maksud ipun, mresihin icatur lokapala ri sarira. Awanan amangan wija pitung siki, maksud ipun bibit saking sapta tirtha, tan wenang remekaken, ama- ngan mwang analed juga, mangde sidaning hurip, nguripang i sapta pramana, madewek uriping sajagat, Awinan masekar tetuwek- ipun, reh sampun sudha i trimala, tri kaya parisudha, dados madewek wangi, lingning Aji Tatwa Kapan- dhitan, mwang ring Mage- swari Tatwa, Indraloka.

Nyan pangupakaraning madiksa, lwir sajinya, ne ring gurukrama, dhaksina, 4.siki.
dewadewi, 4.siki, panglemek, 4.tamas,
tigasan putih, madaging jinah 225,
matali suntagi,
kwangi sawijiwiji, tegen-tegenan,
sedah woh, 1.tamas,
ring soring gurukrama, sesayut,
tumpeng bang,
ayam wiring mapanggang, sampyan andong bang, jinah. 225.
dhaksina, 1.
majinah 4000,
Malih ring arepan guru- krama,
majinah 4.kranjang,
majinah sami, 4000. sawiji.

Malih ring sanggar tutwan madulu wetan, munggah suci asoroh, sapuput ipun, malih dhaksina, 2. daging ipun kadi arep, saruntutan jinah, 2 kranjang, mametang taiian, dewa-dewi, 2. siki, haywa tan sang diniksan, sesayut abatekan, tan hilu sesate bebali, kewala byakala, upakaran sang diniksan, pabresihan, saha busana wastra putih saparadeg, Ponjen wiji sowang, katur ring sang aji asiki, suci asoroh arepan Pawedayan, panguriaga, jauman, sagenep ipun, dhaksina, majinah nista madya utama,
tan kari sedah suhun, saha dudus lukat.

Nyan kramaning pawintenan, lwir sajinya, ngwangun sanggar tutwan, sajinya suci asoroh sapuputipun, 2. dewa – dewi.1. sedhah woh,1. sesayut ghana,1. jinah 3.kranjang, madaging sami, 4000, kang sawiji, dhaksina, 1.tatabane abatekan, labaan sang mawinten, biu kayu, 20. gegodoh, 2.jenang prajnyan, runtutanya saha sedhah, jambe sang urip, tinulis dening : Ka Kha Ga Gha Nga, Sa, Ra, La Wa. Sang mawinten tinulisan de sang pandhita, aksaranya manut nista madyottama, sajining pawedayan, lwirnya suci asoroh, peras dhaksina, majinah nurut manista madyottama.

Hana wwang tan panahur sot, sinangkala pinupuh dening bhuta Galungan, sira wisesa ring sot, sira ya migraha.

Ageng papanya wwang adwa,
yan linyoking sarwa satwa, sadasa tahun papanya, yan adwa ring sang wiku, kadi hilining banyu, papa kapangguhnya, apan sang wiku mawak bhatara, wenang manganu-graheng janma, manglepas-aken karyya rahayu.

Matuwuh, 6 sasih tuwuh ikang rare, nga. maotonan, hana pangupakaranya, tegesipun ikang rare, aminta nugraha ring
Pretiwi, tan
upadrawa de
tembenya anapak lemah, ikang i catur sanak, kinenan palukatan, malih aganti haran, lwir haranya: Sang Garga, Sang Maitri, Sang Kurusya, Sang Pretanjala, tinuduh de sang pandhita, mulih maring ung- gwanya sowang-sowang, Mangkana katatwanya, ling- ning Aji Tatwa Jarayutantra.

Om Santi Santi Santi Om.


Semoga tidak ada halangan.

