Aitareya Upanishad

No comment 386 views

Aitareya Upanishad

Aitareya Upanishad ॥ ऐतरेय उपनिषत् ॥


वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीर्म एधि ॥
वेदस्य म आणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीतेनाहोरात्रान्
संदधाम्यृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि ॥ तन्मामवतु
तद्वक्तारमवत्ववतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॥

॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥

॥ अथ ऐतरेयोपनिषदि प्रथमाध्याये प्रथमः खण्डः ॥

ॐ आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीन्नान्यत्किंचन मिषत् । स ईक्षत
लोकान्नु सृजा इति ॥ १॥
स इमाँ ल्लोकानसृजत । अम्भो मरीचीर्मापोऽदोऽम्भः परेण दिवं
द्यौः प्रतिष्ठाऽन्तरिक्षं मरीचयः ॥
पृथिवी मरो या अधस्तात्त आपः ॥ २॥
स ईक्षतेमे नु लोका लोकपालान्नु सृजा इति ॥ सोऽद्भ्य एव पुरुषं
समुद्धृत्यामूर्छयत् ॥ ३॥
तमभ्यतपत्तस्याभितप्तस्य मुखं निरभिद्यत यथाऽण्डं
मुखाद्वाग्वाचोऽग्निर्नासिके निरभिद्येतं नासिकाभ्यां प्राणः ॥
प्राणाद्वायुरक्षिणी निरभिद्येतमक्षीभ्यां चक्षुश्चक्षुष
आदित्यः कर्णौ निरभिद्येतां कर्णाभ्यां श्रोत्रं
श्रोत्रद्दिशस्त्वङ्निरभिद्यत त्वचो लोमानि लोमभ्य ओषधिवनस्पतयो
हृदयं निरभिद्यत हृदयान्मनो मनसश्चन्द्रमा नाभिर्निरभिद्यत
नाभ्या अपानोऽपानान्मृत्युः
शिश्नं निरभिद्यत शिश्नाद्रेतो रेतस आपः ॥ ४॥

॥ इत्यैतरेयोपनिषदि प्रथमाध्याये प्रथमः खण्डः ॥

॥ अथ ऐतरेयोपनिषदि प्रथमाध्याये द्वितीयः खण्डः ॥

ता एता देवताः सृष्टा अस्मिन्महत्यर्णवे प्रापतन्
। तमशनापिपासाभ्यामन्ववार्जत् । ता
एनमब्रुवन्नायतनं नः प्रजानीहि यस्मिन्प्रतिष्ठिता अन्नमदामेति ॥ १॥
ताभ्यो गामानयत्ता अब्रुवन्न वै नोऽयमलमिति ।
ताभ्योऽश्वमानयत्ता अब्रुवन्न वै नोऽयमलमिति ॥ २॥
ताभ्यः पुरुषमानयत्ता अब्रुवन् सुकृतं बतेति पुरुषो वाव सुकृतम् ।
ता अब्रवीद्यथायतनं प्रविशतेति ॥ ३॥
अग्निर्वाग्भूत्वा मुखं प्राविशद्वायुः प्राणो भूत्वा नासिके
प्राविशदादित्यश्चक्षुर्भूत्वाऽक्षिणी प्राविशाद्दिशः
श्रोत्रं भूत्वा कर्णौ प्राविशन्नोषधिवनस्पतयो लोमानि भूत्वा
त्वचंप्राविशंश्चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्राविशन्मृत्युरपानो
भूत्वा नाभिं प्राविशदापो रेतो भूत्वा शिश्नं प्राविशन् ॥ ४॥
तमशनायापिपासे अब्रूतामावाभ्यामभिप्रजानीहीति ते अब्रवीदेतास्वेव
वां देवतास्वाभजाम्येतासु भागिन्न्यौ करोमीति । तस्माद्यस्यै कस्यै
च देवतायै हविगृ।र्ह्यते भागिन्यावेवास्यामशनायापिपासे
भवतः ॥ ५॥

