Wana Parwa 30

No comment 34 views

Wana Parwa 30
Mahabharata 3.30

Wana Parwa 30

 1 [य]
      करॊधॊ हन्ता मनुष्याणां करॊधॊ भावयिता पुनः
      इति विद्धि महाप्राज्ञे करॊधमूलौ भवाभवौ
  2 यॊ हि संहरते करॊधं भावस तस्य सुशॊभने
      यः पुनः पुरुषः करॊधं नित्यां न सहते शुभे
      तस्याभावाय भवति करॊधः परमदारुणः
  3 करॊधमूलॊ विनाशॊ हि परजानाम इह दृश्यते
      तत कथं मादृशः करॊधम उत्सृजेल लॊकनाशनम
  4 करुद्धः पापं नरः कुर्यात करुद्धॊ हन्याद गुरून अपि
      करुद्धः परुषया वाचा शरेयसॊ ऽपय अवमन्यते
  5 वाच्यावाच्ये हि कुपितॊ न परजानाति कर्हि चित
      नाकार्यम अस्ति करुद्धस्य नावाच्यं विद्यते तथा
  6 हिंस्यात करॊधाद अवध्यांश च वध्यान संपूजयेद अपि
      आत्मानम अपि च करुद्धः परेषयेद यमसादनम
  7 एतान दॊषान परपश्यद्भिर जितः करॊधॊ मनीषिभिः
      इच्छद्भिः परमं शरेय इह चामुत्र चॊत्तमम
  8 तं करॊधं वर्जितं धीरैः कथम अस्मद्विधश चरेत
      एतद दरौपदि संधाय न मे मन्युः परवर्धते
  9 आत्मानं च परं चैव तरायते महतॊ भयात
      करुध्यन्तम अप्रतिक्रुध्यन दवयॊर एष चिकित्सकः
  10 मूढॊ यदि कलिश्यमानः करुध्यते ऽशक्तिमान नरः
     बलीयसां मनुष्याणां तयजत्य आत्मानम अन्ततः
 11 तस्यात्मानं संत्यजतॊ लॊका नश्यन्त्य अनात्मनः
     तस्माद दरौपद्य अशक्तस्य मन्यॊर नियमनं समृतम
 12 विद्वांस तथैव यः शक्तः कलिश्यमानॊ न कुप्यति
     स नाशयित्वा कलेष्टारं परलॊके च नन्दति
 13 तस्माद बलवता चैव दुर्बलेन च नित्यदा
     कषन्तव्यं पुरुषेणाहुर आपत्स्व अपि विजानता
 14 मन्यॊर हि विजयं कृष्णे परशंसन्तीह साधवः
     कषमावतॊ जयॊ नित्यं साधॊर इह सतां मतम
 15 सत्यं चानृततः शरेयॊ नृशंसाच चानृशंसता
     तम एवं बहुदॊषं तु करॊधं साधु विवर्जितम
     मादृशः परसृजेत कस्मात सुयॊधन वधाद अपि
 16 तेजस्वीति यम आहुर वै पण्डिता दीर्घदर्शिनः
     न करॊधॊ ऽभयन्तरस तस्य भवतीति विनिश्चितम
 17 यस तु करॊधं समुत्पन्नं परज्ञया परतिबाधते
     तेजस्विनं तं विद्वांसॊ मन्यन्ते तत्त्वदर्शिनः
 18 करुद्धॊ हि कायं सुश्रॊणि न यथावत परपश्यति
     न कार्यं न च मर्यादां नरः करुद्धॊ ऽनुपश्यति
 19 हन्त्य अवध्यान अपि करुद्धॊ गुरून रूक्षैस तुदत्य अपि
     तस्मात तेजसि कर्तव्ये करॊधॊ दूरात परतिष्ठितः
 20 दाक्ष्यं हय अमर्षः शौर्यं च शीघ्रत्वम इति तेजसः
     गुणाः करॊधाभिभूतेन न शक्याः पराप्तुम अञ्जसा
 21 करॊधं तयक्त्वा तु पुरुषः सम्यक तेजॊ ऽभिपद्यते
     कालयुक्तं महाप्राज्ञे करुद्धैस तेजः सुदुःसहम
 22 करॊधस तव अपण्डितैः शश्वत तेज इत्य अभिधीयते
     रजस तल लॊकनाशाय विहितं मानुषान परति
 23 तस्माच छश्वत तयजेत करॊधं पुरुषः सम्यग आचरन
     शरेयान सवधर्मानपगॊ न करुद्ध इति निश्चितम
 24 यदि सर्वम अबुद्धीनाम अतिक्रान्तम अमेधसाम
     अतिक्रमॊ मद्विधस्य कथं सवित सयाद अनिन्दिते
 25 यदि न सयुर मनुष्येषु कषमिणः पृथिवीसमाः
     न सयात संधिर मनुष्याणां करॊधमूलॊ हि विग्रहः
 26 अभिषक्तॊ हय अभिषजेद आहन्याद गुरुणा हतः
     एवं विनाशॊ भूतानाम अधर्मः परथितॊ भवेत
 27 आक्रुष्टः पुरुषः सर्वः परत्याक्रॊशेद अनन्तरम
     परतिहन्याद धतश चैव तथा हिंस्याच च हिंसितः
 28 हन्युर हि पितरः पुत्रान पुत्राश चापि तथा पितॄन
     हन्युश च पतयॊ भार्याः पतीन भार्यास तथैव च
 29 एवं संकुपिते लॊके जन्म कृष्णे न विद्यते
