Mausala Parwa 5

No comment 53 views

Mausala Parwa 5
Mahabharata 16.5
Moksala Parwa

Mausala Parwa 5 (MBh 16.5)

 1 [वै]
      ततॊ ययुर दारुकः केशवश च; बभ्रुश च रामस्य पदं पतन्तः
      अथापश्यन रामम अनन्तवीर्यं; वृक्षे सथितं चिन्तयानं विविक्ते
  2 ततः समासाद्य महानुभावः; कृष्णस तदा दारुकम अन्वशासत
      गत्वा कुरूञ शीघ्रम इमं महान्तं; पार्थाय शंसस्व वधं यदूनाम
  3 ततॊ ऽरजुनः कषिप्रम इहॊपयातु; शरुत्वा मृतान यादवान बरह्मशापात
      इत्य एवम उक्तः सा ययौ रथेन; कुरूंस तदा दारुकॊ नष्टचेताः
  4 ततॊ गते दारुके केशवॊ ऽथ; दृष्ट्वान्तिके बभ्रुम उवाच वाक्यम
      सत्रियॊ भवान रक्षतु यातु शीघ्रं; नैता हिंस्युर दस्यवॊ वित्तलॊभात
  5 सा परस्थितः केशवेनानुशिष्टॊ; मदातुरॊ जञातिवधार्दितश च
      तं वै यान्तं संनिधौ केशवस्य; तवरन्तम एकं सहसैव बभ्रुम
      बरह्मानुशप्तम अवधीन महद वै; कूटॊन्मुक्तं मुसलं लुब्धकस्य
  6 ततॊ दृष्ट्वा निहतं बभ्रुम आह; कृष्णॊ वाक्यं भरातरम अग्रजं तु
      इहैव तवं मां परतीक्षस्व राम; यावत सत्रियॊ जञातिवशाः करॊमि
  7 ततः पुरीं दवारवतीं परविश्य; जनार्दनः पितरं पराह वाक्यम
      सत्रियॊ भवान रक्षतु नः समग्रा; धनंजयस्यागमनं परतीक्षन
      रामॊ वनान्ते परतिपालयन माम; आस्ते ऽदयाहं तेन समागमिष्ये
  8 दृष्टं मयेदं निधनं यदूनां; राज्ञां च पूर्वं कुरुपुंगवानाम
      नाहं विना यदुभिर यादवानां; पुरीम इमां दरष्टुम इहाद्य शक्तः
  9 तपश चरिष्यामि निबॊध तन मे; रामेण सार्धं वनम अभ्युपेत्य
      इतीदम उक्त्वा शिरसास्य पादौ; संस्पृश्य कृष्णस तवरितॊ जगाम
  10 ततॊ महान निनदः परादुरासीत; सस्त्री कुमारस्य पुरस्य तस्य
     अथाब्रवीत केशवः संनिवर्त्य; शब्दां शरुत्वा यॊषितां करॊशतीनाम
 11 पुरीम इमाम एष्यति साव्य साची; स वॊ दुःखान मॊचयिता नराग्र्यः
     ततॊ गत्वा केशवस तं ददर्श; रामं वने सथितम एकं विविक्ते
 12 अथापश्यद यॊगयुक्तस्य तस्य; नागं मुखान निःसारन्तं महान्तम
     शवेतं ययौ स ततः परेक्ष्यमाणॊ; महार्णवॊ येन महानुभावः
