Mausala Parwa 9

No comment 84 views

Mausala Parwa 9
Mahabharata 16.9
Moksala Parwa

Mausala Parwa 9 (MBh 16.9)

  1 [वै]
      परविशन्न अर्जुनॊ राजन्न आश्रमं सत्यवादिनः
      ददर्शासीनम एकान्ते मुनिं सत्यवती सुतम
  2 स तम आसाद्य धर्मज्ञम उपतस्थे महाव्रतम
      अर्जुनॊ ऽसमीति नामास्मै निवेद्याभ्यवदत ततः
  3 सवागतं ते ऽसत्व इति पराह मुनिः सत्यवतीसुतः
      आस्यताम इति चॊवाच परसन्नात्मा महामुनिः
  4 तम अप्रतीत मनसं निःश्वसन्तं पुनः पुनः
      निर्विण्ण मनसं दृष्ट्वा पार्थं वयासॊ ऽबरवीद इदम
  5 अवीरजॊ ऽभिघातस ते बराह्मणॊ वा हतस तवया
      युद्धे पराजितॊ वासिगतश्रीर इव लक्ष्यसे
  6 न तवा परत्यभिजानामि किम इदं भरतर्षभ
      शरॊतव्यं चेन मया पार्थ कषिप्रम आख्यातुम अर्हसि
  7 [अर्ज]
      यः स मेधवपुः शरीमान बृहत पङ्कज लॊचनः
      स कृष्णः सह रामेण तयक्त्वा देहं दिवं गतः
  8 मौसले वृष्णिवीराणां विनाशॊ बरह्मशापजः
      बभूव वीरान्त करः परभासे रॊमहर्षणः
  9 ये ये शूरा महात्मानः सिंहदर्पा महाबलाः
      भॊजवृष्ण्यन्धका बरह्मन्न अन्यॊन्यं तैर हतं युधि
  10 गदापरिघशक्तीनां सहाः परिघबाहवः
     त एरकाभिर निहताः पश्य कालस्य पर्ययम
 11 हतं पञ्चशतं तेषां सहस्रं बाहुशालिनम
     निधनं समनुप्राप्तं समासाद्येतरेतरम
 12 पुनः पुनर न मृश्यामि विनाशम अमितौजसाम
     चिन्तयानॊ यदूनां च कृष्णस्य च यशस्विनः
 13 शॊषणं सागरस्येव पर्वतस्येव चालनम
     नभसः पतनं चैव शैत्यम अग्नेस तथैव च
 14 अश्रद्धेयम अहं मन्ये विनाशं शार्ङ्गधन्वनः
     न चेह सथातुम इच्छामि लॊके केष्ण विनाकृतः
 15 इतः कष्टतरं चान्यच छृणु तद वै तपॊधन
     मनॊ मे दीर्यते येन चिन्तयानस्य वै मुहुः
 16 पश्यतॊ वृष्णिदाराश च मम बरह्मन सहस्रशः
     आभीरैर अनुसृत्याजौ हृताः पञ्चनदालयैः
 17 धनुर आदाय तत्राहं नाशकं तस्य पूरणे
     यथा पुरा च मे वीर्यं भुजयॊर न तथाभवत
 18 अस्त्राणि मे परनष्टानि विविधानि महामुने
     शराश च कषयम आपन्नाः कषणेनैव समन्ततः
 19 पुरुषश चाप्रमेयात्मा शङ्खचक्रगदाधरः
