Tag : bhagavad gita as it is changes

Bhagavadgita 1

Bhagavad Gita As It Is No comment
Bhagavadgita 1
Bhagavadgita 1 Added(6+237) Deleted(0+227) Changed(185) Changed words in changed(151) bg 1.1 dhrtarastra uvacadharma-ksetre kuru-ksetresamaveta yuyutsavahmamakah pandavas caivakim akurvata sanjaya dhrtarastrah—King Dhrtarastra; uvaca—said; dharma-ksetre—in the place of pilgrimage; kuru-ksetre—in the place named Kuruksetra; samavetah—assembled; yuyatsavah—desiring