Inilah merupakan uraian dari Tatwa Rare Angon, agar selalu diingat, oleh karena kita sebagai manusia di dunia ini, yang dipertemukan sesama rare angon dengan rare cili (manusia lelaki dengan perempuan), dan juga perihal pradana-purusa yang menjadi asal mula Sang Rare Angon mempertemukan asmara, dari pertemuan itu lalu timbul kama petak, sedangkan I Rare Cili menimbulkan kama bang, yakni timbulnya sperma dan sel telur. Maka membaurlah kama bang (sel telur), dengan kama petak (sperma), kemudian berada di dalam kundha cecupu manik, itulah yang bergelar Sang Hyang Amreta Sabuana, yang menyebabkan melahirkan anak pada malam hari. Itulah sebabnya jabang bayi bertempat tinggal di dalam perut sang ibu.

Sekarang akan dijelaskan kepada Sang Rare Angon perihal pengetahuan tentang Sang Rare Angon (manusia).
Setelah sebulan lamanya berada dalam kandungan, jabang bayi itu bernama Sang Hyang Manik Kama Gumuh.

Setelah dua bulan bernama Sang Hyang Manik Kama Bhusana.
Tiga bulan di dalam kandungan sang ibu, bernama: Sang Hyang Manik Tigawarna. Empat bulan berada dalam kandungan ibu, namanya: Sang Hyang Manik Srigadhing. Kemudian sudah selama lima bulan berada dalam kandungan ibu, bernama: Sang Hyang Manik Kembang warna.

Enam bulan dalam kandungan, bernama Sang Hyang Manik Kutalengis. Setelah tujuh bulan, namanya: Sang Hyang Manik Wimbasamaya.

Selanjutnya sesudah selama delapan bulan sang jabang bayi dalam kandungan, bernama: Sang Hyang Waringin Sungsang.

Setelah sembilan bulan, bernama: Sang Hyang Tungtung Bwana.
Demikianlah keterangan tentang si jabang bayi, selama masih berada dalam kandungan sang ibu, menurut isi Aji Tatwa Rare Angon

Demikian tentang kelahiran seseorang bocah, Itu Sang Hyang Kawaspadana, ketika menginjak bumi (lahir dari kandungan sang ibu), bernama Sang Hyang Prana Bwanakosa.

Ketika baru dilepas ari-arinya, bernama Sang Hyang Nagangelak.

Ketika baru digerakan arah berdiri, baru diambil dari tempat dimana bocah itu lahir, bernama Sang Hyang Sarining. Ketika disusukan (diberi air susu sang ibu), bocah itu disebut Sang Hyang Nagagombang.

Ketika dibusanai (busana bocah), disebut Sang Hyang Malengis. Ketika diupacarai yang namanya upacara sasuwuk, bocah itu bernama Sang Hyang Tutur bwana. Ketika ditimang-timang, disebut Sang Hyang Windhusaka.

Saat menyusui, bocah itu disebut Sang Hyang Bhuta Prana Sakti.
Ketika ditimang – timang selanjutnya, disebut dengan Sang Hyang Anantaboga. Ketika disapa (dipanggil) bayi itu, disebut Sang Hyang Kakarsana.
Ketika melirik, disebut dengan Sang Hyang Menget.
Ketika diumumkan (nama bocah tersebut), disebut dengan Sang Hyang Nagasesa.
Ketika bocah itu mampu menggerakan tubuhnya (memiringkan badan), disebut Sang Hyang Bhayumiri.
Ketika sang bocah sudah bisa duduk, disebut dengan Sang Hyang Gana.
Ketika sang bocah sudah mampu berdiri, sudah mampu berpegangan sendiri, disebut dengan Sang Hyang Tala.
Ketika baru bisa melangkahkan kaki (berjalan), disebut dengan Sang Hyang Bhuta Gelis.
Sejak mulai pasih memanggil ibu dan bapak, dinamai: Sang Hyang Tuturmenget.
Setelah mampu menyapa, dinamakan Sang Hyang Ajalila. Setelah/semenjak mampu berpakaian, disebut Sang Hyang Kumara.
Sejak mahir bertanya dan menjawab, bernama Sang Hyang Jatiwarna.

Setelah memasuki usia akil balig, namanya Sang Hyang Twas.

Ketika mulai belajar aksara /ilmu pengetahuan, disebut Sang Hyang Tatwadnyana.
Ketika sudah mahir melaksanakan yoga semadi, mahir akan isi weda, disebut Sang Hyang Mahawidya.

