Adi Parwa 4

No comment 124 views

Adi Parwa 4
Mahabharata 1.4
Pauloma Parva

'UGRASRAVA SAUTI, putra Lomaharshana, ahli dalam Purana, saat berada di hutan Naimisha, pada upacara pengorbanan dua belas tahun Saunaka, bermarga Kulapati, berdiri di depan para Resi yang hadir. Setelah mempelajari Purana dengan pengabdian yang cermat dan dengan demikian benar-benar mengenalnya, ia menyapa mereka dengan bergandengan tangan sebagai berikut, 'Saya telah menjelaskan secara grafis kepada Anda sejarah Utanka yang merupakan salah satu penyebab pengorbanan Ular Raja Janamejaya. Apa, Tuan-tuan yang terhormat, yang ingin kamu dengar sekarang? Apa yang harus saya hubungkan dengan Anda? ' Orang-orang suci itu menjawab, 'Wahai putra Lomaharsana, kami akan menanyakan kepadamu tentang apa yang sangat ingin kami dengar dan engkau akan menceritakan kisah-kisah itu satu per satu. Saunaka, guru kita yang terhormat, saat ini sedang menghadiri apartemen api suci. Dia mengenal cerita-cerita ketuhanan yang berhubungan dengan para dewa dan asura. Dia cukup mengetahui sejarah manusia, ular, dan Gandharva. Selanjutnya, O Sauti, dalam pengorbanan ini, Brahmana yang terpelajar adalah yang tertinggi. Dia mampu, dengan setia pada sumpahnya, bijaksana, seorang guru Sastras dan Aranyaka, seorang pembicara kebenaran, seorang pencinta kedamaian, pemelihara kedagingan, dan seorang pengamat penebusan dosa sesuai dengan keputusan otoritas. Dia dihormati oleh kita semua. Karena itu kita harus menunggunya. Dan ketika dia duduk di kursinya yang sangat dihormati, engkau akan menjawab apa yang diminta dari Dwijas terbaik kepadamu. '

"Sauti berkata, 'Jadilah begitu. Dan ketika guru yang berjiwa besar telah duduk, aku akan menceritakan, ditanyai olehnya, cerita-cerita suci tentang berbagai topik." Setelah beberapa saat, Brahmana (Saunaka) yang luar biasa itu setelah menyelesaikan semua tugasnya, dan setelah menenangkan para dewa dengan doa dan surai dengan persembahan air, kembali ke tempat pengorbanan, di mana dengan Sauti duduk sebelumnya adalah pertemuan para suci. sumpah yang kaku duduk dengan tenang. Dan ketika Saunaka duduk di tengah-tengah Ritwik dan Sadhyas, yang juga duduk di kursi mereka, dia berbicara sebagai berikut. "

Adi Parwa 4

1 लॊमहर्षण पुत्र उग्रश्रवाः सूतः पौराणिकॊ नैमिषारण्ये शौनकस्य कुलपतेर दवादश वार्षिके सत्रे ऋषीन अभ्यागतान उपतस्थे
1 lomaharṣaṇa putra ugraśravāḥ sūtaḥ paurāṇiko naimiṣāraṇye śaunakasya kulapater dvādaśa vārṣike satre ṛṣīn abhyāgatān upatasthe

2 पौराणिकः पुराणे कृतश्रमः स तान कृताञ्जलिर उवाच
      किं भवन्तः शरॊतुम इच्छन्ति
      किम अहं बरुवाणीति
2 paurāṇikaḥ purāṇe kṛtaśramaḥ sa tān kṛtāñjalir uvāca
kiṃ bhavantaḥ śrotum icchanti
kim ahaṃ bruvāṇīti

3 तम ऋषय ऊचुः
      परमं लॊमहर्षणे परक्ष्यामस तवां वक्ष्यसि च नः शुश्रूषतां कथा यॊगम
      तद भगवांस तु तावच छौनकॊ ऽगनिशरणम अध्यास्ते
3 tam ṛṣaya ūcuḥ
paramaṃ lomaharṣaṇe prakṣyāmas tvāṃ vakṣyasi ca naḥ śuśrūṣatāṃ kathā yogam
tad bhagavāṃs tu tāvac chaunako 'gniśaraṇam adhyāste

4 यॊ ऽसौ दिव्याः कथा वेद देवतासुरसंकथाः
      मनुष्यॊरगगन्धर्वकथा वेद स सर्वशः
4 yo 'sau divyāḥ kathā veda devatāsurasaṃkathāḥ
manuṣyoragagandharvakathā veda sa sarvaśaḥ

5 स चाप्य अस्मिन मखे सौते विद्वान कुलपतिर दविजः
      दक्षॊ धृतव्रतॊ धीमाञ शास्त्रे चारण्यके गुरुः
5 sa cāpy asmin makhe saute vidvān kulapatir dvijaḥ
dakṣo dhṛtavrato dhīmāñ śāstre cāraṇyake guruḥ

6 सत्यवादी शम परस तपस्वी नियतव्रतः
      सर्वेषाम एव नॊ मान्यः स तावत परतिपाल्यताम
6 satyavādī śama paras tapasvī niyatavrataḥ
sarveṣām eva no mānyaḥ sa tāvat pratipālyatām

7 तस्मिन्न अध्यासति गुराव आसनं परमार्चितम
      ततॊ वक्ष्यसि यत तवां स परक्ष्यति दविजसत्तमः
7 tasminn adhyāsati gurāv āsanaṃ paramārcitam
tato vakṣyasi yat tvāṃ sa prakṣyati dvijasattamaḥ

8 [सूत]
      एवम अस्तु गुरौ तस्मिन्न उपविष्टे महात्मनि
      तेन पृष्टः कथाः पुण्या वक्ष्यामि विविधाश्रयाः
8 [sūta]
evam astu gurau tasminn upaviṣṭe mahātmani
tena pṛṣṭaḥ kathāḥ puṇyā vakṣyāmi vividhāśrayāḥ

9 सॊ ऽथ विप्रर्षभः कार्यं कृत्वा सर्वं यथाक्रमम
      देवान वाग्भिः पितॄन अद्भिस तर्पयित्वाजगाम ह
9 so 'tha viprarṣabhaḥ kāryaṃ kṛtvā sarvaṃ yathākramam
devān vāgbhiḥ pitṝn adbhis tarpayitvājagāma ha

10 यत्र बरह्मर्षयः सिद्धास त आसीना यतव्रताः
     यज्ञायतनम आश्रित्य सूतपुत्र पुरःसराः
10 yatra brahmarṣayaḥ siddhās ta āsīnā yatavratāḥ
yajñāyatanam āśritya sūtaputra puraḥsarāḥ

11 ऋत्विक्ष्व अथ सदस्येषु स वै गृहपतिस ततः
     उपविष्टेषूपविष्टः शौनकॊ ऽथाब्रवीद इदम
11 ṛtvikṣv atha sadasyeṣu sa vai gṛhapatis tataḥ
     upaviṣṭeṣūpaviṣṭaḥ śaunako 'thābravīd idam

author