 13 सहस्रशीर्षः पर्वताभॊगवर्ष्मा; रक्ताननः सवां तनुं तां विमुच्य
     सम्यक च तं सागरः परत्यगृह्णान; नागदिव्याः सरितश चैव पुण्याः
 14 कर्कॊटकॊ वसुकिस तक्षकश च; पृथुश्रवा वरुणः कुञ्जरश च
     मिश्री शङ्खः कुमुदः पुण्डरीकस; तथा नागॊ धृतराष्ट्रॊ महात्मा
 15 हरादः कराथः शितिकण्ठॊ ऽगरतेजास; तथा नागौ चक्रमन्दातिषाण्डौ
     नागश्रेष्ठॊ दुर्मुखश चाम्बरीषः; सवयं राजा वरुणश चापि राजन
     परत्युद्गम्य सवागतेनाभ्यनन्दंस; ते ऽपूजयंश चार्घ्य पाद्य करियाभिः
 16 ततॊ गते भरातरि वासुदेवॊ; जानन सर्वा गतयॊ दिव्यदृष्टिः
     वने शून्ये विचरंश चिन्तयानॊ; भूमौ ततः संविवेशाग्र्य तेजाः
 17 सर्वं हि तेन पराक तदा वित्तम आसीद; गान्धार्या यद वाक्यम उक्तः स पूर्वम
     दुर्वाससा पायसॊच्छिष्ट लिप्ते; यच चाप्य उक तच च सस्मार कृष्णः
 18 स चिन्तयानॊ ऽनधकवृष्णिनाशं; कुरु कषयं चैव महानुभावः
     मेने ततः संक्रमणस्य कालं; ततश चकारेन्द्रिय संनिरॊधम
 19 स संनिरुद्धेन्द्रिय वान मनास तु; शिश्ये महायॊगम उपेत्य कृष्णः
     जराथ तं देशम उपाजगाम; लुब्धस तदानीं मृगलिप्सुर उग्रः
 20 स केशवं यॊगयुक्तं शयानं; मृगाशङ्की लुब्धकः सायकेन
     जराविध्यत पादतले तवरावांस; तं चाभितस तज जिघृक्षुर जगाम
     अथापश्यत पुरुषं यॊगयुक्तं; पीताम्बरं लुब्धकॊ ऽनेकबाहुम
 21 मत्वात्मानम अपराधं स तस्य; जग्राह पादौ शिरसा चार्तरूपः
     आश्वासयत तं महात्मा तदानीं; गच्छन्न ऊर्ध्वं रॊदसी वयाप्य लक्ष्म्या
 22 दिवं पराप्तं वासवॊ ऽथाश्विनौ च; रुद्रादित्या वसवश चाथ विश्वे
     परत्युद्ययुर मुनयश चापि सिद्धा; गन्धर्वमुख्याश च सहाप्सरॊभिः
 23 ततॊ राजन भगवान उग्रतेजा; नारायणः परभवश चाव्ययश च
     यॊगाचार्यॊ रॊदसी वयाप्य लक्ष्म्या; सथानं पराप सवं महात्माप्रमेयम
 24 ततॊ देवैर ऋषिभिश चापि कृष्णः; समगतश चारणैश चैव राजन
     गन्धर्वाग्र्यैर अप्सरॊभिर वराभिः; सिद्धैः साध्यैश चानतैः पूज्यमानः
 25 ते वै देवाः परत्यनन्दन्त राजन; मुनिश्रेष्ठा वाग्भिर आनर्चुर ईशम
     गन्धर्वाश चाप्य उपतस्थुः सतुवन्तः; परीत्या चैनं पुरुहूतॊ ऽभयनन्दत

