Puja Tri Sandya

No comment 14115 views
Puja Tri Sandya,3.60 / 5 ( 10votes )

Puja Tri Sandhya

Mantram ini ditulis dalam bahasa Sansekerta. Kita boleh melakukan Puja Mantra Tri Sandya dengan duduk bersila, duduk bersimpuh atau berdiri tegak sesuai dengan tempat yang tersedia.

lebih lanjut baca: Makna Filosofis Gerak dan Sikap Sembahyang

Mantra Tri Sandya

Om bhur bhuwah swaha...
tát savitúr váreniyam
bhárgo devásya dhīmahi
dhíyo yó nahḥ prachodáyāt (Rg Weda III.16.10)

Om narayana evedam sarvam
yad bhutam yac ca bhavyam
niskalanko niranjano
nirvikalpo nirakhyatah
suddho deva eko
narayanah na dvitiyo'sti kascit (Narayana Upanisad)

Om Twam Siwah Twam Mahadewah,
Iswarah Parameswara,
Brahma Wisnusca Rudrasca,
Purusah Parikirtitah, (Siwa Stawa- Weda Parikrama)

Om Papo'ham Papakarmaham ,
Papatma Papasambhawah,
Trahi Mam Pundarikaksah,
Sabahyabhyantara Sucih. (Siwa Stawa- Weda Parikrama)

Om Ksama Swamam Mahadewa,
Sarwaprani Hitangkarah,
Mam Mocca Sarwapapebhyah,
Palayaswa Sadasiwa. (Siwa Stawa- Weda Parikrama)

Om Ksantawya Kayika Dosah.
Ksantawyo Wacika Mama,
Ksantawya Manasa Dosah,
Tat Pramadat Ksamaswa Mam. (Siwa Stawa- Weda Parikrama)

Om santih, santih, santih, Om

 

author