Demikianlah uraian tentang filsafat manusia, sesuai.dengan isi Aji Tatwa Hampyalwadhi.

Inilah tatakrama orang memelihara kandungan yang diawali ngidam, apabila mengutamakan tatakrama pada diri yang sedang hamil. Disini disebutkan proses upakara /upacara yadnya mengenai kehamilan seseorang wanita/ ibu. Pertama-tama wanita yang sedang hamil tersebut hendaknya memakan/meminum rujak. Adapun bahan-bahan rujak tersebut adalah: jenis pisang, jenis buah-buahan lainnya, seperti buah badung, kecubung, werak tawun(?), gula aren (gula kelapa, enau, atau gula lontar), madu, gula pasir. Itu semuanya dibikin menjadi rujak. Kemudian direndami dengan mirah (kalau mungkin mirah delima), taruh pada batil, atau toples/botol yang terbuat dari pada kaca, kemudian dipuja mantra oleh: Sang pendeta, demikian disebutkan oleh Tutur Aji Iswara Paridhana.

Apabila sudah berumur tiga bulan kandungan seseorang, ada sejenis upacara yang harus ditempuh (dilakoni). Setelah tiba saat proses yang harus dijalani, pasangan lelaki wanita itu harus menjalani Upacara Pesakapan sarana utama di dalam proses pelaksanaan upacara tersebut adalah: sang lelaki menyiapkan benang hitam, serta didampingi oleh sang istri. Juga sang lelaki menyiapkan glanggang bambu (bambu yang diruncingi = alat pemukul padi sepingan = padi local Bali). Gelanggang itu dipergunakan untuk menusuk daun kumbang (semacam talas liar) yang dipakai membungkus ikan sungai. Sang wanita /ibu, menjunjung ceraken (tempat rempah / isin rong yang terbuat dari lontar atau papan), serta dipuja mantrai oleh Sang pendeta/Sulinggih), sang wanita menelan permata mirah itu sepasang (dua butir). Demikianlah proses pelaksanaannya.

Adapun makna dari sarana upakara itu adalah: beneng berarti beneng, atau lurus. Selem artinya sela atau terang (tidak terhalangi oleh sesuatu). Nuhuk yang berarti tedah, yang artinya terasakan atau dapat dirasakan. Numbak berarti ngembak, membuka jalan. Gelanggang buluh atau gelanggang bambu, bermakna : enggang atau terbuka /terkuak, enggang juga berarti caluh (Bhs Bali), yang artinya leluasa. Nyuhun artinya kasungsung, atau dijunjung. Ceraken artinya parekan, yang berarti selalu dekat, karena kita tidak boleh jauh dari keempat saudara (sang catur sanak) kita tersebut, yang selamanya melekat pada diri kita. karena senantiasa kita bersama-sama mereka. Permata mirah bermakna, suteja, yang artinya bersinar gemilang, juga agar paras serta wajah itu bercahaya gemilang. Agar sedemikianlah hendaknya paras dari anak itu kelak, apabila lahir ke dunia ini. Terbungkus dengan daun kumbang (talas liar), kumbang berarti embang (kebebasan atau keleluasaan), ulam (ikan sungai), ulam berarti be, be yang berarti beda yang berarti gangguan, maknanya agar tidak diganggu oleh sang catur sanak (saudara empat kita).

Setelah sang jabang bayi lahir ke dunia ini, disebut dengan Sang Hyang Atmaja Kawaspadan, demikian isi dari Aji Rare Angwan (Rare Angon).

Inilah arti serta filsafat tentang ari-ari itu. Ariari itu diumpamakan sebagai mayat, makanya ariari itu harus dibersihkan atau dimandikan hingga bersih sekali, selanjutnya dibungkus dengan kain kasa yang berisi rempah-rempah, sebagai wadahnya adalah kelapa yang sudah dibuang serabutnya, kelapa itu sebagai padma, lalu dipendam.

Diatas pendaman itu, berisi kembang wadi (?), didekatnya itu berisi baleman atau tabunan (api dengan sekam hingga tidak menyala, namun asapnya selalu mengepul).

