Taittiriya Upanisad 1.11

No comment 2749 views

Taittiriya Upanisad 1.11

matrdevo bhava pitrdevobhava,
acaryadevo bhava atithidevo bhava

(Taittiriya Upanisad 1.11)

Artinya:

seorang ibu adalah dewa, seorang bapak adalah dewa, seorang guru adalah juga dewa dan para tamu pun adalah dewa

 

author