Tag : Bhagavata Purana 1.1.4

SB 1.1.4

ISKCON Hare Krishna No comment
SB 1.1.4
SB 1.1.4 SB 1.1.4 नैमिषेऽनिमिषक्षेत्रे ऋषय: शौनकादय: ।सत्रं स्वर्गायलोकाय सहस्रसममासत ॥ ४ ॥naimise 'nimisa-ksetre rsayah saunakadayah satram svargaya lokaya sahasra-samam asata Srimad Bhagavatam 1.1.4 Sinonim Srimad Bhagavatam 1.1.4 naimiṣe — di hutan yang dikenal sebagai Naimiṣāraṇya; animiṣa