Tag : Anak ideal

Rig Veda I.91.1-23

Kitab Rg Weda 1 comment
Rig Veda I.91.1-23
Rig Veda I.91.1-23 Reg Weda 1.91.1 तवं सोम पर चिकितो मनीषा तवं रजिष्ठमनु नेषि पन्थाम | तव परणीती पितरो न इन्दो देवेषु रत्नमभजन्त धीराः || tvaṃ soma pra cikito manīṣā tvaṃ rajiṣṭhamanu neṣi panthām