Sauptika Parva 15

No comment 43 views

Sauptika Parva 15
Mahabharata 10.15

Sauptika Parva 15 (MBh 10.15)

1 [व]
      दृष्ट्वैव नरशार्दूलस ताव अग्निसमतेजसौ
      संजहार शरं दिव्यं तवरमाणॊ धनंजयः
[v]
dṛṣṭvaiva naraśārdūlas tāv agnisamatejasau
saṃjahāra śaraṃ divyaṃ tvaramāṇo dhanaṃjayaḥ

2 उवाच वदतां शरेष्ठस ताव ऋषी पराञ्जलिस तदा
      परयुक्तम अस्त्रम अस्त्रेण शाम्यताम इति वै मया
uvāca vadatāṃ śreṣṭhas tāv ṛṣī prāñjalis tadā
prayuktam astram astreṇa śāmyatām iti vai mayā

3 संहृते परमास्त्रे ऽसमिन सर्वान अस्मान अशेषतः
      पापकर्मा धरुवं दरौणिः परधक्ष्यत्य अस्त्रतेजसा
saṃhṛte paramāstre 'smin sarvān asmān aśeṣataḥ
pāpakarmā dhruvaṃ drauṇiḥ pradhakṣyaty astratejasā

4 अत्र यद धितम अस्माकं लॊकानां चैव सर्वथा
      भवन्तौ देवसंकाशौ तथा संहर्तुम अर्हतः
atra yad dhitam asmākaṃ lokānāṃ caiva sarvathā
bhavantau devasaṃkāśau tathā saṃhartum arhataḥ

5 इत्य उक्त्वा संजहारास्त्रं पुनर एव धनंजयः
      संहारॊ दुष्करस तस्य देवैर अपि हि संयुगे
ity uktvā saṃjahārāstraṃ punar eva dhanaṃjayaḥ
saṃhāro duṣkaras tasya devair api hi saṃyuge

6 विसृष्टस्य रणे तस्य परमास्त्रस्य संग्रहे
      न शक्तः पाण्डवाद अन्यः साक्षाद अपि शतक्रतुः
visṛṣṭasya raṇe tasya paramāstrasya saṃgrahe
na śaktaḥ pāṇḍavād anyaḥ sākṣād api śatakratuḥ

7 बरह्मतेजॊ भवं तद धि विसृष्टम अकृतात्मना
      न शक्यम आवर्तयितुं बरह्म चारि वरताद ऋते
brahmatejo bhavaṃ tad dhi visṛṣṭam akṛtātmanā
na śakyam āvartayituṃ brahma cāri vratād ṛte

8 अचीर्ण बरह्मचर्यॊ यः सृष्ट्वावर्तयते पुनः
      तद अस्त्रं सानुबन्धस्य मूर्धानं तस्य कृन्तति
acīrṇa brahmacaryo yaḥ sṛṣṭvāvartayate punaḥ
tad astraṃ sānubandhasya mūrdhānaṃ tasya kṛntati

9 बरह्म चारी वरती चापि दुरवापम अवाप्य तत
      परमव्यसनार्तॊ ऽपि नार्जुनॊ ऽसत्रं वयमुञ्चत
brahma cārī vratī cāpi duravāpam avāpya tat
paramavyasanārto 'pi nārjuno 'straṃ vyamuñcata

10 सत्यव्रतधरः शूरॊ बरह्म चारी च पाण्डवः
     गुरुवर्ती च तेनास्त्रं संजहारार्जुनः पुनः
satyavratadharaḥ śūro brahma cārī ca pāṇḍavaḥ
guruvartī ca tenāstraṃ saṃjahārārjunaḥ punaḥ

11 दरौणिर अप्य अथ संप्रेक्ष्य ताव ऋषी पुरतः सथितौ
     न शशाक पुनर घॊरम अस्त्रं संहर्तुम आहवे
drauṇir apy atha saṃprekṣya tāv ṛṣī purataḥ sthitau
na śaśāka punar ghoram astraṃ saṃhartum āhave

12 अशक्तः परतिसंहारे परमास्त्रस्य संयुगे
     दरौणिर दीनमना राजन दवैपायनम अभाषत
aśaktaḥ pratisaṃhāre paramāstrasya saṃyuge
drauṇir dīnamanā rājan dvaipāyanam abhāṣata

13 उक्तम अव्यसनार्तेन पराणत्राणम अभीप्सुना
     मयैतद अस्त्रम उत्सृष्टं भीमसेन भयान मुने
uktam avyasanārtena prāṇatrāṇam abhīpsunā
mayaitad astram utsṛṣṭaṃ bhīmasena bhayān mune

