Tag : Mahabharata 18

Svargarohanika parva 5

Itihasa dan Purana No comment
Svargarohanika parva 5
Svargarohanika parva 5Mahabharata 18.5 Swarga Rohanika Parwa 5 भीष्मद्रॊणौ महात्मानौ धृतराष्ट्रश च पार्थिवःविराटद्रुपदौ चॊभौ शङ्खश चैवॊत्तरस तथा || 18.5.1bhīṣmadroṇau mahātmānau dhṛtarāṣṭraś ca pārthivaḥvirāṭadrupadau cobhau śaṅkhaś caivottaras tathā Swarga Rohanika Parwa 5.1 Janamejaya berkata: Bhishma

Svargarohanika parva 3

Itihasa dan Purana No comment
Svargarohanika parva 3
Svargarohanika parva 3Mahabharata 18.3 Swarga Rohanika Parwa 3 1       सथिते मुहूर्तं पार्थे तु धर्मराजे युधिष्ठिरे      आजग्मुस तत्र कौरव्य देवाः शक्रपुरॊगमाः  2 सवयं विग्रहवान धर्मॊ राजानं परसमीक्षितुम      तत्राजगाम यत्रासौ कुरुराजॊ युधिष्ठिरः  3 तेषु भास्वरदेहेषु पुण्याभिजन कर्मसु     

Svargarohanika parva 2

Itihasa dan Purana No comment
Svargarohanika parva 2
Svargarohanika parva 2Mahabharata 18.2 Swarga Rohanika Parwa 2  1       नेह पश्यामि विबुधा राधेयम अमितौजसम      भरातरौ च महात्मानौ युधामन्यूत्तमौजसौ  2 जुहुवुर ये शरीराणि रणवह्नौ महारथाः      राजानॊ राजपुत्राश च ये मदर्थे हता रणे  3 कव ते महारथाः

Svargarohanika parva 1

Itihasa dan Purana No comment
Svargarohanika parva 1
Svargarohanika parva 1Mahabharata 18.1 Swarga Rohanika Parwa 1 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरॊत्तममदेवीं सरस्वतीं चैव ततॊ जयम उदीरयेत nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamamdevīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet Mahabharata 1.1 Om! Setelah sujud kepada

Svargarohanika Parva 4

Itihasa dan Purana No comment
Svargarohanika Parva 4
Svargarohanika Parva 4Mahabharata 18.4 Svargarohanika Parva (MBh 18.4) ततॊ युधिष्ठिरॊ राजा देवैः सर्पि मरुद्गणैः |पूज्यमानॊ ययौ ततत्र यत्र ते कुरुपुंगवाः ||tato yudhiṣṭhiro rājā devaiḥ sarpi marudgaṇaiḥ |pūjyamāno yayau ttatra yatra te kurupuṃgavāḥ || MBh