Tag : Mahabharata 6.9

Bhisma Parwa – Mahabharata 6.9

Itihasa dan Purana No comment
Bhisma Parwa – Mahabharata 6.9
Bhisma Parwa Mahabharata 6.9       1 वर्णाणां चैव नामानि पर्वतानां च संजय आचक्ष्व मे यथातत्त्वं ये च पर्वतवासिनः 2 दक्षिणेन तु शवेतस्य नीलस्यैवॊत्तरेण तु वर्षं रमणकं नाम जायन्ते तत्र मानवाः