Tag : Mundaka Upanishad 1.2.7

Mundaka Upanishad 1.2.7

Mundaka Upanishad No comment
Mundaka Upanishad 1.2.7
Mundaka Upanishad 1.2.7 Mundaka Upanisad 1.2.7 प्लवा ह्येते अदृढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं येषु कर्म । एतच्छ्रेयो येऽभिनंदन्ति मूढा जरामृत्युं ते पुनरेवापि यन्ति ॥ ७ ॥ Mundaka Upanishad 1.2.7 plavā hyete adṛḍhā yajñarūpā aṣṭādaśoktamavaraṃ yeṣu karma