Tag : BG 7.24

BG 7.24

Kitab Bhagawad Gita No comment
BG 7.24
BG 7.24 BG 7.24 अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः ।परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् ॥७- २४॥avyaktaḿ vyaktim āpannaḿ manyante mām abuddhayaḥ |paraḿ bhāvam ajānanto mamāvyayām anuttamam || 2.24 Bhagawad Gita 7.24 Penggalan sloka ini merupakan sebuah kalimat