Tag : Bisma Parwa

Bhisma Parva 1 – Mahabharata 6.1

Itihasa dan Purana 1 comment
Bhisma Parva 1 – Mahabharata 6.1
Bhisma Parva 1 Mahabharata 6.1 1  कथं युयुधिरे वीराः कुरुपाण्डवसॊमकाः पार्थिवाश च महाभागा नानादेशसमागताः 1  kathaṃ yuyudhire vīrāḥ kurupāṇḍavasomakāḥ pārthivāś ca mahābhāgā nānādeśasamāgatāḥ 2  यथा युयुधिरे वीराः कुरुपाण्डवसॊमकाः कुरुक्षेत्रे तपःक्षेत्रे शृणु तत पृथिवीपते 2