 1 [vai]
      tato yayur dārukaḥ keśavaś ca; babhruś ca rāmasya padaṃ patantaḥ
      athāpaśyan rāmam anantavīryaṃ; vṛkṣe sthitaṃ cintayānaṃ vivikte
  2 tataḥ samāsādya mahānubhāvaḥ; kṛṣṇas tadā dārukam anvaśāsat
      gatvā kurūñ śīghram imaṃ mahāntaṃ; pārthāya śaṃsasva vadhaṃ yadūnām
  3 tato 'rjunaḥ kṣipram ihopayātu; śrutvā mṛtān yādavān brahmaśāpāt
      ity evam uktaḥ sā yayau rathena; kurūṃs tadā dāruko naṣṭacetāḥ
  4 tato gate dāruke keśavo 'tha; dṛṣṭvāntike babhrum uvāca vākyam
      striyo bhavān rakṣatu yātu śīghraṃ; naitā hiṃsyur dasyavo vittalobhāt
  5 sā prasthitaḥ keśavenānuśiṣṭo; madāturo jñātivadhārditaś ca
      taṃ vai yāntaṃ saṃnidhau keśavasya; tvarantam ekaṃ sahasaiva babhrum
      brahmānuśaptam avadhīn mahad vai; kūṭonmuktaṃ musalaṃ lubdhakasya
  6 tato dṛṣṭvā nihataṃ babhrum āha; kṛṣṇo vākyaṃ bhrātaram agrajaṃ tu
      ihaiva tvaṃ māṃ pratīkṣasva rāma; yāvat striyo jñātivaśāḥ karomi
  7 tataḥ purīṃ dvāravatīṃ praviśya; janārdanaḥ pitaraṃ prāha vākyam
      striyo bhavān rakṣatu naḥ samagrā; dhanaṃjayasyāgamanaṃ pratīkṣan
      rāmo vanānte pratipālayan mām; āste 'dyāhaṃ tena samāgamiṣye
  8 dṛṣṭaṃ mayedaṃ nidhanaṃ yadūnāṃ; rājñāṃ ca pūrvaṃ kurupuṃgavānām
      nāhaṃ vinā yadubhir yādavānāṃ; purīm imāṃ draṣṭum ihādya śaktaḥ
  9 tapaś cariṣyāmi nibodha tan me; rāmeṇa sārdhaṃ vanam abhyupetya
      itīdam uktvā śirasāsya pādau; saṃspṛśya kṛṣṇas tvarito jagāma
  10 tato mahān ninadaḥ prādurāsīt; sastrī kumārasya purasya tasya
     athābravīt keśavaḥ saṃnivartya; śabdāṃ śrutvā yoṣitāṃ krośatīnām
 11 purīm imām eṣyati sāvya sācī; sa vo duḥkhān mocayitā narāgryaḥ
     tato gatvā keśavas taṃ dadarśa; rāmaṃ vane sthitam ekaṃ vivikte
 12 athāpaśyad yogayuktasya tasya; nāgaṃ mukhān niḥsārantaṃ mahāntam
     śvetaṃ yayau sa tataḥ prekṣyamāṇo; mahārṇavo yena mahānubhāvaḥ
 13 sahasraśīrṣaḥ parvatābhogavarṣmā; raktānanaḥ svāṃ tanuṃ tāṃ vimucya
     samyak ca taṃ sāgaraḥ pratyagṛhṇān; nāgadivyāḥ saritaś caiva puṇyāḥ
 14 karkoṭako vasukis takṣakaś ca; pṛthuśravā varuṇaḥ kuñjaraś ca
     miśrī śaṅkhaḥ kumudaḥ puṇḍarīkas; tathā nāgo dhṛtarāṣṭro mahātmā
 15 hrādaḥ krāthaḥ śitikaṇṭho 'gratejās; tathā nāgau cakramandātiṣāṇḍau
     nāgaśreṣṭho durmukhaś cāmbarīṣaḥ; svayaṃ rājā varuṇaś cāpi rājan
     pratyudgamya svāgatenābhyanandaṃs; te 'pūjayaṃś cārghya pādya kriyābhiḥ
 16 tato gate bhrātari vāsudevo; jānan sarvā gatayo divyadṛṣṭiḥ
     vane śūnye vicaraṃś cintayāno; bhūmau tataḥ saṃviveśāgrya tejāḥ
 17 sarvaṃ hi tena prāk tadā vittam āsīd; gāndhāryā yad vākyam uktaḥ sa pūrvam
     durvāsasā pāyasocchiṣṭa lipte; yac cāpy uka tac ca sasmāra kṛṣṇaḥ
 18 sa cintayāno 'ndhakavṛṣṇināśaṃ; kuru kṣayaṃ caiva mahānubhāvaḥ
     mene tataḥ saṃkramaṇasya kālaṃ; tataś cakārendriya saṃnirodham
 19 sa saṃniruddhendriya vān manās tu; śiśye mahāyogam upetya kṛṣṇaḥ
     jarātha taṃ deśam upājagāma; lubdhas tadānīṃ mṛgalipsur ugraḥ
 20 sa keśavaṃ yogayuktaṃ śayānaṃ; mṛgāśaṅkī lubdhakaḥ sāyakena
     jarāvidhyat pādatale tvarāvāṃs; taṃ cābhitas taj jighṛkṣur jagāma
     athāpaśyat puruṣaṃ yogayuktaṃ; pītāmbaraṃ lubdhako 'nekabāhum
 21 matvātmānam aparādhaṃ sa tasya; jagrāha pādau śirasā cārtarūpaḥ
     āśvāsayat taṃ mahātmā tadānīṃ; gacchann ūrdhvaṃ rodasī vyāpya lakṣmyā
 22 divaṃ prāptaṃ vāsavo 'thāśvinau ca; rudrādityā vasavaś cātha viśve
     pratyudyayur munayaś cāpi siddhā; gandharvamukhyāś ca sahāpsarobhiḥ
 23 tato rājan bhagavān ugratejā; nārāyaṇaḥ prabhavaś cāvyayaś ca
     yogācāryo rodasī vyāpya lakṣmyā; sthānaṃ prāpa svaṃ mahātmāprameyam
 24 tato devair ṛṣibhiś cāpi kṛṣṇaḥ; samagataś cāraṇaiś caiva rājan
     gandharvāgryair apsarobhir varābhiḥ; siddhaiḥ sādhyaiś cānataiḥ pūjyamānaḥ
 25 te vai devāḥ pratyanandanta rājan; muniśreṣṭhā vāgbhir ānarcur īśam
     gandharvāś cāpy upatasthuḥ stuvantaḥ; prītyā cainaṃ puruhūto 'bhyanandat

