Tag : Bhagawad Gita 7.27

BG 7.27

Kitab Bhagawad Gita No comment
BG 7.27
BG 7.27 BG 7.27 इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत ।सर्वभूतानि संमोहं सर्गे यान्ति परन्तप ॥७- २७॥ icchā-dveṣa-samutthena dvandva-mohenabhārata |sarva-bhūtānisammohaḿ sarge yāntiparantapa || 7.27 Bhagawad Gita 7.27 Penggalan sloka ini merupakan sebuah kalimat yang terkait langsung dengan