Tag : Rig Veda I.7.8

Rig Veda I.7

Kitab Rg Weda 1 comment
Rig Veda I.7
Rig Veda I.7 berikut ini sloka sruti Reg Weda Mandala 1 bagian 7 Rig Veda I.7.1 इन्द्रमिद गाथिनो बर्हदिन्द्रमर्केभिरर्किणः | इन्द्रं वाणीरनूषत || indramid ghāthino bṛhadindramarkebhirarkiṇaḥ | indraṃ vāṇīranūṣata ||   Rig Veda I.7.2