॥ इत्यैतरेयोपनिषदि प्रथमाध्याये द्वितीयः खण्डः ॥

॥ अथ ऐतरेयोपनिषदि प्रथमाध्याये तृतीयः खण्डः ॥

स ईक्षतेमे नु लोकाश्च लोकपालाश्चान्नमेभ्यः सृजा इति ॥ १॥
सोऽपोऽभ्यतपत्ताभ्योऽभितप्ताभ्यो मूर्तिरजायत ।
या वै सा मूर्तिरजायतान्नं वै तत् ॥ २॥
तदेनत्सृष्टं पराङ्त्यजिघांसत्तद्वाचाऽजिघृक्षत्
तन्नाशक्नोद्वाचा ग्रहीतुम् ।
स यद्धैनद्वाचाऽग्रहैष्यदभिव्याहृत्य हैवान्नमत्रप्स्यत् ॥ ३॥
तत्प्राणेनाजिघृक्षत् तन्नाशक्नोत्प्राणेन ग्रहीतुं स
यद्धैनत्प्राणेनाग्रहैष्यदभिप्राण्य
हैवान्नमत्रप्स्यत् ॥ ४॥
तच्चक्षुषाऽजिघृक्षत् तन्नाशक्नोच्चक्षुषा ग्रहीतु/न् स
यद्धैनच्चक्षुषाऽग्रहैष्यद्दृष्ट्वा हैवानमत्रप्स्यत् ॥ ५॥
तच्छ्रोत्रेणाजिघृक्षत् तन्नाशक्नोच्छ्रोत्रेण ग्रहीतुं स
यद्धैनच्छ्रोतेणाग्रहैष्यच्छ्रुत्वा हैवान्नमत्रप्स्यत् ॥ ६॥
तत्त्वचाऽजिघृक्षत् तन्नाशक्नोत्त्वचा ग्रहीतुं स
यद्धैनत्त्वचाऽग्रहैष्यत् स्पृष्ट्वा हैवान्नमत्रप्स्यत् ॥ ७॥
तन्मनसाऽजिघृक्षत् तन्नाशक्नोन्मनसा ग्रहीतुं स
यद्धैनन्मनसाऽग्रहैष्यद्ध्यात्वा हैवान्नमत्रप्स्यत् ॥ ८॥
तच्छिश्नेनाजिघृक्षत् तन्नाशक्नोच्छिश्नेन ग्रहीतुं स
यद्धैनच्छिश्नेनाग्रहैष्यद्वित्सृज्य हैवानमत्रप्स्यत् ॥ ९॥
तदपानेनाजिघृक्षत् तदावयत् सैषोऽन्नस्य ग्रहो
यद्वायुरनायुवा।र् एष यद्वायुः ॥ १०॥
स ईक्षत कथं न्विदं मदृते स्यादिति स ईक्षत कतरेण प्रपद्या इति ।
स ईक्षत यदि वाचाऽभिव्याहृतं यदि प्राणेनाभिप्राणितं यदि
चक्षुषा दृष्टं यदि श्रोत्रेण श्रुतं
यदि त्वचा स्पृष्टं यदि मनसा ध्यातं यद्यपानेनाभ्यपानितं
यदि शिश्नेन विसृष्टमथ कोऽहमिति ॥ ११॥
स एतमेव सीमानं विदर्यैतया द्वारा प्रापद्यत । सैषा विदृतिर्नाम
द्वास्तदेतन्नाऽन्दनम् ।
तस्य त्रय आवसथास्त्रयः स्वप्ना अयमावसथोऽयमावसथोऽयमावसथ
इति ॥ १२॥
स जातो भूतान्यभिव्यैख्यत् किमिहान्यं वावदिषदिति ।स एतमेव
पुरुषं ब्रह्म ततममपश्यत् । इदमदर्शनमिती ३ ॥ १३॥
तस्मादिदन्द्रो नामेदन्द्रो ह वै नाम । तमिदन्द्रं सन्तमिंद्र
इत्याचक्षते परोक्षेण ।
परोक्षप्रिया इव हि देवाः परोक्षप्रिया इव हि देवाः ॥ १४॥