14 अधर्मश च कृतॊ ऽनेन धार्तराष्ट्रं जिघांसता
     मिथ्याचारेण भगवन भीमसेनेन संयुगे
adharmaś ca kṛto 'nena dhārtarāṣṭraṃ jighāṃsatā
mithyācāreṇa bhagavan bhīmasenena saṃyuge

15 अतः सृष्टम इदं बरह्मन मयास्त्रम अकृतात्मना
     तस्य भूयॊ ऽदय संहारं कर्तुं नाहम इहॊत्सहे
ataḥ sṛṣṭam idaṃ brahman mayāstram akṛtātmanā
tasya bhūyo 'dya saṃhāraṃ kartuṃ nāham ihotsahe

16 विसृष्टं हि मया दिव्यम एतद अस्त्रं दुरासदम
     अपाण्डवायेति मुने वह्नि तेजॊ ऽनुमन्त्र्य वै
visṛṣṭaṃ hi mayā divyam etad astraṃ durāsadam
apāṇḍavāyeti mune vahni tejo 'numantrya vai

17 तद इदं पाण्डवेयानाम अन्तकायाभिसंहितम
     अद्य पाण्डुसुतान सर्वाञ जीविताद भरंशयिष्यति
tad idaṃ pāṇḍaveyānām antakāyābhisaṃhitam
adya pāṇḍusutān sarvāñ jīvitād bhraṃśayiṣyati

18 कृतं पापम इदं बरह्मन रॊषाविष्टेन चेतसा
     वधम आशास्य पार्थानां मयास्त्रं सृजता रणे
kṛtaṃ pāpam idaṃ brahman roṣāviṣṭena cetasā
vadham āśāsya pārthānāṃ mayāstraṃ sṛjatā raṇe

19 [व]
     अस्त्रं बरह्मशिरस तात विद्वान पार्थॊ धनंजयः
     उत्सृष्टवान न रॊषेण न वधाय तवाहवे
[v]
astraṃ brahmaśiras tāta vidvān pārtho dhanaṃjayaḥ
utsṛṣṭavān na roṣeṇa na vadhāya tavāhave

20 अस्त्रम अस्त्रेण तु रणे तव संशमयिष्यता
     विसृष्टम अर्जुनेनेदं पुनश च परतिसंहृतम
astram astreṇa tu raṇe tava saṃśamayiṣyatā
visṛṣṭam arjunenedaṃ punaś ca pratisaṃhṛtam

21 बरह्मास्त्रम अप्य अवाप्यैतद उपदेशात पितुस तव
     कषत्रधर्मान महाबाहुर नाकम्पत धनंजयः
brahmāstram apy avāpyaitad upadeśāt pitus tava
kṣatradharmān mahābāhur nākampata dhanaṃjayaḥ

22 एवं धृतिमतः साधॊः सर्वास्त्रविदुषः सतः
     सभ्रातृबन्धॊः कस्मात तवं वधम अस्य चिकीर्षसि
evaṃ dhṛtimataḥ sādhoḥ sarvāstraviduṣaḥ sataḥ
sabhrātṛbandhoḥ kasmāt tvaṃ vadham asya cikīrṣasi

23 अस्त्रं बरह्मशिरॊ यत्र परमास्त्रेण वध्यते
     समा दवादश पर्जन्यस तद राष्ट्रं नाभिवर्षति
astraṃ brahmaśiro yatra paramāstreṇa vadhyate
samā dvādaśa parjanyas tad rāṣṭraṃ nābhivarṣati

24 एतदर्थं महाबाहुः शक्तिमान अपि पाण्डवः
     न विहन्त्य एतद अस्त्रं ते परजाहितचिकीर्षया
etadarthaṃ mahābāhuḥ śaktimān api pāṇḍavaḥ
na vihanty etad astraṃ te prajāhitacikīrṣayā

25 पाण्डवास तवं च राष्ट्रं च सदा संरक्ष्यम एव नः
     तस्मात संहर दिव्यं तवम अस्त्रम एतन महाभुज
pāṇḍavās tvaṃ ca rāṣṭraṃ ca sadā saṃrakṣyam eva naḥ
tasmāt saṃhara divyaṃ tvam astram etan mahābhuja

26 अरॊषस तव चैवास्तु पार्थाः सन्तु निरामयाः
     न हय अधर्मेण राजर्षिः पाण्डवॊ जेतुम इच्छति
aroṣas tava caivāstu pārthāḥ santu nirāmayāḥ
na hy adharmeṇa rājarṣiḥ pāṇḍavo jetum icchati

