Tag : Chandogya upanisad 5

Chandogya upanisad 5

Chandogya upanisad No comment
Chandogya upanisad 5
Chandogya upanisad 5 छान्दोग्योपनिषद्‌ - chāndogyopaniṣad पञ्चमोऽध्यायः प्रथमः खण्डःChandogya upanisad 5.1 ॐ यो ह वै ज्येष्ठं च श्रेष्ठं च वेद ज्येष्ठश्च ह वै श्रेष्ठश्च भवति प्राणो वाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च॥ om yo ha vai jyeṣṭhaṁ