Tag : Rig Veda 1.4.8

Rig Veda 1.4

Kitab Rg Weda No comment
Rig Veda 1.4
Rig Veda 1.4. Ancient Veda Rig Veda 1.4: Rig Veda 1.4.1 सुरूपक्र्त्नुमूतये सुदुघामिव गोदुहे | जुहूमसि दयवि-दयवि ||surūpakṛtnumūtaye sudughāmiva ghoduhe | juhūmasi dyavi-dyavi || Rig Veda 1.4.1 1 As a good cow to him