Bhagavad Gita 1.32

No comment 355 views

Bhagavad Gita 1.32

na kāńkṣe vijayaḿ kṛṣṇa na ca rājyaḿ sukhāni ca
kiḿ no rājyena govinda kiḿ bhogair jīvitena vā  | 32

न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च |
किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा || 32 ||

na—tidak juga; kāńkṣe—saya menginginkan, berhasrat; vijayam—kemenangan; kṛṣṇa—oh Krishna; na—bukan; ca—juga; rājyam—kerajaan; sukhāni—kebahagiaan; ca—juga. kim—apa gunanya; naḥ—bagi kita; rājyena—kerajaan; govinda—Krishna, dia yang menyukai sapi; kim—apa; bhogaiḥ—kenikmatan, kesenangan; jīvitena—kehidupan; —atau; yeṣām—untuk siapa

O Krishna, aku tidak menginginkan kemenangan, kerajaan, atau kebahagiaan yang timbul darinya. Untuk siapa kesenangan,author