     चतुर्भुजः पीतवासा शयामः पद्मायतेक्षणः
 20 यः स याती पुरस्तान मे रथस्य सुमहाद्युतिः
     परदहन रिपुसैन्यानि न पश्याम्य अहम अद्य तम
 21 येन पूर्वं परदग्धानि शत्रुसैन्यानि तेजसा
     शरैर गाण्डीवनिर्मुक्तैर अहं पश्चाद वयनाशयम
 22 तम अपश्यन विषीदामि घूर्णामीव च सत्तम
     परिनिर्विण्ण चेताश च शान्तिं नॊपलभे ऽपि च
 23 विना जनार्दनं वीरं नाहं जीवितुम उत्सहे
     शरुत्वैव हि गतं विष्णुं ममापि मुमुहुर दिशः
 24 परनष्टज्ञातिवीर्यस्य शून्यस्य परिधावतः
     उपदेष्टुं मम शरेयॊ भवान अर्हति सत्तम
 25 [वयास]
     बरह्मशापविनिर्दग्धा वृष्ण्यन्धकमहारथाः
     विनष्टाः कुरुशार्दूल न ताञ शॊचितुम अर्हसि
 26 भवितव्यं तथा तद धि दिष्टम एतन महात्मनाम
     उपेक्षितं च कृष्णेन शक्तेनापि वयपॊहितुम
 27 तरैलॊक्यम अपि कृष्णॊ हि कृत्स्नं सथावरजङ्गमम
     परसहेद अन्यथा कर्तुं किम उ शापं मनीषिणाम
 28 रथस्य पुरतॊ याति यः सचक्रगदाधरः
     तव सनेहात पुराणर्षिर वासुदेवश चतुर्भुजः
 29 कृत्वा भारावतरणं पृथिव्याः पृथुलॊचनः
     मॊक्षयित्वा जगत सर्वं गतः सवस्थानम उत्तमम
 30 तवया तव इह महत कर्म देवानां पुरुषर्षभ
     कृतं भीम सहायेन यमाभ्यां च महाभुज
 31 कृतकृत्यांश च वॊ मन्ये संसिद्धान कुरु पुंग्गव
     गमनं पराप्तकालं च तद धि शरेयॊ मतं मम
 32 बलं बुद्धिश च तेजश च परतिपत्तिश च भारत
     भवन्ति भव कालेषु विपद्यन्ते विपर्यये
 33 कालमूलम इदं सर्वं जगद बीजं धनंजय
     काल एव समादत्ते पुनर एव यदृच्छया
 34 स एव बलवान भूत्वा पुनर भवति दुर्बलः
     स एवेशश च भूत्वेह परैर आज्ञाप्यते पुनः
 35 कृतकृत्यानि चास्त्राणि गतान्य अद्य यथागतम
     पुनर एष्यन्ति ते हस्तं यदा कालॊ भविष्यति
 36 कालॊ गन्तुं गतिं मुख्यां भवताम अपि भारत
     एतच छरेयॊ हि वॊ मन्ये परमं भरतर्षभ
 37 एतद वचनम आज्ञाय वयासस्यामित तेजसः
     अनुज्ञातॊ ययौ पार्थॊ नगरं नागसाह्वयम
 38 परविश्य च पुरीं वीरः समासाद्य युधिष्ठिरम
     आचष्ट तद यथावृत्तं वृष्ण्यन्धकजनं परति

