Kebingungan Arjuna

No comment 109 views

Kebingungan Arjuna

Arjuna berkata;

wahai Madhusūdana, bagaimana bisa saya menyerang Kakek Bhisma juga Guru Drona, membalas anak panah mereka yang patut dihormati oh Ari-sūdana. Lebih baik tidak membunuh para Guru yang berjiwa mulia itu walau menikmati hidup dengan di alam ini, daripada pemenuhan keinginan dan kekayaan di dunia ini tetapi dengan membunuh guru, tentunya menikmati kesenangan yang ternoda darah.

Kita ini juga tidak tahu yang mana bagi kita yang lebih baik, apakah menaklukkan atau jika ditaklukan? tentu setelah membunuh mereka yang berada didepan, yang memihak putra Dḥṛtarāṣṭra, kita tidak akan berhasrat untuk hidup. Keberadaanku dikuasai oleh kelemahan dan kekurangan dalam dharma yang membingungkan hati. Saya mohon kepadamu, mungkin hal apa yang terbaik, beritahu itu padaku muridmu, tegaskan, beritahu diriku, Aku pasrah kepadamu. Tentu tidak dapat menemukan cara menghilangkan kesedihanku itu yang mengeringkan akal sehatku walau memperoleh kemakmuran tiada-tara dibumi juga kekuasaan atas kerajaan surgawi.

Bhagawad Gita II.4-8
Bhagawad Gita Bab 2

BG 2.4

अर्जुन उवाच
कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ।
इषुभिः प्रति योत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन ॥२- ४॥
Arjuna uvāca
kathaḿ bhīṣmam ahaḿ sańkhye droṇaḿ ca madhusūdana |
iṣubhiḥ pratiyotsyāmi pūjārhāvari-sūdana || 2.4

Bhagawad Gita 2.4

Arti Bhagawad Gita 2.4

Arjunaḥ—Arjuna; uvāca—Arjuna berkata; 
katham—bagaimana; Bhīṣmām—Bhīṣma; aham—saya; sańkhye—dalam pertempuran, menyerang; droṇam—Drona; ca—juga; Madhusūdana—oh Krishna; iṣubhiḥ—dengan anak panah; pratiyotsyāmi—membalas serangan; pūjā—disembah, dihormati; arhau—layak, patut; ari-sūdana—oh Krishna, sang Pembunuh musuh.

Arjuna berkata;
wahai Madhusūdana, bagaimana bisa saya menyerang Kakek Bhisma juga Guru Drona, membalas anak panah mereka yang patut dihormati oh Ari-sūdana.

BG 2.5

गुरूनहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके ।
हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् ॥२- ५॥
gurūn ahatvā hi mahānubhāvān śreyo bhoktuḿ bhaikṣyam apīha loke |
hatvārtha-kāmāḿs tu gurūn ihaiva bhuñjīya bhogān rudhira-pradigdhān || 2.5

Bhagawad Gita 2.5

Arti Bhagawad Gita 2.5

gurūn—para guru; ahatvā—tidak membunuh; hi—pasti; mahā—besar, terbaik; anubhāvān—kelahiran, kesadaran, pengalaman; śreyaḥ—lebih baik; bhoktum—menikmati hidup; bhaikṣyam—kemelaratan, mengumpulkan sedekah, mengemis; api—walaupun; iha—dalam hidup ini, dunia ini; loke—alam; hatvā—membunuh; artha—keuntungan; kāmān—menginginkan; tu—tetapi; evā—pasti, tentunya; bhuñjīya—menikmati; bhogān—hal-hal yang dapat dinikmati, kesenangan duniawi; rudhira—darah; pradigdhān—ternoda. mahā-anubhāvān—jiwa mulia, yang memiliki pemikiran mulia; artha-kāman—pemenuhan keinginan dan kekayaan;

lebih baik tidak membunuh para Guru yang berjiwa mulia itu walau menikmati hidup dengan di alam ini, daripada pemenuhan keinginan dan kekayaan di dunia ini tetapi dengan membunuh guru, tentunya menikmati kesenangan yang ternoda darah.