॥ इत्यैतरेयोपनिषदि प्रथमाध्याये तृतीयः खण्डः ॥

॥ अथ ऐतरोपनिषदि द्वितीयोध्यायः ॥

ॐ पुरुषे ह वा अयमादितो गर्भो भवति यदेतद्रेतः
।तदेतत्सर्वेभ्योऽङ्गेभ्यस्तेजः संभूतमात्मन्येवऽऽत्मानं बिभर्ति
तद्यदा स्त्रियां सिञ्चत्यथैनज्जनयति तदस्य प्रथमं जन्म ॥ १॥
तत्स्त्रिया आत्मभूयं गच्छति यथा स्वमङ्गं तथा । तस्मादेनां न हिनस्ति ।
साऽस्यैतमात्मानमत्र गतं भावयति ॥ २॥
सा भावयित्री भावयितव्या भवति । तं स्त्री गर्भ बिभर्ति । सोऽग्र
एव कुमारं जन्मनोऽग्रेऽधिभावयति ।
स यत्कुमारं जन्मनोऽग्रेऽधिभावयत्यात्मानमेव तद्भावयत्येषं
लोकानां सन्तत्या ।
एवं सन्तता हीमे लोकास्तदस्य द्वितीयं जन्म ॥ ३॥
सोऽस्यायमात्मा पुण्येभ्यः कर्मभ्यः प्रतिधीयते । अथास्यायामितर आत्मा
कृतकृत्यो वयोगतः प्रैति ।
स इतः प्रयन्नेव पुनर्जायते तदस्य तृतीयं जन्म ॥ ४॥
तदुक्तमृषिणा गर्भे नु सन्नन्वेषामवेदमहं देवानां जनिमानि
विश्वा शतं मा पुर आयसीररक्षन्नधः श्येनो जवसा निरदीयमिति
। गर्भ एवैतच्छयानो वामदेव एवमुवाच ॥ ५॥
स एवं विद्वानस्माच्छरीरभेदादूर्ध्व उत्क्रम्यामुष्मिन् स्वर्गे लोके
सर्वान् कामानाप्त्वाऽमृतः समभवत् समभवत् ॥ ६॥

॥ इत्यैतरोपनिषदि द्वितीयोध्यायः ॥

॥ अथ ऐतरोपनिषदि तृतीयोध्यायः ॥

ॐ कोऽयमात्मेति वयमुपास्महे कतरः स आत्मा । येन वा पश्यति येन
वा शृणोति येन वा गंधानाजिघ्रति येन वा वाचं व्याकरोति येन
वा स्वादु चास्वादु च विजानाति ॥ १॥
यदेतद्धृदयं मनश्चैतत् । संज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं
प्रज्ञानं मेधा
दृष्टिधृ।र्तिमतिर्मनीषा जूतिः स्मृतिः संकल्पः क्रतुरसुः कामो
वश इति ।
सर्वाण्येवैतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवंति ॥ २॥
एष ब्रह्मैष इन्द्र एष प्रजापतिरेते सर्वे देवा इमानि च
पञ्चमहाभूतानि पृथिवी वायुराकाश आपो
ज्योतींषीत्येतानीमानि च क्षुद्रमिश्राणीव ।
बीजानीतराणि चेतराणि चाण्डजानि च जारुजानि च स्वेदजानि चोद्भिज्जानि
चाश्वा गावः पुरुषा हस्तिनो यत्किञ्चेदं प्राणि जङ्गमं च पतत्रि
च यच्च स्थावरं सर्वं तत्प्रज्ञानेत्रं प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं
प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म ॥ ३॥
स एतेन प्राज्ञेनाऽऽत्मनाऽस्माल्लोकादुत्क्रम्यामुष्मिन्स्वर्गे लोके सर्वान्
कामानाप्त्वाऽमृतः समभवत् समभवत् ॥ ४॥

॥ इत्यैतरोपनिषदि तृतीयोध्यायः ॥

ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीर्म
एधि वेदस्य म आणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीतेनाहोरात्रान्
संदधाम्यृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु
तद्वक्तारमवत्ववतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॥

॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥

Aitareya Upanishad

vāṅ me manasi pratiṣṭhitā mano me vāci pratiṣṭhitamāvirāvīrma edhi ॥
vedasya ma āṇīsthaḥ śrutaṃ me mā prahāsīranenādhītenāhorātrān
saṃdadhāmyṛtaṃ vadiṣyāmi satyaṃ vadiṣyāmi ॥ tanmāmavatu
tadvaktāramavatvavatu māmavatu vaktāramavatu vaktāram ॥
॥ oṃ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ॥