 1 [vai]
      praviśann arjuno rājann āśramaṃ satyavādinaḥ
      dadarśāsīnam ekānte muniṃ satyavatī sutam
  2 sa tam āsādya dharmajñam upatasthe mahāvratam
      arjuno 'smīti nāmāsmai nivedyābhyavadat tataḥ
  3 svāgataṃ te 'stv iti prāha muniḥ satyavatīsutaḥ
      āsyatām iti covāca prasannātmā mahāmuniḥ
  4 tam apratīta manasaṃ niḥśvasantaṃ punaḥ punaḥ
      nirviṇṇa manasaṃ dṛṣṭvā pārthaṃ vyāso 'bravīd idam
  5 avīrajo 'bhighātas te brāhmaṇo vā hatas tvayā
      yuddhe parājito vāsigataśrīr iva lakṣyase
  6 na tvā pratyabhijānāmi kim idaṃ bharatarṣabha
      śrotavyaṃ cen mayā pārtha kṣipram ākhyātum arhasi
  7 [arj]
      yaḥ sa medhavapuḥ śrīmān bṛhat paṅkaja locanaḥ
      sa kṛṣṇaḥ saha rāmeṇa tyaktvā dehaṃ divaṃ gataḥ
  8 mausale vṛṣṇivīrāṇāṃ vināśo brahmaśāpajaḥ
      babhūva vīrānta karaḥ prabhāse romaharṣaṇaḥ
  9 ye ye śūrā mahātmānaḥ siṃhadarpā mahābalāḥ
      bhojavṛṣṇyandhakā brahmann anyonyaṃ tair hataṃ yudhi
  10 gadāparighaśaktīnāṃ sahāḥ parighabāhavaḥ
     ta erakābhir nihatāḥ paśya kālasya paryayam
 11 hataṃ pañcaśataṃ teṣāṃ sahasraṃ bāhuśālinam
     nidhanaṃ samanuprāptaṃ samāsādyetaretaram
 12 punaḥ punar na mṛśyāmi vināśam amitaujasām
     cintayāno yadūnāṃ ca kṛṣṇasya ca yaśasvinaḥ
 13 śoṣaṇaṃ sāgarasyeva parvatasyeva cālanam
     nabhasaḥ patanaṃ caiva śaityam agnes tathaiva ca
 14 aśraddheyam ahaṃ manye vināśaṃ śārṅgadhanvanaḥ
     na ceha sthātum icchāmi loke keṣṇa vinākṛtaḥ
 15 itaḥ kaṣṭataraṃ cānyac chṛṇu tad vai tapodhana
     mano me dīryate yena cintayānasya vai muhuḥ
 16 paśyato vṛṣṇidārāś ca mama brahman sahasraśaḥ
     ābhīrair anusṛtyājau hṛtāḥ pañcanadālayaiḥ
 17 dhanur ādāya tatrāhaṃ nāśakaṃ tasya pūraṇe
     yathā purā ca me vīryaṃ bhujayor na tathābhavat
 18 astrāṇi me pranaṣṭāni vividhāni mahāmune
     śarāś ca kṣayam āpannāḥ kṣaṇenaiva samantataḥ
 19 puruṣaś cāprameyātmā śaṅkhacakragadādharaḥ
     caturbhujaḥ pītavāsā śyāmaḥ padmāyatekṣaṇaḥ
 20 yaḥ sa yātī purastān me rathasya sumahādyutiḥ
     pradahan ripusainyāni na paśyāmy aham adya tam
 21 yena pūrvaṃ pradagdhāni śatrusainyāni tejasā
     śarair gāṇḍīvanirmuktair ahaṃ paścād vyanāśayam
 22 tam apaśyan viṣīdāmi ghūrṇāmīva ca sattama
     parinirviṇṇa cetāś ca śāntiṃ nopalabhe 'pi ca
 23 vinā janārdanaṃ vīraṃ nāhaṃ jīvitum utsahe
     śrutvaiva hi gataṃ viṣṇuṃ mamāpi mumuhur diśaḥ
 24 pranaṣṭajñātivīryasya śūnyasya paridhāvataḥ
     upadeṣṭuṃ mama śreyo bhavān arhati sattama
 25 [vyāsa]
     brahmaśāpavinirdagdhā vṛṣṇyandhakamahārathāḥ
     vinaṣṭāḥ kuruśārdūla na tāñ śocitum arhasi
 26 bhavitavyaṃ tathā tad dhi diṣṭam etan mahātmanām
     upekṣitaṃ ca kṛṣṇena śaktenāpi vyapohitum
 27 trailokyam api kṛṣṇo hi kṛtsnaṃ sthāvarajaṅgamam
     prasahed anyathā kartuṃ kim u śāpaṃ manīṣiṇām
 28 rathasya purato yāti yaḥ sacakragadādharaḥ
     tava snehāt purāṇarṣir vāsudevaś caturbhujaḥ
 29 kṛtvā bhārāvataraṇaṃ pṛthivyāḥ pṛthulocanaḥ
     mokṣayitvā jagat sarvaṃ gataḥ svasthānam uttamam
 30 tvayā tv iha mahat karma devānāṃ puruṣarṣabha
     kṛtaṃ bhīma sahāyena yamābhyāṃ ca mahābhuja
 31 kṛtakṛtyāṃś ca vo manye saṃsiddhān kuru puṃggava
     gamanaṃ prāptakālaṃ ca tad dhi śreyo mataṃ mama
 32 balaṃ buddhiś ca tejaś ca pratipattiś ca bhārata
     bhavanti bhava kāleṣu vipadyante viparyaye
 33 kālamūlam idaṃ sarvaṃ jagad bījaṃ dhanaṃjaya
     kāla eva samādatte punar eva yadṛcchayā
 34 sa eva balavān bhūtvā punar bhavati durbalaḥ
     sa eveśaś ca bhūtveha parair ājñāpyate punaḥ
 35 kṛtakṛtyāni cāstrāṇi gatāny adya yathāgatam
     punar eṣyanti te hastaṃ yadā kālo bhaviṣyati
 36 kālo gantuṃ gatiṃ mukhyāṃ bhavatām api bhārata
     etac chreyo hi vo manye paramaṃ bharatarṣabha
 37 etad vacanam ājñāya vyāsasyāmita tejasaḥ
     anujñāto yayau pārtho nagaraṃ nāgasāhvayam
 38 praviśya ca purīṃ vīraḥ samāsādya yudhiṣṭhiram
     ācaṣṭa tad yathāvṛttaṃ vṛṣṇyandhakajanaṃ prati