Selain itu, juga diisi pelita, sanggar cucuk yang diatapi dengan daun pandan. Makna dari semuanya itu adalah: pelita (sundar) itu, symbol dari angenan (pelita pada mayat manusia, ketika upacara pengabenan. Sanggar cucuk, melambangkan prajapati. Baleman atau tabunan (api dalam sekam), simbul dari alat pembakaran mayat. Ari-ari itu, sebagai mayat. Adapun lama dari waktu pembuatan baleman itu abulan pitung diva (empat puluh dua hari = akambuhan). Apabila tidak sedemikian tidak akan terbakar angus mayat itu. Demikian uraiannya, sesuai dengan isi dari Aji Rare Angon.

Inilah upacara seorang bayi/bocah yang baru tanggal pusarnya, pertama-tama dibuatkan pratiti (catatan hari lahir seorang bayi), dan juga harus dibuatkan pasikepan rare (azimat untuk bocah), upacara mekekambuh (penangkal dari tetanus bagi sang ibu, karena melahirkan) atau karena tali pusarnya yang dulunya terpotong agar tidak terkena tetanus, itu bermakna mulai bersemayamnya Sang Hyang Kumara pada bayi tersebut, juga dibuatkan pralingga di atas tempat tidur bayi itu, juga dibuatkan sanggar di tempat menanam sampah atau limbah akibat melahirkan itu. Di situlah tempat yang sato yoni. Begitulah isi filsafatnya. Juga dilakukan ruwatan bagi saudara yang empat itu (nyama catur = catur sanak), selain dari pada itu, upacara itu juga bermakna peleburan yang dianggap buruk pada hari kelahiran itu. Prosesi itu disebut dengan manglepas awon (membuang abunya). Demikian keterangannya, sesuai dengan isi dari Rare Angon.

Setelah dua belas hari dari kelahiran seseorang bayi. ada upakara/upacaranya, yang bermakna sebagai memperkokoh kehadiran Sang Hyang Atma, pada jiwa dan raga sang bocah tersebut. Sang catur sanak (saudara yang berjumlah empat) itu diruwat, seraya bayi itu berganti nama (sebutannya), menjadi: Anggapati, Mrajapati, Banaspati, Banaspatiraja. Demikianlah filsafatnya, sesuai dengan isi Aji Tatwa Kanda Pat.

Setelah sang bocah berusia sebulan tujuh hari (empat puluh dua hari), ada upakara, upacaranya, dibuatkan kekambuh, demikian pula sesikepan bocah itu diganti, yang bermakna penjagaan bagi Sang Hyang Atma, itu akan membuat panjang umur, bebas dari penyakit serta kecemaran Iainnya. Saudara empat itu juga diberi ruwatan, ibu serta sang bocah juga diruwat, supaya betul-betul bersih (suci), selanjutnya diperciki tirtha (air suci). Itu bermakna membersihkan segala kekotoran serta kecemaran sang ibu, yang dahulu mengeluarkan kekotoran, demikian isi dari filsafat Aji Tatwa Dharma Usada.

Setelah sang bocah berumur tiga bulan, ada jenis upakara/upacaranya. Itu bermakna, bahwa sang bocah, memohon anugrah dari Sang Hyang Siwaditya, untuk selanjutnya mengenakan busana atau perhiasan yang terbuat dari permata, emas-emasan yang mahal (logam mulia). Demikian juga saudara kita yang empat jenis itu juga mendapatkan ruwatan, bersama-sama dengan sang bocah itu, beserta upakara/upacara sebagai mana mestinya. Sang Catur Sanak lalu berganti nama menjadi: I Mlipa, I Mlipi, I Bapa Bajang, dan I Babu Bajang, demikianlah uraiannya, menurut penjabaran Aji Tatwa Jarayuhantra.

Setelah bocah itu tanggal gigi susunya, pribadi bocah itu sudah kemasukan: satwa (kejujuran), rajah (kegelapan), dan tamah (kelobaan). Sudah sepatutnya memulai belajar ilmu pengetahuan, juga bertusuk telinga, sesuai dengan ajaran Agama Siwa-Budha, demikian uraiannya, sesuai dengan isi Tatwa Aji Iswara Paridana.