॥ atha aitareyopaniṣadi prathamādhyāye prathamaḥ khaṇḍaḥ ॥

oṃ ātmā vā idameka evāgra āsīnnānyatkiṃcana miṣat । sa īkṣata
lokānnu sṛjā iti ॥ 1॥
sa imām̐ llokānasṛjata । ambho marīcīrmāpo'do'mbhaḥ pareṇa divaṃ
dyauḥ pratiṣṭhā'ntarikṣaṃ marīcayaḥ ॥
pṛthivī maro yā adhastātta āpaḥ ॥ 2॥
sa īkṣateme nu lokā lokapālānnu sṛjā iti ॥ so'dbhya eva puruṣaṃ
samuddhṛtyāmūrchayat ॥ 3॥
tamabhyatapattasyābhitaptasya mukhaṃ nirabhidyata yathā'ṇḍaṃ
mukhādvāgvāco'gnirnāsike nirabhidyetaṃ nāsikābhyāṃ prāṇaḥ ॥
prāṇādvāyurakṣiṇī nirabhidyetamakṣībhyāṃ cakṣuścakṣuṣa
ādityaḥ karṇau nirabhidyetāṃ karṇābhyāṃ śrotraṃ
śrotraddiśastvaṅnirabhidyata tvaco lomāni lomabhya oṣadhivanaspatayo
hṛdayaṃ nirabhidyata hṛdayānmano manasaścandramā nābhirnirabhidyata
nābhyā apāno'pānānmṛtyuḥ
śiśnaṃ nirabhidyata śiśnādreto retasa āpaḥ ॥ 4॥
॥ ityaitareyopaniṣadi prathamādhyāye prathamaḥ khaṇḍaḥ ॥

॥ atha aitareyopaniṣadi prathamādhyāye dvitīyaḥ khaṇḍaḥ ॥

tā etā devatāḥ sṛṣṭā asminmahatyarṇave prāpatan
। tamaśanāpipāsābhyāmanvavārjat । tā
enamabruvannāyatanaṃ naḥ prajānīhi yasminpratiṣṭhitā annamadāmeti ॥ 1॥
tābhyo gāmānayattā abruvanna vai no'yamalamiti ।
tābhyo'śvamānayattā abruvanna vai no'yamalamiti ॥ 2॥
tābhyaḥ puruṣamānayattā abruvan sukṛtaṃ bateti puruṣo vāva sukṛtam ।
tā abravīdyathāyatanaṃ praviśateti ॥ 3॥
agnirvāgbhūtvā mukhaṃ prāviśadvāyuḥ prāṇo bhūtvā nāsike
prāviśadādityaścakṣurbhūtvā'kṣiṇī prāviśāddiśaḥ
śrotraṃ bhūtvā karṇau prāviśannoṣadhivanaspatayo lomāni bhūtvā
tvacaṃprāviśaṃścandramā mano bhūtvā hṛdayaṃ prāviśanmṛtyurapāno
bhūtvā nābhiṃ prāviśadāpo reto bhūtvā śiśnaṃ prāviśan ॥ 4॥
tamaśanāyāpipāse abrūtāmāvābhyāmabhiprajānīhīti te abravīdetāsveva
vāṃ devatāsvābhajāmyetāsu bhāginnyau karomīti । tasmādyasyai kasyai
ca devatāyai havigṛ।rhyate bhāginyāvevāsyāmaśanāyāpipāse
bhavataḥ ॥ 5॥
॥ ityaitareyopaniṣadi prathamādhyāye dvitīyaḥ khaṇḍaḥ ॥