     परजानां संधिमूलं हि जन्म विद्धि शुभानने
 30 ताः कषीयेरन परजाः सर्वाः कषिप्रं दरौपदि तादृशे
     तस्मान मन्युर विनाशाय परजानाम अभवाय च
 31 यस्मात तु लॊके दृश्यन्ते कषमिणः पृथिवीसमाः
     तस्माज जन्म च भूतानां भवश च परतिपद्यते
 32 कषन्तव्यं पुरुषेणेह सर्वास्व आपत्सु शॊभने
     कषमा भवॊ हि भूतानां जन्म चैव परकीर्तितम
 33 आक्रुष्टस ताडितः करुद्धः कषमते यॊ बलीयसा
     यश च नित्यं जितक्रॊधॊ विद्वान उत्तमपूरुषः
 34 परभाववान अपि नरस तस्य लॊकाः सनातनाः
     करॊधनस तव अल्पविज्ञानः परेत्य चेह च नश्यति
 35 अत्राप्य उदाहरन्तीमा गाथा नित्यं कषमावताम
     गीताः कषमावता कृष्णे काश्यपेन महात्मना
 36 कषमा धर्मः कषमा यज्ञः कषमा वेदाः कषमा शरुतम
     यस ताम एवं विजानाति स सर्वं कषन्तुम अर्हति
 37 कषमा बरह्म कषमा सत्यं कषमा भूतं च भावि च
     कषमा तपः कषमा शौचं कषमया चॊद्धृतं जगत
 38 अति बरह्मविदां लॊकान अति चापि तपस्विनाम
     अति यज्ञविदां चैव कषमिणः पराप्नुवन्ति तान
 39 कषमा तेजस्विनां तेजः कषमा बरह्म तपस्विनाम
     कषमा सत्यं सत्यवतां कषमा दानं कषमायशः
 40 तां कषमाम ईदृशीं कृष्णे कथम अस्मद्विधस तयजेत
     यस्यां बरह्म च सत्यं च यज्ञा लॊकाश च विष्ठिताः
     भुज्यन्ते यज्वनां लॊकाः कषमिणाम अपरे तथा
 41 कषन्तव्यम एव सततं पुरुषेण विजानता
     यदा हि कषमते सर्वं बरह्म संपद्यते तदा
 42 कषमावताम अयं लॊकः परश चैव कषमावताम
     इह संमानम ऋच्छन्ति परत्र च शुभां गतिम
 43 येषां मन्युर मनुष्याणां कषमया निहितस तदा
     तेषां परतरे लॊकास तस्मात कषान्तिः परा मता
 44 इति गीताः काश्यपेन गाथा नित्यं कषमावताम
     शरुत्वा गाथाः कषमायास तवं तुष्य दरौपदि मा करुधः
 45 पितामहः शांतनवः शमं संपूजयिष्यति
     आचार्यॊ विदुरः कषत्ता शमम एव वदिष्यतः
     कृपश च संजयश चैव शमम एव वदिष्यतः
 46 सॊमदत्तॊ युयुत्सुश च दरॊणपुत्रस तथैव च
     पितामहश च नॊ वयासः शमं वदति नित्यशः
 47 एतैर हि राजा नियतं चॊद्यमानं शमं परति
     राज्यं दातेति मे बुद्धिर न चेल लॊभान नशिष्यति
 48 कालॊ ऽयं दारुणः पराप्तॊ भरतानाम अभूतये
     निश्चितं मे सदैवैतत पुरस्ताद अपि भामिनि
 49 सुयॊधनॊ नार्हतीति कषमाम एवं न विन्दति
     अर्हस तस्याहम इत्य एव तस्मान मां विन्दते कषमा
 50 एतद आत्मवतां वृत्तम एष धर्मः सनातनः
     कषमा चैवानृशंस्यं च तत कर्तास्म्य अहम अञ्जसा

  1 [y]
      krodho hantā manuṣyāṇāṃ krodho bhāvayitā punaḥ
      iti viddhi mahāprājñe krodhamūlau bhavābhavau
  2 yo hi saṃharate krodhaṃ bhāvas tasya suśobhane
      yaḥ punaḥ puruṣaḥ krodhaṃ nityāṃ na sahate śubhe
      tasyābhāvāya bhavati krodhaḥ paramadāruṇaḥ
  3 krodhamūlo vināśo hi prajānām iha dṛśyate
      tat kathaṃ mādṛśaḥ krodham utsṛjel lokanāśanam
  4 kruddhaḥ pāpaṃ naraḥ kuryāt kruddho hanyād gurūn api
      kruddhaḥ paruṣayā vācā śreyaso 'py avamanyate
  5 vācyāvācye hi kupito na prajānāti karhi cit
      nākāryam asti kruddhasya nāvācyaṃ vidyate tathā
  6 hiṃsyāt krodhād avadhyāṃś ca vadhyān saṃpūjayed api
      ātmānam api ca kruddhaḥ preṣayed yamasādanam
  7 etān doṣān prapaśyadbhir jitaḥ krodho manīṣibhiḥ
      icchadbhiḥ paramaṃ śreya iha cāmutra cottamam