Setelah akil balig, sudah kemasukan jiwa pancaroba (brahmatya), ada sejenis upakara, yang berarti atau bermakna pembersihan atau ruwatan terhadap kecemaran akibat mengalami brahmatya (panca roba) tersebut. Demikian menurut isi dari: Aji Tatwa Anggastya.

Setelah berusia 16 tahun, ada sejenis upakara berupa upacara yang disebut dengan matatah, lazim disebut dengan Upacara Potong Gigi, yang bermakna membuang kekotoran serta kecemaran pada gigi, kekotoran serta kecemaran pada kulit, kekotoran serta kecemaran pada rambut. Demikian pula Sang Catur Sanak (saudara kita berempat), diberi ruwatan, selanjutnya upakara/ upacaranya dengan memuja Sang Hyang Semara dan Sang Hyang Ratih, untuk membenahi usia muda (kayowanan). Demikian filsafatnya, sesuai dengan isi dari Aji Tatwa Jarayutantra.

Inilah tatacara perihal kematian, pelaksanaannya disebut dengan atitiwa (atiwa-tiwa). Hal itulah yang diwarisi oleh Sang Caturwarna (di Bali), sampai waktu kini. Setelah jiwa manusia itu melayang, di mana stana Sang Hyang Atma? Tempatnya di alam niskala, mayat seseorang itu harus diupacarai. Apabila sudah waktunya, bilangan hari dari kematian itu, harus dilakukan ruwatan, membebaskan mayat itu dari kecemaran. Setelah mayat itu dibersihkan, lalu dilakukan upacara panahan oleh Sang Pendeta, dilakukan Upacara Upti dan Stiti pada Atma itu, agar kembali ke tempatnya dahulu, yang disertai upacara/upakara terhadap mayat, Sang Hyang Atma lalu dinobatkan oleh Sang Pendeta, lalu disuruhlah oleh Sang Pendeta memeriksa/menyelidiki pars keturunan (sentana).

Setelah Sang Hyang Atma diberi suguhan atau mendapatkan suguhan, lalu disuruh Sang Pendeta agar kembali ke tempat yang namanya Windurupaka. Demikianlah filsafat mayat bila mau menjaganya di perumahan.

Apabila mayat itu akan dikuburkan, di setra (kuburan Adat Umat Hindu), itu disebut dengan istilah mekingsan (dikubur sementara, menungguwaktu pengabenan), itu dihaturkan ke hadapan Sang Hyang Ibu Pretiwi, sedangkan Sang Hyang Atma dijaga oleh Batari Nini Durgadewi, yang bersemayam di Hulu Setra Agung (setra). Demikianlah tatakrama mayat yang dikuburkan.

Bila sudah waktunya memproses Upacara/ Upakara mayat (pembakaran) yang dengan istilah ngaben, biasa disebut dengan: atetiwa atetiwan, ada upacaranya yang disebut: ngulapin, dan perlu adanya anugrah dari Sang Hyang Ibu Pretiwi, demikian pula dari Betari Durgadewi, dan juga dari: Sedahan Sema, untuk mohon pamit mengupacarai mayat.

Adapun Sang Hyang Atma dibuatkan awak-awakan, sesuai tatakrama dibenarkan semuanya, upacarailah di tempatnya dahulu ketika masih hidup, sehari sebelum hari pembakaran mayat (atiwa-tiwa), atman itudisucikan oleh Sang Pendeta/Sulinggih, sesuai dengan widiwidana. Artinya Sang Hyang Atma memohon anugrah ke hadapan Sang Adiguru (Tuhan), agar mendapatkan jalan yang baik melalui puja Sang Sulinggih/Pendeta, agar mendapatkan jalan untuk melepaskan diri dari kesengsaraan, itulah sebabnya, orang sejak menjelma (masih hidup) sampai dengan tiba ajalnya, dianggap murid dari Sang Pendeta/Sulinggih. Sisya berarti parekan, artinya orang yang selalu dekat, karena terlahir dari Sang Guru Utama pada kelahiran untuk kedua kalinya (dwija), demikian keterangannya, sesuai dengan isi Aji Tatwa Purwaka.

