Bhagavad Gita 14

1 comment 647 views

Bhagavad Gita 14

śrī-bhagavān uvāca:
paraḿ bhūyaḥ pravakṣyāmijñānānāḿ jñānam uttamamyaj jñātvā munayaḥ sarveparāḿ siddhim ito gatāḥ

Bhagavadgita 14.1

idaḿ jñānam upāśrityamama sādharmyam āgatāḥsarge 'pi nopajāyantepralaye na vyathanti ca

Bhagavadgita 14.2

mama yonir mahad brahmatasmin garbhaḿ dadhāmy ahamsambhavaḥ sarva-bhūtānāḿtato bhavati bhārata

Bhagavadgita 14.3

Sri Krisna bersabda:

Sekali lagi Aku akan bersabda kepadamu tentang kebijaksanaan yang paling utama ini, yang paling baik di antara segala pengetahuan. Setelah menguasai pengetahuan ini, semua resi sudah mencapai kesempurnaan yang paling tinggi.

Śrī-bhagavān uvāca—Kepribadian Tuhan Yang Maha Esa bersabda; param—rohani; bhūyaḥ—lagi; pravakṣyāmi—Aku akan bersabda; jñānānām—diantara segala pengetahuan; jñānam—pengetahuan; uttamām—paling utama; yat—yang; jñātvā—dengan mengetahui; munayaḥ—para resi; sarve—semua; param—rohani; siddhim—kesempurnaan; itaḥ—dari dunia ini; gatāḥ—mencapai.

author