27 मणिं चैतं परयच्छैभ्यॊ यस ते शिरसि तिष्ठति
     एतद आदाय ते पराणान परतिदास्यन्ति पाण्डवाः
maṇiṃ caitaṃ prayacchaibhyo yas te śirasi tiṣṭhati
etad ādāya te prāṇān pratidāsyanti pāṇḍavāḥ

28 [दरौडि]
     पाण्डवैर यानि रत्नानि यच चान्यत कौरवैर धनम
     अवाप्तानीह तेभ्यॊ ऽयं मणिर मम विशिष्यते
[drauḍi]
pāṇḍavair yāni ratnāni yac cānyat kauravair dhanam
avāptānīha tebhyo 'yaṃ maṇir mama viśiṣyate

Putra Drona berkata,
"Ini permata saya lebih berharga dari semua kekayaan yang pernah diperoleh Pandawa dan Korawa. Jika permata ini dipakai, pemakainya tidak lagi takut pada senjata atau penyakit atau kelaparan!

29 यम आबध्य भयं नास्ति शस्त्रव्याधिक्षुधाश्रयम
     देवेभ्यॊ दानवेभ्यॊ वा नागेभ्यॊ वा कथं चन
yam ābadhya bhayaṃ nāsti śastravyādhikṣudhāśrayam
devebhyo dānavebhyo vā nāgebhyo vā kathaṃ cana

Jangan takut pada dewa, danava, dan naga! Ketakutannya dari para raksha seperti juga dari perampok akan berhenti. Bahkan ini adalah keutamaan dari permata saya ini.

30 न च रक्षॊगणभयं न तस्कर भयं तथा
     एवं वीर्यॊ मणिर अयं न मे तयाज्यः कथं चन
na ca rakṣogaṇabhayaṃ na taskara bhayaṃ tathā
evaṃ vīryo maṇir ayaṃ na me tyājyaḥ kathaṃ cana

Saya tidak dapat, dengan cara apa pun, berpisah dengannya. Namun demikian, Oh yang suci , yang menurutmu, harus dilakukan olehku. Ini permata ini. Ini diriku.

31 यत तु मे भगवान आह तन मे कार्यम अनन्तरम
     अयं मणिर अयं चाहम इषीका निपतिष्यति
     गर्भेषु पाण्डवेयानाम अमॊघं चैतद उद्यतम
yat tu me bhagavān āha tan me kāryam anantaram
ayaṃ maṇir ayaṃ cāham iṣīkā nipatiṣyati
garbheṣu pāṇḍaveyānām amoghaṃ caitad udyatam

Bilah rumput ini (diilhami menjadi senjata yang mematikan) akan, bagaimanapun, akan jatuh ke dalam rahim wanita Pandawa, karena senjata ini tinggi dan perkasa, dan tidak mampu menjadi frustrasi. Oh yang satu regenerasi , saya tidak dapat menariknya, setelah melepaskannya sekali. Sekarang saya akan melemparkan senjata ini ke dalam rahim wanita Pandawa. Mengenai perintah Anda dalam hal lain, O yang suci , Saya pasti akan mematuhinya.

32 [व]
     एवं कुरु न चान्या ते बुद्धिः कार्या कदा चन
     गर्भेषु पाण्डवेयानां विसृज्यैतद उपारम
 [v]
evaṃ kuru na cānyā te buddhiḥ kāryā kadā cana
garbheṣu pāṇḍaveyānāṃ visṛjyaitad upārama

Vyasa berkata,
"Kalau begitu, lakukan ini. Namun, jangan lakukan tujuan lain apa pun, hai yang tidak berdosa! Lemparkan senjata ini ke dalam rahim wanita Pandawa, hentikan dirimu."

33 [व]
     ततः परमम अस्त्रं तद अश्वत्थामा भृशातुरः
     दवैपायन वचः शरुत्वा गर्भेषु परमुमॊच ह
[v]
tataḥ paramam astraṃ tad aśvatthāmā bhṛśāturaḥ
dvaipāyana vacaḥ śrutvā garbheṣu pramumoca ha

Vaishampayana melanjutkan,
"Putra Drona, setelah mendengar kata-kata kelahiran pulau ini, melemparkan senjata yang terangkat itu ke dalam rahim para wanita Pandawa."