  8 taṃ krodhaṃ varjitaṃ dhīraiḥ katham asmadvidhaś caret
      etad draupadi saṃdhāya na me manyuḥ pravardhate
  9 ātmānaṃ ca paraṃ caiva trāyate mahato bhayāt
      krudhyantam apratikrudhyan dvayor eṣa cikitsakaḥ
  10 mūḍho yadi kliśyamānaḥ krudhyate 'śaktimān naraḥ
     balīyasāṃ manuṣyāṇāṃ tyajaty ātmānam antataḥ
 11 tasyātmānaṃ saṃtyajato lokā naśyanty anātmanaḥ
     tasmād draupady aśaktasya manyor niyamanaṃ smṛtam
 12 vidvāṃs tathaiva yaḥ śaktaḥ kliśyamāno na kupyati
     sa nāśayitvā kleṣṭāraṃ paraloke ca nandati
 13 tasmād balavatā caiva durbalena ca nityadā
     kṣantavyaṃ puruṣeṇāhur āpatsv api vijānatā
 14 manyor hi vijayaṃ kṛṣṇe praśaṃsantīha sādhavaḥ
     kṣamāvato jayo nityaṃ sādhor iha satāṃ matam
 15 satyaṃ cānṛtataḥ śreyo nṛśaṃsāc cānṛśaṃsatā
     tam evaṃ bahudoṣaṃ tu krodhaṃ sādhu vivarjitam
     mādṛśaḥ prasṛjet kasmāt suyodhana vadhād api
 16 tejasvīti yam āhur vai paṇḍitā dīrghadarśinaḥ
     na krodho 'bhyantaras tasya bhavatīti viniścitam
 17 yas tu krodhaṃ samutpannaṃ prajñayā pratibādhate
     tejasvinaṃ taṃ vidvāṃso manyante tattvadarśinaḥ
 18 kruddho hi kāyaṃ suśroṇi na yathāvat prapaśyati
     na kāryaṃ na ca maryādāṃ naraḥ kruddho 'nupaśyati
 19 hanty avadhyān api kruddho gurūn rūkṣais tudaty api
     tasmāt tejasi kartavye krodho dūrāt pratiṣṭhitaḥ
 20 dākṣyaṃ hy amarṣaḥ śauryaṃ ca śīghratvam iti tejasaḥ
     guṇāḥ krodhābhibhūtena na śakyāḥ prāptum añjasā
 21 krodhaṃ tyaktvā tu puruṣaḥ samyak tejo 'bhipadyate
     kālayuktaṃ mahāprājñe kruddhais tejaḥ suduḥsaham
 22 krodhas tv apaṇḍitaiḥ śaśvat teja ity abhidhīyate
     rajas tal lokanāśāya vihitaṃ mānuṣān prati
 23 tasmāc chaśvat tyajet krodhaṃ puruṣaḥ samyag ācaran
     śreyān svadharmānapago na kruddha iti niścitam
 24 yadi sarvam abuddhīnām atikrāntam amedhasām
     atikramo madvidhasya kathaṃ svit syād anindite
 25 yadi na syur manuṣyeṣu kṣamiṇaḥ pṛthivīsamāḥ
     na syāt saṃdhir manuṣyāṇāṃ krodhamūlo hi vigrahaḥ
 26 abhiṣakto hy abhiṣajed āhanyād guruṇā hataḥ
     evaṃ vināśo bhūtānām adharmaḥ prathito bhavet
 27 ākruṣṭaḥ puruṣaḥ sarvaḥ pratyākrośed anantaram
     pratihanyād dhataś caiva tathā hiṃsyāc ca hiṃsitaḥ
 28 hanyur hi pitaraḥ putrān putrāś cāpi tathā pitṝn
     hanyuś ca patayo bhāryāḥ patīn bhāryās tathaiva ca
 29 evaṃ saṃkupite loke janma kṛṣṇe na vidyate
     prajānāṃ saṃdhimūlaṃ hi janma viddhi śubhānane
 30 tāḥ kṣīyeran prajāḥ sarvāḥ kṣipraṃ draupadi tādṛśe
     tasmān manyur vināśāya prajānām abhavāya ca
 31 yasmāt tu loke dṛśyante kṣamiṇaḥ pṛthivīsamāḥ
     tasmāj janma ca bhūtānāṃ bhavaś ca pratipadyate
 32 kṣantavyaṃ puruṣeṇeha sarvāsv āpatsu śobhane
     kṣamā bhavo hi bhūtānāṃ janma caiva prakīrtitam
 33 ākruṣṭas tāḍitaḥ kruddhaḥ kṣamate yo balīyasā
     yaś ca nityaṃ jitakrodho vidvān uttamapūruṣaḥ
 34 prabhāvavān api naras tasya lokāḥ sanātanāḥ
