Tag : Chandogya upanisad 2

Chandogya upanisad 2

Chandogya upanisad No comment
Chandogya upanisad 2
Chandogya upanisad 2 छान्दोग्योपनिषद्‌ - chāndogyopaniṣad द्वितीयोऽध्यायः प्रथमः खण्डःChandogya upanisad 2.1 समस्तस्य खलु साम्न उपासन साधु यत्खलु साधु तत्सामेत्याचक्षते यदसाधु तदसामेति॥ samastasya khalu sāmna upāsana sādhu yatkhalu sādhu tatsāmetyācakṣate yadasādhu tadasāmeti|| 1 Chandogya upanisad