Tag : Rig Veda IV.32

Rig Veda IV.32.1-24

Kitab Rg Weda No comment
Rig Veda IV.32.1-24
Rig Veda IV.32.1-24   Reg Weda 4.32.1 आ तू न इन्द्र वर्त्रहन्न अस्माकम अर्धम आ गहि | महान महीभिर ऊतिभिः || ā tū na indra vṛtrahann asmākam ardham ā ghahi mahān mahībhir ūtibhiḥ (Rig