Vaishampayana berkata: "Kemudian Daruka dan Keshava dan Vabhru meninggalkan tempat itu, mengikuti di belakang Rama (untuk menemukan retretnya). Mereka melihat pahlawan energi tak terbatas itu duduk merenung, menyandarkan punggungnya ke pohon, di tempat yang sunyi di bumi. Menemukan Rama yang berjiwa besar, Krishna memerintahkan Daruka, berkata, 'Pergi ke Kurus, beri tahu Partha tentang pembantaian besar Yadus ini. Biarkan Arjuna datang ke sini dengan cepat, mendengar kehancuran Yadawa melalui kutukan Brahmana.'

“Demikian disapa, Daruka, yang kehilangan akal sehatnya karena kesedihan, melanjutkan perjalanan dengan mobil ke (ibu kota) Kurus. Setelah Daruka pergi, Keshava, melihat Vabhru menunggunya, mengatakan kepadanya kata-kata ini: 'Cepatlah pergi. untuk melindungi para wanita. Janganlah perampok melukai mereka, tergoda oleh kekayaan (yang ada pada mereka).' Demikianlah diperintahkan oleh Keshava, Vabhru, masih tak berdaya dengan anggur tetapi tidak bersemangat saat pembantaian sanak saudaranya, pergi. Dia telah beristirahat untuk sementara di sisi Keshava, tetapi segera setelah dia pergi ke kejauhan, baut besi, yang menempel pada palu di tangan seorang pemburu, tiba-tiba melompat dengan sendirinya pada satu-satunya yang selamat dari ras Yadava dan membunuhnya, yang juga telah dimasukkan dalam kutukan para Brahmana. Melihat Vabhru terbunuh, Keshava dengan energi yang besar berbicara kepada kakak laki-lakinya dan berkata, 'Apakah engkau, O Rama, tunggu aku di sini sampai aku menempatkan wanita di bawah perawatan kerabat. .'

Memasuki kota Dwaravati, Janardana mengucapkan kata-kata ini kepada ayahnya, 'Apakah engkau melindungi semua wanita di rumah kami, sampai Dhananjaya datang. Di tepi hutan Rama sedang menungguku. Aku akan menemuinya hari ini. Pembantaian Yadu telah saya lihat bahkan seperti saya melihat pembantaian para Kshatriya yang merupakan ras Kuru yang terkemuka. Tidak mungkin bagi saya untuk melihat kota Yadawa ini tanpa Yadu di samping saya. Ketahuilah bahwa melanjutkan ke di hutan aku akan berlatih penebusan dosa dengan Rama di perusahaanku.' Setelah mengucapkan kata-kata ini, Krishna menyentuh kaki ayahnya dengan kepalanya, dan dengan cepat meninggalkan kehadirannya. Kemudian raungan kesedihan yang nyaring terdengar dari para wanita dan anak-anak di rumahnya. . Mendengar suara ratapan keras yang diucapkan oleh para wanita yang menangis, Keshava menelusuri kembali langkah kakinya dan berkata kepada mereka, 'Arjuna akan datang ke sini. Pria terkemuka itu akan membebaskanmu dari kesedihanmu.'