     krodhanas tv alpavijñānaḥ pretya ceha ca naśyati
 35 atrāpy udāharantīmā gāthā nityaṃ kṣamāvatām
     gītāḥ kṣamāvatā kṛṣṇe kāśyapena mahātmanā
 36 kṣamā dharmaḥ kṣamā yajñaḥ kṣamā vedāḥ kṣamā śrutam
     yas tām evaṃ vijānāti sa sarvaṃ kṣantum arhati
 37 kṣamā brahma kṣamā satyaṃ kṣamā bhūtaṃ ca bhāvi ca
     kṣamā tapaḥ kṣamā śaucaṃ kṣamayā coddhṛtaṃ jagat
 38 ati brahmavidāṃ lokān ati cāpi tapasvinām
     ati yajñavidāṃ caiva kṣamiṇaḥ prāpnuvanti tān
 39 kṣamā tejasvināṃ tejaḥ kṣamā brahma tapasvinām
     kṣamā satyaṃ satyavatāṃ kṣamā dānaṃ kṣamāyaśaḥ
 40 tāṃ kṣamām īdṛśīṃ kṛṣṇe katham asmadvidhas tyajet
     yasyāṃ brahma ca satyaṃ ca yajñā lokāś ca viṣṭhitāḥ
     bhujyante yajvanāṃ lokāḥ kṣamiṇām apare tathā
 41 kṣantavyam eva satataṃ puruṣeṇa vijānatā
     yadā hi kṣamate sarvaṃ brahma saṃpadyate tadā
 42 kṣamāvatām ayaṃ lokaḥ paraś caiva kṣamāvatām
     iha saṃmānam ṛcchanti paratra ca śubhāṃ gatim
 43 yeṣāṃ manyur manuṣyāṇāṃ kṣamayā nihitas tadā
     teṣāṃ paratare lokās tasmāt kṣāntiḥ parā matā
 44 iti gītāḥ kāśyapena gāthā nityaṃ kṣamāvatām
     śrutvā gāthāḥ kṣamāyās tvaṃ tuṣya draupadi mā krudhaḥ
 45 pitāmahaḥ śāṃtanavaḥ śamaṃ saṃpūjayiṣyati
     ācāryo viduraḥ kṣattā śamam eva vadiṣyataḥ
     kṛpaś ca saṃjayaś caiva śamam eva vadiṣyataḥ
 46 somadatto yuyutsuś ca droṇaputras tathaiva ca
     pitāmahaś ca no vyāsaḥ śamaṃ vadati nityaśaḥ
 47 etair hi rājā niyataṃ codyamānaṃ śamaṃ prati
     rājyaṃ dāteti me buddhir na cel lobhān naśiṣyati
 48 kālo 'yaṃ dāruṇaḥ prāpto bharatānām abhūtaye
     niścitaṃ me sadaivaitat purastād api bhāmini
 49 suyodhano nārhatīti kṣamām evaṃ na vindati
     arhas tasyāham ity eva tasmān māṃ vindate kṣamā
 50 etad ātmavatāṃ vṛttam eṣa dharmaḥ sanātanaḥ
     kṣamā caivānṛśaṃsyaṃ ca tat kartāsmy aham añjasā

Yudhishthira berkata, 'Kemarahan adalah pembunuh manusia dan sekali lagi adalah kemakmuran mereka. Ketahuilah ini, hai engkau memiliki kebijaksanaan yang besar, bahwa kemarahan adalah akar dari semua kemakmuran dan semua kesulitan. Hai orang yang cantik, dia yang menekan amarahnya akan mendapatkan kemakmuran. Orang itu, sekali lagi, yang selalu memberi jalan kepada amarah, menuai kesulitan dari amarahnya yang ganas. Terlihat di dunia ini bahwa kemarahan menjadi penyebab kehancuran setiap makhluk. Lalu bagaimana bisa orang sepertiku menuruti amarahnya yang begitu merusak dunia? Orang yang marah itu melakukan dosa. Orang yang marah itu bahkan membunuh para pembimbingnya. Orang yang marah itu bahkan menghina atasannya dengan kata-kata kasar. Orang yang marah gagal membedakan antara apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh. Tidak ada tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang marah, tidak ada kata yang tidak dapat diucapkan oleh orang yang sedang marah. Dari amarah seseorang dapat membunuh orang yang tidak