Katha Upanisad I.3

No comment 1781 views

Katha Upanisad I.3

Atmanam rathinam widdhi,

sariram ratham ewa tu,

buddhim tu sarathim widdhi,

manah pragraham ewa ca
(Katha Upanisad I. 3)

Terjemahan:

Ketahuilah bahwa sang pribadi adalah Tuannya kereta, badan adalah kereta. Ketahuilah bahwa kebijaksanaan itu adalah kusir, dan pikiran adalah tali kekangnya.

author