Satwika Purana

No comment 307 views

Satwika Purana

Satwika Purana

Satwika Purana adalah purana-purana yang memuat ajaran veda, Bertapa, belajar segala macam ilmu pengetahuan, berkesucian, mengendalikan atas indriya, melakukan perbuatan perbuatan yang bajik, bersemedi tentang Atman. Purana Satwika menggambarkan tentang kualitas keseimbangan, harmoni, kebaikan, kemurnian, universal, holistik, konstruktif, kreatif, membangun, sikap positif, bercahaya, ketenangan, keberadaan, damai, berbudi luhur.

Mempelajari Veda tidak lain adalah Mempelajari tentang Shiva. Di dalam Shastra Sruti Atharva Veda 10.7.20 dikatakan Akulah Pencipta Veda, Dalam Varaha Upanishad 4.32 dikatakan Shiva sendiri adalah Veda, Mahabarata Anusasana 13.15.30 Kreshna mengatakan Shiva adalah Lord of Vedas. Bahkan di dalam Srimad Bhagavatam 8.7.30 dikatakan Semua Literatur Veda merupakan pancaran dari Shiva sendiri.

Sifat Satwika ini tergambar dalam Manawa dharmasastra 12.31 yang berbunyi:

Wedabhyasastapo jñanam çaucam indriyanigrahah |
dharmakriyatma cinta ca sattwikam guna laksanam || 31

Manawa dharmasastra 12.31

Artinya:
Mempelajari Weda, bertapa, belajar segala macam ilmu pengetahuan, berkesucian, mengendalikan atas indriya, melakukan perbuatan-perbuatan yang bajik, bersamadhi tentang Jiwa, semuanya merupakan ciri sifat-sifat sattwa.

Disebutkan dalam Shiva Purana sebagai berikut:

sātvikam śaiva māhatmyam rājasam hari gīyate |
tāmasam brahmasutyam vedabhāşya: prakāśyate ||

Matri Samhita 56:13-17

Artinya:
Purāņa yang menceritakan dan pujian kepada Bhagavān Śhiva adalah Sattva guņa, Purāņa yang menceritakan dan pujian kepada Hari (Vishnu) adalah Rajas guņa. Purāņa menyanyikan pujian Prajāpati (Brahmā) adalah Tamas guņa.

Yang digolongkan oleh Shiva Purana ternyata benar adanya, kita dapat melihat penampilan Shiva yang sederhana, Tenang, Bersahaja, Yang Baik hati, Memberikan Icon Senjata kepada Bhakta Utamanya yaitu Cakra Sudarsana kepada sri Kreshna, Kapak sakti kepada maharsi ParasuRama, Busur panah kepada sri Rama. serta kepada para Awatara Sri Visnu. Semua prilaku baik hati tersebut masuk kategori Sattvik.

author