Tag : Srimad bhagavatam Canto 1 Creation

SB 1.1.5

ISKCON Hare Krishna No comment
SB 1.1.5
SB 1.1.5 SB 1.1.5  ta ekada tu munayah pratar huta-hutagnayah sat-krtam sutam asinam papracchur idam adarat Srimad Bhagavatam 1.1.5  SYNONYMS Srimad Bhagavatam 1.1.5  te--the sages; ekada--one day; tu--but; munayah--sages; pratah-- morning; huta--burning; huta-agnayah--the sacrificial fire; sat-krtam-- due

SB 1.1.4

ISKCON Hare Krishna No comment
SB 1.1.4
SB 1.1.4 SB 1.1.4  naimise 'nimisa-ksetre rsayah saunakadayah satram svargaya lokaya sahasra-samam asata Srimad Bhagavatam 1.1.4  SYNONYMS Srimad Bhagavatam 1.1.4  naimise--in the forest known as Naimisaranya; animisa-ksetre--the spot which is especially a favorite of Visnu (who does

SB 1.1.3

ISKCON Hare Krishna No comment
SB 1.1.3
SB 1.1.3 SB 1.1.3  nigama-kalpa-taror galitam phalam suka-mukhad amrta-drava-samyutam pibata bhagavatam rasam alayam muhur aho rasika bhuvi bhavukah Srimad Bhagavatam 1.1.3  SYNONYMS Srimad Bhagavatam 1.1.3  nigama--the Vedic literatures; kalpa-taroh--the desire tree; galitam-- fully matured; phalam--fruit; suka--Srila Sukadeva

SB 1.1.2

ISKCON Hare Krishna No comment
SB 1.1.2
SB 1.1.2 SB 1.1.2  dharmah projjhita-kaitavo 'tra paramo nirmatsaranam satam vedyam vastavam atra vastu sivadam tapa-trayonmulanam srimad-bhagavate maha-muni-krte kim va parair isvarah sadyo hrdy avarudhyate 'tra krtibhih susrusubhis tat-ksanat Srimad Bhagavatam 1.1.2  SYNONYMS Srimad Bhagavatam 1.1.2  dharmah--religiosity;