Adapun kerangka atau tulang belulang dari mayat itu yang terkubur di setra (kuburan Adat Hindu), harus diangkat dan dibuatkan dangau (bangsal), serta diberi pensucian berupa ruwatan, pembersihan, disertai punjung kasturi, suci. Pada hari pembakaran mayat itu, satukanlah awak, awakan pitra (pengawak = praraga = simbul dari raga sang meninggal yang akan diaben), dengan tulang belulang yang diangkat dari kuburan itu, lalu diruwat oleh Sang Pendeta.

Adapun makna dari tirtha pabersihan itu adalah: membersihkan atau mensucikan kematian seseorang.

Tirta pengentas bermakna, mengentaskan atau membebaskan seseorang yang telah meninggal, agar terbebas sang meninggal tersebut dari keterikatan dunia maya ini. Demikianlah filsafatnya, sesuai dengan isi atau uraian Aji Tatwa Purwaka.

Adapun mayat (seseorang yang telah meninggal), yang meskipun telah diupacarai, ada juga yang mendapatkan atau tiba di Neraka (kawah), keberadaannya pada ilalang kering, pohon maduri yang meranggas, kepanasan oleh teriknya matahari, maka pitara (arwah sang mati) itu menangis tersedu-sedu, menyebut-nyebut anak cucunya, yang masih hidup, demikianlah suara isak tangis sang pitara tersebut, yang menderita hina papa:

“Oh, anak-anaku yang masih berada di dunia maya, kok tak sedikitpun Engkau menyatakan belas kasihan pada orang tuamu, Kamu tidak pernah memberikan makanan berupa bubur ataupun seteguk air, sebenarnya aku banyak mempunyai anak cucu, dan kepada semuanya itu telah kuberikan kebaikan, demikian pula segala yang aku miliki, semuanya telah dipegang- nya, tak sedikitpun kubawa mati, mereka jugalah yang memiliki semuanya, kuharap agar dipergunakan secara baik-baik, uta- manya agar mereka tidak menghilang dari ayah dan ibu, juga dari kawitan (leluhur), akan tetapi Kamu tidak memberikan tirta pangentas (tirta pembebasan), jah tasmat, moga-moga Kamu anak-anaku Kau mendapatkan pendek usia”

Demikianlah kutukan dari leluhur yang mendapatkan kesengsaraan terhadap para turunannya. Demikianlah isi dari filsafat yang termuat atau tertulis pada Aji Purwa Tatwa.

Ketérangan dari filsafat Agama Tirtha, tatakrama matirtha (diperciki air suci) yakni: memercikan tiga kali, maksudnya menghaturkan pembersihan ke hadapan Betara Kawitan, yang tiga tahap lagi, juga meminum tiga kali, bermakna melebur yang namanya: trimala (tiga kekotoran), setanjutnya meraup tiga kali, maknanya, membersihkan Sang Catur Lokapala pada badan kita.

Maksud dari menelan bija (beras) sebanyak tujuh butir, maknanya adalah: agar bibit yang berasal dari Sapta Tirtha tidak boleh diremukan, akan tetapi dimakan atau ditelan juga, agar keberhasilan kehidupan ini terwujud, yang menghidupkan sang sapta pramana, yang merupakan jiwa dari jagat raya.

Maksud dari mempersunting sekuntum bunga, yaitu: setelah terbebas dari Trimala menjadi Trikaya Parisudha, kemudian akan menjadi harum semerbak. Demikianlah isi dari Aji Tatwa Kapandhitan, dan juga pada Meghaswari Tatwa Indraloka.