॥ atha aitareyopaniṣadi prathamādhyāye tṛtīyaḥ khaṇḍaḥ ॥

sa īkṣateme nu lokāśca lokapālāścānnamebhyaḥ sṛjā iti ॥ 1॥
so'po'bhyatapattābhyo'bhitaptābhyo mūrtirajāyata ।
yā vai sā mūrtirajāyatānnaṃ vai tat ॥ 2॥
tadenatsṛṣṭaṃ parāṅtyajighāṃsattadvācā'jighṛkṣat
tannāśaknodvācā grahītum ।
sa yaddhainadvācā'grahaiṣyadabhivyāhṛtya haivānnamatrapsyat ॥ 3॥
tatprāṇenājighṛkṣat tannāśaknotprāṇena grahītuṃ sa
yaddhainatprāṇenāgrahaiṣyadabhiprāṇya
haivānnamatrapsyat ॥ 4॥
taccakṣuṣā'jighṛkṣat tannāśaknoccakṣuṣā grahītu/n sa
yaddhainaccakṣuṣā'grahaiṣyaddṛṣṭvā haivānamatrapsyat ॥ 5॥
tacchrotreṇājighṛkṣat tannāśaknocchrotreṇa grahītuṃ sa
yaddhainacchroteṇāgrahaiṣyacchrutvā haivānnamatrapsyat ॥ 6॥
tattvacā'jighṛkṣat tannāśaknottvacā grahītuṃ sa
yaddhainattvacā'grahaiṣyat spṛṣṭvā haivānnamatrapsyat ॥ 7॥
tanmanasā'jighṛkṣat tannāśaknonmanasā grahītuṃ sa
yaddhainanmanasā'grahaiṣyaddhyātvā haivānnamatrapsyat ॥ 8॥
tacchiśnenājighṛkṣat tannāśaknocchiśnena grahītuṃ sa
yaddhainacchiśnenāgrahaiṣyadvitsṛjya haivānamatrapsyat ॥ 9॥
tadapānenājighṛkṣat tadāvayat saiṣo'nnasya graho
yadvāyuranāyuvā।r eṣa yadvāyuḥ ॥ 10॥
sa īkṣata kathaṃ nvidaṃ madṛte syāditi sa īkṣata katareṇa prapadyā iti ।
sa īkṣata yadi vācā'bhivyāhṛtaṃ yadi prāṇenābhiprāṇitaṃ yadi
cakṣuṣā dṛṣṭaṃ yadi śrotreṇa śrutaṃ
yadi tvacā spṛṣṭaṃ yadi manasā dhyātaṃ yadyapānenābhyapānitaṃ
yadi śiśnena visṛṣṭamatha ko'hamiti ॥ 11॥
sa etameva sīmānaṃ vidaryaitayā dvārā prāpadyata । saiṣā vidṛtirnāma
dvāstadetannā'ndanam ।
tasya traya āvasathāstrayaḥ svapnā ayamāvasatho'yamāvasatho'yamāvasatha
iti ॥ 12॥
sa jāto bhūtānyabhivyaikhyat kimihānyaṃ vāvadiṣaditi ।sa etameva
puruṣaṃ brahma tatamamapaśyat । idamadarśanamitī 3 ॥ 13॥
tasmādidandro nāmedandro ha vai nāma । tamidandraṃ santamiṃdra
ityācakṣate parokṣeṇa ।
parokṣapriyā iva hi devāḥ parokṣapriyā iva hi devāḥ ॥ 14॥
॥ ityaitareyopaniṣadi prathamādhyāye tṛtīyaḥ khaṇḍaḥ ॥

॥ atha aitaropaniṣadi dvitīyodhyāyaḥ ॥

oṃ puruṣe ha vā ayamādito garbho bhavati yadetadretaḥ
।tadetatsarvebhyo'ṅgebhyastejaḥ saṃbhūtamātmanyeva''tmānaṃ bibharti
tadyadā striyāṃ siñcatyathainajjanayati tadasya prathamaṃ janma ॥ 1॥
tatstriyā ātmabhūyaṃ gacchati yathā svamaṅgaṃ tathā । tasmādenāṃ na hinasti ।
sā'syaitamātmānamatra gataṃ bhāvayati ॥ 2॥
sā bhāvayitrī bhāvayitavyā bhavati । taṃ strī garbha bibharti । so'gra
eva kumāraṃ janmano'gre'dhibhāvayati ।
sa yatkumāraṃ janmano'gre'dhibhāvayatyātmānameva tadbhāvayatyeṣaṃ
lokānāṃ santatyā ।
evaṃ santatā hīme lokāstadasya dvitīyaṃ janma ॥ 3॥
so'syāyamātmā puṇyebhyaḥ karmabhyaḥ pratidhīyate । athāsyāyāmitara ātmā
kṛtakṛtyo vayogataḥ praiti ।
sa itaḥ prayanneva punarjāyate tadasya tṛtīyaṃ janma ॥ 4॥
taduktamṛṣiṇā garbhe nu sannanveṣāmavedamahaṃ devānāṃ janimāni
viśvā śataṃ mā pura āyasīrarakṣannadhaḥ śyeno javasā niradīyamiti
। garbha evaitacchayāno vāmadeva evamuvāca ॥ 5॥
sa evaṃ vidvānasmāccharīrabhedādūrdhva utkramyāmuṣmin svarge loke
sarvān kāmānāptvā'mṛtaḥ samabhavat samabhavat ॥ 6॥
॥ ityaitaropaniṣadi dvitīyodhyāyaḥ ॥