Vaishampayana berkata: “Saat Arjuna memasuki rumah sakit jiwa Resi yang jujur, dia melihat putra Satyawati duduk di tempat terpencil.

Mendekati Resi yang bersumpah tinggi dan memiliki pengetahuan tentang semua kewajiban, dia berkata, 'Saya Arjuna,' dan kemudian menunggu kesenangannya. Putra Satyawati, yang memiliki penebusan dosa tinggi, menjawab, mengatakan 'Selamat datang!' Dengan jiwa yang tenang, Muni yang agung selanjutnya berkata, 'Duduklah.' Melihat bahwa putra Pritha sangat tidak bersemangat dan menghela nafas berat berulang kali dan dipenuhi dengan keputusasaan, Vyasa menyapanya, mengatakan, "Apakah kamu telah disiram air dari kuku atau rambut siapa pun, atau ujung kain siapa pun, atau dari mulut kendi? Apakah Anda memiliki kongres seksual dengan wanita mana pun sebelum penghentian aliran fungsionalnya? Apakah Anda telah membunuh seorang Brahmana? Apakah kamu telah dikalahkan dalam pertempuran? Anda tampak seperti orang yang kehilangan kemakmuran. Saya tidak tahu bahwa Anda telah dikalahkan oleh siapa pun. Lalu mengapa, hai kepala ras Bharata, aspek yang sangat menyedihkan ini? Adalah kewajibanmu, hai putra Pritha, untuk menceritakan semuanya kepadaku, jika memang tidak ada salahnya untuk menceritakannya.”

Arjuna berkata, 'Dia yang kulitnya seperti awan (yang baru terbit), dia yang matanya seperti sepasang kelopak teratai besar, Krishna, bersama Rama, telah membuang tubuhnya dan naik ke Surga. Di Prabhasa , melalui baut besi yang dihasilkan oleh kutukan yang dicela oleh Brahmana, penghancuran telah terjadi para pahlawan Vrishni. Pembantaian itu mengerikan, dan bahkan tidak ada satu pun pahlawan yang lolos. Para pahlawan ras Bhoja, Andhaka, dan Vrishni , O Brahmana, yang semuanya memiliki jiwa yang tinggi, kekuatan besar, dan kebanggaan leonine, telah saling membantai dalam pertempuran. Memiliki senjata yang tampak seperti tongkat besi, dan mampu menahan pukulan tongkat dan anak panah yang berat, sayangnya, mereka semua telah dibantai dengan bilah rumput Eraka. Lihatlah perjalanan waktu yang sesat. 500.000 prajurit bersenjata perkasa telah dihancurkan. Berhadapan satu sama lain, mereka menemui kehancuran. Berpikir berulang kali tentang pembantaian prajurit Yadava yang tak terukur ini energi dan ilustrasi Sri Krishna, saya gagal mendapatkan ketenangan pikiran. Kematian pengguna Sarnga sama menakjubkannya dengan mengeringnya lautan, perpindahan gunung, jatuhnya kubah surga, atau pendinginan properti api. Kehilangan perusahaan para pahlawan Vrishni, saya tidak ingin hidup di dunia ini. Telah terjadi peristiwa lain yang lebih menyakitkan dari ini, wahai engkau yang memiliki kekayaan penebusan dosa. Berulang kali memikirkannya, hatiku hancur. Dalam pandangan saya, O Brahmana, ribuan wanita Vrishni dibawa pergi oleh Abhira dari negara lima perairan, yang menyerang kami. Mengambil busur saya, saya menemukan diri saya tidak setara bahkan untuk mengikatnya. Kekuatan yang ada di tanganku sepertinya telah menghilang pada kesempatan itu. Wahai petapa agung, berbagai jenis senjataku gagal muncul. Segera, sekali lagi, poros saya menjadi lelah. Orang yang berjiwa tak terukur, berlengan empat, memegang keong, cakram, dan gada, mengenakan jubah kuning, berkulit gelap, dan memiliki mata seperti kelopak bunga teratai, tidak lagi terlihat olehku. Sayangnya, reft dari Govinda, untuk apa aku hidup, menyeret hidupku dalam kesedihan? Dia yang biasa mengintai di depan mobilku, sosok dewa yang diberkahi dengan kemegahan yang luar biasa dan kekesalan yang tak kunjung padam, memakan saat dia melanjutkan semua prajurit yang bermusuhan, tidak lagi terlihat olehku. Tidak lagi melihat dia yang dengan energinya pertama kali membakar semua pasukan musuh yang kemudian saya kirim dengan poros melesat dari Gandiva, saya dipenuhi dengan kesedihan dan kepala saya pusing, hai orang-orang terbaik. Ditembus dengan keputusasaan dan keputusasaan, saya gagal mendapatkan ketenangan pikiran. Saya tidak berani hidup, reft dari Janardana yang heroik. Segera setelah saya mendengar bahwa Wisnu telah meninggalkan Bumi, mata saya menjadi redup dan segala sesuatu menghilang dari pandangan saya. Wahai manusia terbaik, engkau harus memberitahuku apa yang baik untukku sekarang, karena aku sekarang adalah seorang pengembara dengan hati yang kosong, dirampas dari sanak saudaraku dan milikku.’