Inilah upacara / Upakara Padiksan (penobatan untuk menjadi seorang Pandita, Sulinggih, atau Wiku) ada pula menyebutkan Sadaka. Jenis sesajinya: yang di Gurukrama, daksina 4 buah,
dewa-dewi 4 buah,
panglemek 4 tamas,
tigasan putih, berisi uang kepeng bolong 225 (satak selae),
tali suntagi (bersilang),
berisi kwangi (kwangen) satu-satu. Lain dari pada itu, tegen-tegenan, sedhah woh atamas.
Di bawah Gurukrama:
sesayut,
tumpeng bang,
ayam wiring yang dipanggang, sampian andong bang,
uang kepeng bolong sebanyak 225, daksina 1,
dengan uangnya:4000,
Lagi di depan Gurukrama, uang 4 kranjang,
tiap kranjang berisi uang : 4000.

Agar didirikan sanggar tutwan di timur, di sana diisi suci asoroh, selengkapnya, juga disertakan daksina 2 buah, isinya seperti tersebut di depan, di sertakan pula uang 2 kranjang, dengan jumlah uangnya empat ribuan, dewa-dewi 2 buah, sebagai pemuput karya yadnya harus sang pendeta, sesayut abatekan, tidak disertai sesate sebagai upakara, hanya ada beakala.

Perlengkapan orang yang akan diniksan (yang akan dinobatkan sebagai pendeta), pabersihan, yang disertai busana serba putih selengkapnya (saparadeg. Masing- masing berisi ponjen (?) satu-satu, diper- sembahkan kepada Sang Guru sebuah, suci asoroh di depan pawedan, panguriaga (punia), jauman selengkapnya, daksina, dengan jumlah uangnya: nista, madya dan utama, tak ketinggalan pula sirih suhunan (ampinan), yang disertai dengan pedudusan dan pelukatan.

Inilah tatakrama orang melakukan atau menjalani upacara pawintenan. Jenis-jenis upakaranya: pertama-tama dibuat sanggar tutwan, bebantennya yakni: suci asoroh selengkapnya dewa-dewi 1, sedhah woh 1, sesayut gana 1, uang sebanyak tiga kranjang, masing-masing berisi uang 4000, daksina 1, tataban abatekan, Iabaan sang mawinten, biu kayu 20 buah, jajan gegodoh, 2 jenang pradnyan, dilengkapi dengan sirih, pinang sang urip berisi tulisan: KA KHA GA GHA NGA, SA, RA, LA WA. Yang akan diwinten ditulisi oleh sang Pandita/Sulinggih, aksaranya sesuai dengan nista madya mottama. Adapun sesaji pada pawedaan, diantaranya suci asoroh, peras daksina, dengan uangnya sosual dengan bilangan: nista madya dan utama.

Bila ada orang yang tidak membayar kaul berupa sot, akan dibikin celaka yakni didera oleh Sang Bhuta Galungan, dialah yang menguasai kaul sot itu, dia juga yang akan menimpakan hukuman.

Besar dosa orang yang bersifat durhaka, atau berbohong,
apabila berbohong kepada jenis hewan, maka selama sepuluh tahun kehinaan akan menimpa dirinya, demikian pula bila berbohong kepada Sang Pendeta/Wiku, bagaikan aliran air kehinaan akan menimpa dirinya. Oleh karena Sang Pendeta/Wiku itu perwujudan dari para dewata (betara), yang mampu memberi anugrah kepada manusia, serta mensukseskan segala jenis karya (perbuatan) yang bertujuan baik.

Apabila seorang bocah telah berumur enam bulan, sudah disebut aoton. Adalah sejenis upakara / upacara nya, artinya bocah itu memohon anugrah dari Sang Hyang Ibu Pretiwi, agar tidak terkena kutuk pastu dari Betara Pretiwi, dan untuk selanjutnya buat pertama kalinya sang bocah itu menginjakkan kaki di tanah, dan Sang Catur Sanak juga harus mendapat ruwatan.

Selanjutnya lagi berganti nama, yakni: Sang Garga, Sang Maitri, Sang Kurusya, Sang Pretanjala. Kemudian lalu disuruh oleh Sang Pendeta agar pulang ke tempat masing-masing. Demikian riwayatnya, sesuai dengan isi Aji Tatwa Jarayutantra.

Semoga damai selalu.

author