॥ atha aitaropaniṣadi tṛtīyodhyāyaḥ ॥

oṃ ko'yamātmeti vayamupāsmahe kataraḥ sa ātmā । yena vā paśyati yena
vā śṛṇoti yena vā gaṃdhānājighrati yena vā vācaṃ vyākaroti yena
vā svādu cāsvādu ca vijānāti ॥ 1॥
yadetaddhṛdayaṃ manaścaitat । saṃjñānamājñānaṃ vijñānaṃ
prajñānaṃ medhā
dṛṣṭidhṛ।rtimatirmanīṣā jūtiḥ smṛtiḥ saṃkalpaḥ kraturasuḥ kāmo
vaśa iti ।
sarvāṇyevaitāni prajñānasya nāmadheyāni bhavaṃti ॥ 2॥
eṣa brahmaiṣa indra eṣa prajāpatirete sarve devā imāni ca
pañcamahābhūtāni pṛthivī vāyurākāśa āpo
jyotīṃṣītyetānīmāni ca kṣudramiśrāṇīva ।
bījānītarāṇi cetarāṇi cāṇḍajāni ca jārujāni ca svedajāni codbhijjāni
cāśvā gāvaḥ puruṣā hastino yatkiñcedaṃ prāṇi jaṅgamaṃ ca patatri
ca yacca sthāvaraṃ sarvaṃ tatprajñānetraṃ prajñāne pratiṣṭhitaṃ
prajñānetro lokaḥ prajñā pratiṣṭhā prajñānaṃ brahma ॥ 3॥
sa etena prājñenā''tmanā'smāllokādutkramyāmuṣminsvarge loke sarvān
kāmānāptvā'mṛtaḥ samabhavat samabhavat ॥ 4॥
॥ ityaitaropaniṣadi tṛtīyodhyāyaḥ ॥

oṃ vāṅ me manasi pratiṣṭhitā mano me vāci pratiṣṭhitamāvirāvīrma
edhi vedasya ma āṇīsthaḥ śrutaṃ me mā prahāsīranenādhītenāhorātrān
saṃdadhāmyṛtaṃ vadiṣyāmi satyaṃ vadiṣyāmi tanmāmavatu
tadvaktāramavatvavatu māmavatu vaktāramavatu vaktāram ॥
॥ oṃ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ॥

Aitareya Upanishad Translation (English)

BRIEF INTRODUCTION TO AITAREYA UPANISHAD

The Aitareya Upanishad is one of the ten MAJOR UPANISHADS, on which Adi Shankaracharya wrote commentaries. It comprises the fourth, fifth and sixth chapters of the second book of Aitareya Aranyaka in the Rig Veda. This Upanishads has 33 mantras in 3 chapters.
“prajnanam brahma,” [Pure Consciousness is the Supreme Truth.] one of the most famous four Great Statements (maha-vakyas) is from this Upanishad (mantra 3.3).
This Upanishad discusses three philosophical themes: 1) the world and man are the (apparent) creation of the Atman (Soul, Universal Self); 2) the Atman (apparently) undergoes threefold birth; 3) Consciousness or Awareness is the essence of Atman.
The great question, “Who am I?” appears in the mantra 1.3.11 of this Upanishad. Paul Deussen summarizes the first chapter as follows: The world as a creation and the Man as the highest manifestation of the Atman .. is the basic idea of this section.
In the second chapter, the Atman in any man is said to be born thrice: first, when a child is born (procreation); second, when the child has been cared for and loved to Selfhood where the child equals the parent; third, when the parent dies and the Atman transmigrates.
The third chapter of Aitareya Upanishad discusses the nature of Atman. It declares that consciousness is what defines man, the source of all intellectual and moral theories, all gods, all living beings (man, animals, plants), all that there is. Then the Upanishad asserts that the key to the riddle of the Universe is one's own inner self. To know the universe, know thyself. Become immortal, suggests the Aitareya Upanishad, by being you.
Max Muller translates parts of the chapter as follows (abridged):
Who is he whom we meditate on as the Self? Which is the Self?
(...)
Everything are various names only of Knowledge (the true Self);
Everything is led (produced) by knowledge.
It rests on Knowledge. The world is led by Knowledge. Knowledge is its cause.
Knowledge is Brahman.  

 (Translated by Swami Gambhirananda; Published by Advaita Ashram, Kolkatta)

Om ! May my speech be based on (i.e. accord with) the mind;
May my mind be based on speech.
O Self-effulgent One, reveal Thyself to me.
May you both (speech and mind) be the carriers of the Veda to me.
May not all that I have heard depart from me.
I shall join together (i.e. obliterate the difference of) day
And night through this study.
I shall utter what is verbally true;
I shall utter what is mentally true.
May that (Brahman) protect me;
May That protect the speaker (i.e. the teacher), may That protect me;
May that protect the speaker – may That protect the speaker.
Om ! Peace ! Peace ! Peace !