Vyasa berkata, 'Prajurit mobil yang perkasa dari ras Vrishni dan Andhaka semuanya telah termakan oleh kutukan Brahmana. Wahai kepala ras Kuru, sebaiknya engkau tidak berduka atas kehancuran mereka. Apa yang telah terjadi telah ditahbiskan. Itu adalah takdir dari para pejuang berjiwa tinggi itu. Krishna membiarkannya terjadi meskipun dia sepenuhnya kompeten untuk membingungkannya. Govinda mampu mengubah arah alam semesta dengan semua makhluk bergerak dan tidak bergeraknya. Apa yang perlu dikatakan kemudian dari kutukan bahkan Brahmana yang berjiwa tinggi? Dia yang dulu berjalan di depan mobilmu, bersenjatakan cakram dan gada, karena sayang padamu, adalah Vasudeva berlengan empat, resi kuno itu. Yang berjiwa tinggi dari ekspansif mata, Krishna, setelah meringankan beban Bumi dan membuang tubuhnya (manusia), telah mencapai tempat duduknya sendiri yang tinggi.Demimu juga, hai manusia yang terkemuka, dengan Bhima untuk pendampingmu dan si kembar, O yang berlengan perkasa pahlawan, apakah pekerjaan besar para dewa telah diselesaikan salah satu ras Kuru, saya menganggap Anda dan saudara-saudara Anda dimahkotai dengan kesuksesan, karena Anda telah mencapai tujuan besar hidup Anda. Waktunya telah tiba untuk kepergianmu dari dunia. Bahkan ini, hai yang puissant, adalah apa yang bermanfaat bagimu sekarang. Meskipun demikian, pemahaman dan kecakapan dan pandangan jauh ke depan, O Bharata, muncul ketika hari-hari kemakmuran belum berlalu. Perolehan-perolehan ini menghilang ketika saat-saat sulit datang. Semua ini memiliki Waktu untuk akarnya. Memang, waktu adalah benih alam semesta, O Dhananjaya. Ini adalah Waktu, sekali lagi, yang menarik segala sesuatu dengan senang hati. Seseorang menjadi perkasa, dan, sekali lagi, kehilangan kekuatan itu, menjadi lemah. Seseorang menjadi tuan dan memerintah orang lain, dan, sekali lagi, kehilangan posisi itu, menjadi pelayan karena mematuhi perintah orang lain. Senjatamu, setelah mencapai kesuksesan, telah pergi ke tempat asalnya. Mereka akan, sekali lagi, datang ke tanganmu ketika Waktu untuk kedatangan mereka mendekat. Waktunya telah tiba, O Bharata, bagi Anda semua untuk mencapai tujuan tertinggi. Bahkan inilah yang saya anggap sangat bermanfaat bagi kalian semua, hai kepala ras Bharata."

Vaishampayana melanjutkan: “Setelah mendengar kata-kata Vyasa tentang energi tak terukur ini, putra Pritha, menerima izinnya, kembali ke kota yang dinamai gajah. Memasukinya, pahlawan mendekati Yudhishthira dan memberitahunya tentang semua yang telah terjadi sehubungan dengan referensi tersebut. kepada Vrishni."

author