BG 2.6

न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः ।
यानेव हत्वा न जिजीविषाम- स्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः ॥२- ६॥
na ca itad vidmaḥ kataran no garīyo yad vā jayema yadi vā no jayeyuḥ |
yān eva hatvā na jijīviṣāmas te 'vasthitāḥ pramukhe dhārtarāṣṭrāḥ || 2.6

Bhagawad Gita 2.6

Arti Bhagawad Gita 2.6

na—tidak; ca—juga; etat—ini; vidmaḥ—mengetahui; katarat—yang mana; naḥ—bagi kita; garīyaḥ—lebih disukai, lebih terhormat, lebih berharga, lebih baik; yat vā—apakah; jayema—merebut, menaklukan; yādi—kalau; vā—atau; naḥ—kita; jayeyuḥ—ditaklukan; yān—siapa, orang, kita; evā—pasti, tentu, tentu; hatvā—membunuh; jijīviṣāmaḥ—mau hidup, berhasrat untuk hidup; te—mereka semuanya; avasthitāḥ—berada; pramukhe—di depan; dhārtarāṣṭrāḥ—para putera Dhṛtarāṣṭra.

Kita ini juga tidak tahu yang mana bagi kita yang lebih baik, apakah menaklukkan atau jika ditaklukan? tentu setelah membunuh mereka yang berada didepan, yang memihak putra Dḥṛtarāṣṭra, kita tidak akan berhasrat untuk hidup.

BG 2.7

कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः ।
यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् ॥२- ७॥
kārpaṇya-doṣopahata-svabhāvaḥ pṛcchāmi tvāḿ dharma-sammūḍha-cetāḥ |
yac chreyaḥ syān niścitaḿ brūhi tan me śiṣyaste 'haḿ śādhi māḿ tvāḿ prapannam || 2.7

Bhagawad Gita 2.7

Arti Bhagawad Gita 2.7

kārpaṇya—kikir, pelit, kemiskinan, kekurangan; doṣa—kelemahan, kesalahan; upahata—dikuasai, diserang, ditutupi, dilemahkan; sva-bhāvaḥ—ciri-ciri, keberadaanku; pṛcchāmi—hamba bertanya; tvām—Anda, Kamu; dharma—dharma; sammūḍha—bodoh, bingung, tidak sadar; cetāḥ—dalam hati, pikiran; yat—apa; śreyaḥ—kebaikan; syāt—mungkin, dapat terjadi; niścitam—yakinkan, tegaskan; brūhi—beritahukan; tat—itu; me—kepadaku; śiṣyaḥ—murid; te—milikmu; aham—aku, saya; śādhi—beritahu, instruksikan; mām—diriku; prapannam—menyerahkan diri.

Keberadaanku dikuasai oleh kelemahan dan kekurangan dalam dharma yang membingungkan hati. Saya mohon kepadamu, mungkin hal apa yang terbaik, beritahu itu padaku muridmu, tegaskan, beritahu diriku, Aku pasrah kepadamu.

BG 2.8

न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् ।
अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् ॥२- ८॥
na hi prapaśyāmi mamā panudyād yac chokam ucchoṣaṇam indriyāṇām |
avāpya bhūmāv asapatnam ṛddhaḿ rājyaḿ surāṇām api cā dhipatyam || 2.8

Bhagawad Gita 2.8

Arti Bhagawad Gita 2.8

na—tidak; hi—pasti, tentu, memang; prapaśyāmi—melihat, menemukan; mama—milikku; apanudyāt—menghilangkan; yat—yang itu; śokam—penyesalan; ucchoṣaṇam—mengeringkan; indriyāṇām—milik indera-indera, akal sehat; avāpya—mencapai, memperoleh; bhūmau—di bumi; asapatnam—yang tiada taranya; ṛddham—kemakmuran; rājyam—kerajaan; surāṇām—milik para dewa; api—walaupun; ca—juga; ādhipatyam—kekuasaan.

tentu tidak dapat menemukan cara menghilangkan kesedihanku itu yang mengeringkan akal sehatku walau memperoleh kemakmuran tiada-tara dibumi juga kekuasaan atas kerajaan surgawi.

author