Tag : atharvaṇe yāṃ pravadeta

Mundaka Upanishad 1.1.2

Mundaka Upanishad 1 comment
Mundaka Upanishad 1.1.2
Mundaka Upanishad 1.1.2 Mundaka Upanisad 1.1.2 अथर्वणे यां प्रवदेत ब्रह्माथर्वा तं पुरोवाचाङ्गिरे ब्रह्मविद्याम् । स भारद्वाजाय सत्यवाहाय प्राह भारद्वाजोऽङ्गिरसे परावराम् ॥ २ ॥ Mundaka Upanishad 1.1.2 atharvaṇe yāṃ pravadeta brahmātharvā taṃ purovācāṅgire brahmavidyām |