pantas untuk dibunuh, dan mungkin menyembah orang yang pantas untuk disembelih. Orang yang marah bahkan mungkin mengirim jiwanya sendiri ke wilayah Yama. Melihat semua kesalahan ini, yang bijaksana mengendalikan amarah mereka, berkeinginan untuk mendapatkan kemakmuran yang tinggi baik di dunia ini maupun di dunia lain. Untuk inilah mereka yang berjiwa tenang telah membuang murka. Bagaimana orang seperti kita bisa menikmatinya? Wahai putri Drupada, merefleksikan semua ini, amarahku tidak bergairah. Seseorang yang tidak bertindak terhadap seorang pria yang murka telah meningkat, menyelamatkan dirinya sendiri seperti juga orang lain dari ketakutan yang besar. Faktanya, dia mungkin dianggap sebagai tabib dari keduanya (yaitu, dirinya sendiri dan orang yang marah). Jika seorang yang lemah, dianiaya oleh orang lain, dengan bodohnya menjadi marah terhadap orang yang lebih berkuasa darinya, maka ia menjadi penyebab kehancurannya sendiri. Dan sehubungan dengan orang yang dengan sengaja membuang nyawanya, tidak ada wilayah yang akan diperoleh setelah ini. Oleh karena itu, hai putri Drupada, telah dikatakan bahwa orang yang lemah harus selalu menekan amarahnya. Dan orang bijak juga yang meskipun dituntut, tidak menderita murka untuk dibangkitkan, bersukacita di dunia lain - setelah melewati penganiaya dalam ketidakpedulian. Karena alasan inilah telah dikatakan bahwa orang bijak, apakah kuat atau lemah, harus pernah mengampuni penganiaya bahkan ketika yang terakhir berada dalam kesulitan. Untuk inilah, O Krishna, yang berbudi luhur memuji mereka yang telah menaklukkan murka mereka. Memang, itu adalah pendapat orang yang bajik bahwa orang yang jujur ​​dan pemaaf selalu menang. Kebenaran lebih bermanfaat daripada ketidakbenaran; dan kelembutan dari perilaku kejam. Karena itu, bagaimana mungkin orang seperti saya, bahkan untuk tujuan membunuh Duryodhana, menunjukkan kemarahan yang memiliki begitu banyak kesalahan dan yang dibuang oleh orang yang bajik dari jiwa mereka? Mereka yang dianggap oleh para terpelajar dari pandangan ke depan, sebagai memiliki kekuatan karakter (sejati), tentu saja adalah mereka yang murka hanya dalam penampilan lahiriah. Orang-orang yang terpelajar dan berwawasan sejati memanggilnya untuk memiliki kekuatan karakter yang dengan kebijaksanaannya dapat menekan kemurkaannya yang telah bangkit. Hai orang yang berpinggul manis, orang yang marah itu tidak melihat sesuatu dalam cahaya mereka yang sebenarnya. Orang yang marah tidak melihat jalannya, atau menghormati orang. Orang yang marah membunuh bahkan mereka yang tidak pantas untuk dibunuh. Orang yang murka membunuh bahkan para pembimbingnya. Oleh karena itu, orang yang memiliki kekuatan karakter harus selalu menghalau amarah ke kejauhan. Orang yang diliputi amarah tidak dengan mudah memperoleh kemurahan