Tag : Mundaka Upanishad 1.1.7

Mundaka Upanishad 1.1.7

Mundaka Upanishad No comment
Mundaka Upanishad 1.1.7
Mundaka Upanishad 1.1.7 Mundaka Upanisad 1.1.7 यथोर्णनाभिः सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्यामोषधयः संभवन्ति । यथा सतः पुरुषात्केशलोमानि तथाऽक्षरात्संभवतीह विश्वम् ॥ ७ ॥ Mundaka Upanishad 1.1.7 yathorṇanābhiḥ sṛjate gṛhṇate ca yathā pṛthivyāmoṣadhayaḥ saṃbhavanti | yathā