I-i-1: In the beginning this was but the absolute Self alone. There was nothing else whatsoever that winked. He thought, “Let Me create the worlds.”

I-i-2: He created these world, viz. ambhas, marici, mara, apah. That which is beyond heaven is ambhas. Heaven is its support. The sky is marici. The earth is mara. The worlds that are below are the apah.

I-i-3: He thought, “These then are the worlds. Let Me create the protectors of the worlds.” Having gathered up a (lump of the) human form from the water itself, He gave shape to it.

I-i-4: He deliberated with regard to Him (i.e. Virat of the human form). As He (i.e. Virat) was being deliberated on, His (i.e. Virat’’) mouth parted, just as an egg does. From the mouth emerged speech; from speech came Fire. The nostrils parted; from the nostrils came out the sense of smell; from the sense of smell came Vayu (Air). The two eyes parted; from the eyes emerged the sense of sight; from the sense of sight came the Sun. The two ears parted; from the ears came the sense of hearing; from the sense of hearing came the Directions. The skin emerged; from the skin came out hair (i.e. the sense of touch associated with hair); from the sense of touch came the Herbs and Trees. The heart took shape; from the heart issued the internal organ (mind); from the internal organ came the Moon. The navel parted; from the navel came out the organ of ejection; from the organ of ejection issued Death. The seat of the procreative organ parted; from that came the procreative organ; from the procreative organ came out Water.

I-ii-1: These deities, that had been created, fell into this vast ocean. He subjected Him (i.e. Virat) to hunger and thirst. They said to Him (i.e. to the Creator), “Provide an abode for us, staying where we can eat food.”

I-ii-2: For them He (i.e. God) brought a cow. They said, “This one is not certainly adequate for us.” For them He brought a horse. They said, “This one is not certainly adequate for us.”

I-ii-3: For them He brought a man. They said “This one is well formed; man indeed is a creation of God Himself”. To them He said, “Enter into your respective abodes”.

I-ii-4: Fire entered into the mouth taking the form of the organ of speech; Air entered into the nostrils assuming the form of the sense of smell; the Sun entered into the eyes as the sense of sight; the Directions entered into the ears by becoming the sense of hearing; the Herbs and Trees entered into the skin in the form of hair (i.e. the sense of touch); the Moon entered into the heart in the shape of the mind; Death entered into the navel in the form of Apana (i.e. the vital energy that presses down); Water entered into the limb of generation in the form of semen (i.e. the organ of procreation).

I-ii-5: To Him Hunger and Thirst said, “Provide for us (some abode).” To them He said, “I provide your livelihood among these very gods; I make you share in their portions.” Therefore when oblation is taken up for any deity whichsoever, Hunger and Thirst become verily sharers with that deity.
I-iii-1: He thought, “This, then, are the senses and the deities of the senses. Let Me create food for them.

I-iii-2: He deliberated with regard to the water. From the water, thus brooded over, evolved a form. The form that emerged was verily food.

I-iii-3: This food, that was created, turned back and attempted to run away. He tried to take it up with speech. He did not succeed in taking it up through speech. If He had succeeded in taking it up with the speech, then one would have become contented merely by talking of food.

I-iii-4: He tied to grasp that food with the sense of smell. He did not succeed in grasping it by smelling. If He had succeeded in grasping it by smelling, then everyone should have become contented merely by smelling food.

I-iii-5: He wanted to take up the food with the eye. He did not succeed in taking it up with the eye. If He had taken it up with the eye, then one would have become satisfied by merely seeing food.

I-iii-6: He wanted to take up the food with the ear. He did not succeed in taking it up with the ear. If He had taken it up with the ear, then one would have become satisfied by merely by hearing of food.

I-iii-7: He wanted to take it up with the sense of touch. He did not succeed in taking it up with the sense of touch. If He had taken it up with touch, then one would have become been satisfied merely by touching food.

I-iii-8: He wanted to take it up with the mind. He did not succeed in taking it up with the mind. If He had taken it up with the mind, then one would have become satisfied by merely thinking of food.

I-iii-9: He wanted to take it up with the procreative organ. He did not succeed in taking it up with the procreative organ. If He had taken it up with the procreative organ, then one would have become satisfied by merely ejecting food.