hati, martabat, keberanian, keterampilan, dan atribut lain yang dimiliki oleh kekuatan karakter yang nyata. Seorang pria dengan meninggalkan amarah dapat menunjukkan energi yang tepat, sedangkan, O orang bijak, sangat sulit bagi orang yang marah untuk menunjukkan energinya pada waktu yang tepat! Orang bodoh selalu menganggap kemarahan sebagai energi. Murka, bagaimanapun telah diberikan kepada manusia untuk kehancuran dunia. Karena itu, pria yang ingin berperilaku baik harus selalu meninggalkan amarah. Bahkan orang yang telah meninggalkan kebajikan yang sangat baik dari kelompoknya sendiri, sudah pasti, dimurkai (jika berperilaku baik). Jika orang bodoh, yang berpikiran tanpa cahaya, melanggar dalam segala hal, bagaimana, hai yang tanpa cela, dapatkah orang sepertiku melampaui (seperti mereka)? Jika di antara manusia tidak ada orang yang setara dengan bumi dalam pengampunan, tidak akan ada kedamaian di antara manusia tetapi perselisihan terus berlanjut yang disebabkan oleh murka. Jika yang terluka mengembalikan luka mereka, jika seseorang dihukum oleh atasannya untuk menghukum atasannya sebagai balasannya, konsekuensinya adalah kehancuran setiap makhluk, dan dosa juga akan menang di dunia. Jika orang yang sakit berbicara dari orang lain, kembalikan ucapan itu sesudahnya; jika orang yang terluka mengembalikan luka-lukanya: jika orang yang dihukum membalas hukuman; jika ayah membunuh anak laki-laki, dan anak laki-laki ayah dan jika suami membunuh istri, dan istri suami; kemudian, O Krishna, bagaimana kelahiran bisa terjadi di dunia di mana kemarahan menguasai begitu! Karena, hai berwajah tampan, ketahuilah bahwa kelahiran makhluk adalah karena kedamaian! Jika raja-raja juga, O Dropadi, memberi jalan menuju kemurkaan, rakyatnya segera menemui kehancuran. Oleh karena itu, kemurkaan telah mengakibatkan kehancuran dan penderitaan orang-orang. Dan karena terlihat di dunia ini ada manusia yang pemaaf seperti Bumi, oleh karena itu makhluk-makhluk itu memperoleh kehidupan dan kemakmurannya. O yang cantik, seseorang harus memaafkan di bawah setiap cedera. Telah dikatakan bahwa kelanjutan spesies adalah karena manusia yang pemaaf. Dia, sungguh, adalah orang yang bijaksana dan luar biasa yang telah menaklukkan amarahnya dan yang menunjukkan pengampunan bahkan ketika dihina, ditindas, dan dimarahi oleh orang yang kuat. Orang yang berkuasa yang mengendalikan amarahnya, memiliki (untuk kesenangannya) banyak wilayah yang kekal; sementara dia yang marah, disebut bodoh, dan menemui kehancuran baik di dunia ini maupun di dunia lain. O Krishna, Kashyapa yang termasyhur dan pemaaf, dalam hal ini, telah menyanyikan syair berikut untuk menghormati orang-orang yang selalu memaafkan, 'Pengampunan adalah moralitas; pengampunan adalah pengorbanan, pengampunan adalah Weda, pengampunan adalah Shruti. Dia yang