Tag : Aitareya Upanishad

Aitareya Upanishad

Upanisad Utama No comment
Aitareya Upanishad
Aitareya Upanishad Aitareya Upanishad ॥ ऐतरेय उपनिषत् ॥ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीर्म एधि ॥वेदस्य म आणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीतेनाहोरात्रान्संदधाम्यृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि ॥ तन्मामवतुतद्वक्तारमवत्ववतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॥ ॥