I-iii-10: He wanted to take it up with Apana. He caught it. This is the devourer of food. That vital energy which is well known as dependent of food for its subsistence is this vital energy (called Apana).

I-iii-11: He thought, “How indeed can it be there without Me ?” He thought, “Through which of the two ways should I enter ?” He thought, “If utterance is done by the organ of speech, smelling by the sense of smell, seeing by the eye, hearing by the ear, feeling by the sense of touch, thinking by the mind, the act of drawing in (or pressing down) by Apana, ejecting by the procreative organ, then who (or what) am I ?”

I-iii-12: Having split up this very end, He entered through this door. This entrance is known as vidriti (the chief entrance). Hence it is delightful. Of Him there are three abodes – three (states of) dream. This one is an abode, this one is an abode. This one is an abode.

I-iii-13: Being born, He manifested all the beings; for did He speak of (or know) anything else ? He realised this very Purusha as Brahman, the most pervasive, thus: “I have realised this”.

I-iii-14: Therefore His name is Idandra. He is verily known as Idandra. Although He is Idandra, they call Him indirectly Indra; for the gods are verily fond of indirect names, the gods are verily fond of indirect names.

II-i-1: In man indeed is the soul first conceived. That which is the semen is extracted from all the limbs as their vigour. He holds that self of his in his own self. When he sheds it into his wife, then he procreates it. That is its first birth.

II-i-2: That becomes non-different from the wife, just as much as her own limb is. Therefore (the foetus) does not hurt her. She nourishes this self of his that has entered here (in her womb).

II-i-3: She, the nourisher, becomes fit to be nourished. The wife bears that embryo (before the birth). He (the father) protects the son at the very start, soon after his birth. That he protects the son at the very beginning, just after birth, thereby he protects his own self for the sake of the continuance of these worlds. For thus is the continuance of these worlds ensured. That is his second birth.

II-i-4: This self of his (viz. the son) is substituted (by the father) for the performance of virtuous deeds. Then this other self of his (that is the father of the son), having got his duties ended and having advanced in age, departs. As soon as he departs, he takes birth again. That is his (i.e. the son’s) third birth.

II-i-5: This fact was stated by the seer (i.e. mantra): “Even while lying in the womb, I came to know of the birth of all the gods. A hundred iron citadels held me down. Then, like a hawk, I forced my way through by dint of knowledge of the Self”. Vamadeva said this while still lying in the mother’s womb.

II-i-6: He who had known thus (had) become identified with the Supreme, and attained all desirable things (even here); and having (then) ascended higher up after the destruction of the body, he became immortal, in the world of the Self. He became immortal.

III-i-1: What is It that we worship as this Self ? Which of the two is the Self ? Is It that by which one sees, or that by which one hears, or that by which one smells odour, or that by which one utters speech, or that by which one tastes the sweet or the sour ?

III-i-2: It is this heart (intellect) and this mind that were stated earlier. It is sentience, rulership, secular knowledge, presence of mind, retentiveness, sense-perception, fortitude, thinking, genius, mental suffering, memory, ascertainment resolution, life-activities, hankering, passion and such others. All these verily are the names of Consciousness.

III-i-3: This One is (the inferior) Brahman; this is Indra, this is Prajapati; this is all these gods; and this is these five elements, viz. earth, air, space, water, fire; and this is all these (big creatures), together with the small ones, that are the procreators of others and referable in pairs – to wit, those that are born of eggs, of wombs, of moisture of the earth, viz. horses, cattle, men, elephants, and all the creatures that there are which move or fly and those which do not move. All these have Consciousness as the giver of their reality; all these are impelled by Consciousness; the universe has Consciousness as its eye and Consciousness is its end. Consciousness is Brahman.

III-i-4: Through this Self that is Consciousness, he ascended higher up from this world, and getting all desires fulfilled in that heavenly world, he became immortal, he became immortal.

Om ! May my speech be based on (i.e. accord with) the mind;
May my mind be based on speech.
O Self-effulgent One, reveal Thyself to me.
May you both (speech and mind) be the carriers of the Veda to me.
May not all that I have heard depart from me.
I shall join together (i.e. obliterate the difference of) day
And night through this study.
I shall utter what is verbally true;
I shall utter what is mentally true.
May that (Brahman) protect me;
May That protect the speaker (i.e. the teacher), may That protect me;
May that protect the speaker – may That protect the speaker.
Om ! Peace ! Peace ! Peace !
Here ends the Aitareyopanishad, as contained in the Rig-Veda.

author