mengetahui hal ini mampu memaafkan segalanya. Pengampunan adalah Brahma; pengampunan adalah kebenaran; pengampunan disimpan pahala pertapa; pengampunan melindungi pahala masa depan; pengampunan adalah asketisme; pengampunan adalah kekudusan; dan dengan memaafkan alam semesta disatukan. Orang-orang yang pemaaf mencapai daerah yang dapat diperoleh oleh mereka yang telah melakukan pengorbanan berjasa, atau mereka yang fasih dengan Weda, atau mereka yang memiliki pahala pertapa yang tinggi. Mereka yang melakukan pengorbanan Weda seperti juga mereka yang melakukan ritus agama yang berjasa mendapatkan daerah lain. Orang-orang yang pemaaf, bagaimanapun, mendapatkan daerah yang paling dipuja di dunia Brahma. Pengampunan adalah kekuatan dari yang perkasa; pengampunan adalah pengorbanan; pengampunan adalah ketenangan pikiran. Bagaimana, O Krishna, dapatkah orang seperti kita meninggalkan pengampunan, yang mana itu, dan yang di dalamnya terdapat Brahma, kebenaran, dan kebijaksanaan dan alam yang mapan? Orang yang bijaksana harus selalu memaafkan, karena ketika dia mampu memaafkan segalanya, dia mencapai Brahma. Dunia adalah milik mereka yang memaafkan; dunia lain juga milik mereka. Orang yang memaafkan memperoleh kehormatan di sini, dan keadaan diberkati di akhirat. Orang-orang yang pernah mengalahkan murka mereka dengan pengampunan, mendapatkan daerah yang lebih tinggi. Oleh karena itu telah dikatakan bahwa pengampunan adalah kebajikan tertinggi. ' Itu adalah ayat-ayat yang dinyanyikan oleh Kashyapa sehubungan dengan mereka yang selalu memaafkan. Setelah mendengarkan, O Dropadi, ayat-ayat ini sehubungan dengan pengampunan, puaslah! Jangan berikan jalan untuk murka-Mu! Cucu kami, putra Santanu, akan memuja perdamaian; Krishna, putra Devaki, akan menyembah perdamaian; pembimbing (Drona) dan Vidura yang disebut Kshatri akan berbicara tentang perdamaian; Kripa dan Sanjaya juga akan memberitakan perdamaian. Dan Somadatta dan Yuyutshu dan putra Drona dan cucu kami Vyasa, masing-masing dari mereka selalu berbicara tentang kedamaian. Pernah didesak oleh orang-orang ini menuju perdamaian, raja (Dhritarashtra), saya pikir, akan mengembalikan kerajaan kita kepada kita. Namun, jika dia menyerah pada godaan, dia akan menemui kehancuran. O nona, krisis telah datang dalam sejarah Bharata karena menjerumuskan mereka ke dalam malapetaka! Ini telah menjadi kesimpulan pasti saya dari beberapa waktu sebelumnya! Suyodhana tidak pantas mendapatkan kerajaan. Oleh karena itu dia tidak bisa mendapatkan pengampunan. Saya, bagaimanapun, berhak mendapatkan kedaulatan dan oleh karena itu pengampunan telah menguasai saya. Pengampunan dan kelembutan adalah kualitas yang dimiliki diri sendiri. Itu melambangkan kebajikan abadi. Oleh karena itu, saya akan benar-benar mengadopsi kualitas-kualitas itu. "

author