Tag : Jnana Yoga

Jnana Yoga

Kitab Bhagawad Gita 1 comment
Jnana Yoga
Jnana Yoga Bhagavad Gita 4.1 śrī-bhagavān uvāca imaḿ vivasvatea yogaḿ proktāvān aham avyayām vivasvān manave prāha manur ikṣvākave 'bravīt | 1 Śrī-bhagavān  uvāca— Sri Krishna bersabda; imām—ini; vivasvatea—kepada dewa matahari; yogam—ilmu pengetahuan hubungan kita