Vaishampayana berkata, "Begitu melihat, wahai harimau di antara manusia, dari dua resi yang memiliki kemegahan seperti api, Dhananjaya dengan cepat memutuskan untuk menarik batang langitnya. Dengan tangannya, ia berbicara kepada para resi itu, sambil berkata, 'Aku menggunakan ini senjata, berkata, “Biarlah itu menetralkan senjata (musuh)!” Jika aku menarik senjata tinggi ini, putra Drona yang berdosa akan, tanpa ragu, menghabiskan kita semua dengan energi senjatanya. Kalian berdua seperti dewa! harap Anda memikirkan beberapa cara yang dengannya kesejahteraan kami serta tiga dunia dapat dijamin! '

Setelah mengucapkan kata-kata ini Dhananjaya menarik senjatanya. Penarikan senjata itu oleh para dewa sendiri dalam pertempuran sangatlah sulit. Tidak terkecuali Indra Agung itu sendiri, tidak ada seorangpun selain putra Pandu yang mampu mencabut senjata tinggi itu setelah sempat dilepaskan. Senjata itu lahir dari energi Brahma. Tidak ada orang yang berjiwa najis yang dapat mengembalikannya setelah dilepaskan. Hanya seorang yang memimpin kehidupan seorang brahmacari yang dapat melakukannya. Jika seseorang yang tidak mengamalkan kaul brahmacarya berusaha mengembalikannya setelah ditembak, itu akan mengenai kepalanya sendiri dan menghancurkannya dengan semua peralatannya. Arjuna adalah seorang brahmacari dan pengamat sumpah. Setelah mendapatkan senjata yang hampir tidak bisa diperoleh itu, dia tidak pernah menggunakannya bahkan ketika terjun ke dalam situasi bahaya terbesar. Menjunjung kaul kebenaran, memiliki kepahlawanan yang besar, menjalani kehidupan seorang brahmacari, putra Pandu itu patuh dan patuh kepada semua atasannya. Karena itulah dia berhasil menarik senjatanya.

Putra Drona, melihat kedua resi yang berdiri di hadapannya, tidak dapat menarik senjatanya sendiri yang mengerikan dengan energinya. Tidak dapat menarik senjata tinggi dalam pertempuran, putra Drona, O raja, dengan hati yang tidak ceria, berkata kepada resi yang lahir di pulau ini, 'Terancam oleh bahaya besar, dan berkeinginan untuk melindungi hidupku, aku melepaskan senjata ini, karena takut pada Bhimasena, wahai orang bijak! Bhimasena yang berperilaku salah ini, bertindak berdosa, O yang suci, saat membunuh putra Dhritarashtra dalam pertempuran! Untuk inilah, O yang lahir kembali, jiwa yang najis karena Aku melepaskan senjata ini. Namun, saya tidak berani menariknya sekarang. Setelah mengilhami senjata surgawi yang tak tertahankan ini dengan energi api, saya melepaskannya untuk menghancurkan Pandawa. Karena dibuat untuk menghancurkan Pandawa, senjata itu akan merenggut nyawa semua putra Pandu. O regenerasi, saya telah, dalam murka, melakukan perbuatan berdosa ini. Saya menggunakan senjata ini dalam pertempuran untuk menghancurkan Pandawa. '

Vyasa berkata, "Anak laki-laki Pritha, Dhananjaya, hai anak, mengenal senjata yang disebut brahmashira. Baik karena kemurkaan, maupun kehancuranmu dalam pertempuran, dia menembakkan senjata ini. Arjuna, sebaliknya, menggunakannya untuk membingungkan senjatamu. Dia telah menariknya lagi. Setelah memperoleh bahkan brahmastra melalui instruksi ayahmu, Dhananjaya yang bersenjata perkasa tidak jatuh dari tugas seorang ksatria. Arjuna memiliki kesabaran dan kejujuran seperti itu. Dia, di samping itu, mahir dengan setiap senjata , Mengapa engkau berusaha untuk membinasakan orang seperti itu dengan semua saudaranya? Wilayah di mana senjata yang disebut brahmashira dibingungkan oleh senjata tinggi lainnya menderita kekeringan selama dua belas tahun, karena awan tidak menuangkan setetes air di sana selama Oleh karena itu, putra Pandu yang bersenjata perkasa, meskipun memiliki kekuatan, tidak akan, dari keinginan berbuat baik kepada makhluk hidup, mencampurkan senjatanya dengan miliknya. Pandawa harus dilindungi; diri Anda sendiri harus pro dilindungi; kerajaan juga harus dilindungi. Oleh karena itu, hai yang bertangan perkasa, cabutlah senjata surgawi ini. Singkirkan amarah ini dari hatimu dan biarkan Pandawa selamat. Orang bijak kerajaan Yudhishthira tidak pernah ingin menang dengan melakukan tindakan dosa apa pun. Berikan kepada mereka permata yang ada di kepalamu itu. Mengambil itu, Pandawa sebagai balasannya akan memberimu hidupmu! "

author