Tag : acarya

acarya

Kamus Sansekerta 1 comment
acarya
acarya arti acarya arti acarya adalah guru pengajar, ācāryam upasańgamya rājā vacanam abravīt - BG 1.2mendekati sang Guru para raja mengatakan kata-kata: paśyaitāḿ Pāṇḍu-putrāṇām ācārya mahatīḿ camūm - BG 1.3Lihatlah wahai guru kekuatan besar