“Saat melanjutkan ke hutan, Keshava melihat Rama duduk di tempat yang sunyi. Dia juga melihat Rama telah mengatur dirinya sendiri ke Yoga dan dari mulutnya mengeluarkan ular yang perkasa. Warna ular itu putih. Meninggalkan manusia tubuh (di mana dia telah tinggal begitu lama), naga berjiwa tinggi berkepala 1.000 dan memiliki bentuk sebesar gunung, selain dilengkapi dengan mata merah, berjalan di sepanjang jalan yang mengarah ke lautan. , dan banyak ular surgawi, dan banyak Sungai suci ada di sana, untuk menerimanya dengan hormat. Ada Karkotaka dan Vasuki dan Takshaka dan Prithusrava dan Varuna dan Kunjara, dan Misri dan Sankha dan Kumuda dan Pundarika, dan Dhritarashtra yang berjiwa tinggi, dan Hrada dan Kratha dan Sitikantha dengan energi yang dahsyat, dan Chakramanda dan Atishanda, dan para Naga terkemuka bernama Durmukha, dan Amvarisha, dan raja Varuna sendiri, oh raja. Maju ke depan dan menawarkan Arghya dan air untuk membasuh kakinya, dan dengan beragam lainnya ritus, mereka semua menyembah Naga yang perkasa dan memberi hormat kepadanya dengan mengajukan pertanyaan seperti biasa.

“Setelah saudaranya meninggalkan dunia (manusia), Vasudeva dari penglihatan surgawi, yang sepenuhnya mengetahui akhir dari segala sesuatu, mengembara selama beberapa waktu di hutan yang sepi itu dengan penuh pertimbangan. Berbekal energi yang besar, ia kemudian duduk di tanah kosong. Dia telah memikirkan sebelum ini tentang segala sesuatu yang telah dibayangi oleh kata-kata yang diucapkan oleh Gandhari di masa lalu. Dia juga mengingat kata-kata yang diucapkan Durvasas pada saat tubuhnya dilumuri oleh Resi itu dengan sisa-sisa Payasa yang telah dimakannya (saat menjadi tamu di rumah Krishna). Yang berjiwa besar, memikirkan penghancuran Vrishni dan Andhaka, serta pembantaian Kuru sebelumnya, menyimpulkan bahwa saat itu (untuk keberangkatannya sendiri dari dunia) telah datang. Dia kemudian menahan indranya (dalam Yoga). Mengetahui kebenaran setiap topik, Vasudeva, meskipun dia adalah Dewa Tertinggi, ingin mati, untuk menghilangkan semua keraguan dan menetapkan kepastian hasil (dalam soal manusia existence), hanya untuk menegakkan tiga dunia dan untuk membuat kata-kata putra Atri benar. Setelah menahan semua indera, ucapan, dan pikirannya, Krishna membaringkan dirinya dalam Yoga yang tinggi.

“Seorang pemburu yang ganas bernama Jara kemudian datang ke sana, menginginkan rusa. Pemburu itu, mengira Keshava, yang dibentangkan di bumi dalam Yoga tinggi, sebagai seekor rusa, menusuk tumitnya dengan batang dan dengan cepat datang ke sana. tempat untuk menangkap mangsanya. Datang, Jara melihat seorang pria berjubah kuning, sibuk dalam Yoga dan memiliki banyak lengan. Mengenai dirinya sebagai pelaku, dan dipenuhi ketakutan, dia menyentuh kaki Keshava. Yang berjiwa tinggi menghibur dia dan kemudian naik ke atas, memenuhi seluruh welkin dengan kemegahan Ketika dia mencapai Surga, Vasava dan si kembar Ashvini dan Rudra dan Aditya dan Vasus dan Viswedeva, dan Muni dan Siddha dan banyak yang terkemuka di antara Gandharva, dengan Apsara , maju untuk menerimanya. Kemudian, O raja, Narayana yang termasyhur dengan energi dahsyat, Pencipta dan Penghancur semuanya, pembimbing Yoga itu, yang memenuhi Surga dengan kemegahannya, mencapai wilayahnya yang tak terbayangkan. ) Resi dan Charana, O raja, dan yang terkemuka di antara para Gandharva dan banyak Apsara, Siddha, dan Saddhya yang cantik. Mereka semua, membungkuk dalam kerendahan hati, menyembah dia. Semua dewa memberi hormat kepadanya, O raja, dan banyak orang Muni dan Resi terkemuka menyembah dia yang adalah Tuhan dari semua. Para Gandharva menunggunya, menyanyikan pujian untuknya, dan Indra juga dengan gembira memujinya."

author