Tag : ehyehīti tamāhutayaḥ

Mundaka Upanishad 1.2.6

Mundaka Upanishad 1 comment
Mundaka Upanishad 1.2.6
Mundaka Upanishad 1.2.6 Mundaka Upanisad 1.2.6 एह्येहीति तमाहुतयः सुवर्चसः सूर्यस्य रश्मिभिर्यजमानं वहन्ति । प्रियां वाचमभिवदन्त्योऽर्चयन्त्य एष वः पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः ॥ ६ ॥ Mundaka Upanishad 1.2.6 ehyehīti tamāhutayaḥ suvarcasaḥ sūryasya raśmibhiryajamānaṃ vahanti | priyāṃ