Wana Parwa 35

No comment 53 views

Wana Parwa 35
Mahabharata 3.35

Wana Parwa 35

  1 [य]
      असंशयं भारत सत्यम एतद; यन मा तुदन वाक्यशल्यैः कषिणॊषि
      न तवा विगर्हे परतिकूलम एतन; ममानयाद धि वयसनं व आगात
  2 अहं हय अक्षान अन्वपद्यं जिहीर्षन; राज्यं सराष्ट्रं धृतराष्ट्रस्य पुत्रात
      तन मा शठः कितव्वः परत्यदेवीत; सुयॊधनार्थं सुबलस्य पुत्रः
  3 महामायः शकुनिः पार्वतीयः; सदा सभायां परवपन्न अक्षपूगान
      अमायिनं मायया परत्यदेवीत; ततॊ ऽपश्यं वृजिनं भीमसेन
  4 अक्षान हि दृष्ट्वा शकुनेर यथावत; कामानुलॊमान अयुजॊ युजश च
      शक्यं नियन्तुम अभविष्यद आत्मा; मन्युस तु हन्ति पुरुषस्य धैर्यम
  5 यन्तुं नात्मा शक्यते पौरुषेण; मानेन वीर्येण च तात नद्धः
      न ते वाचं भीमसेनाभ्यसूये; मन्ये तथा तद भवितव्यम आसीत
  6 स नॊ राजा धृतराष्ट्रस्य पुत्रॊ; नयपातयद वयसने राज्यम इच्छन
      दास्यं च नॊ ऽगमयद भीमसेन; यत्राभवच छरणं दरौपदी नः
  7 तवं चापि तद वेत्थ धनंजयश च; पुनर्द्यूतायागतानां सभां नः
      यन माब्रवीद धृतराष्ट्रस्य पुत्र; एकग्लहार्थं भरतानां समक्षम
  8 वने समा दवादश राजपुत्र; यथाकामं विदितम अजातशत्रॊ
      अथापरं चाविदितं चरेथाः; सर्वैः सह भरातृभिश छद्म गूढः
  9 तवां चेच छरुत्वा तात तथा चरन्तम; अवभॊत्स्यन्ते भरतानां चराः सम
      अन्यांश चरेथास तावतॊ ऽबदांस ततस तवं; निश्चित्य तत परतिजानीहि पार्थ
  10 चरैश चेन नॊ ऽविदितः कालम एतं; युक्तॊ राजन मॊहयित्वा मदीयान
     बरवीमि सत्यं कुरुसंसदीह; तवैव ता भारत पञ्च नद्यः
 11 वयं चैवं भरातरः सर्व एव; तवया जिताः कालम अपास्य भॊगान
     वसेम इत्य आह पुरा स राजा; मध्ये कुरूणां स मयॊक्तस तथेति
 12 तत्र दयूतम अभवन नॊ जघन्यं; तस्मिञ जिताः परव्रजिताश च सर्वे
     इत्थं च देशान अनुसंचरामॊ; वनानि कृच्छ्राणि च कृच्छ्ररूपाः
 13 सुयॊधनश चापि न शान्तिम इच्छन; भूयः स मन्यॊर वशम अन्वगच्छत
     उद्यॊजायाम आस कुरूंश च सर्वान; ये चास्य के चिद वशम अन्वगच्छन
 14 तं संधिम आस्थाय सतां सकाशे; कॊ नाम जह्याद इह राज्यहेतॊः
     आर्यस्य मन्ये मरणाद गरीयॊ; यद धर्मम उत्क्रम्य महीं परशिष्यात
 15 तदैव चेद वीरकर्माकरिष्यॊ; यदा दयूते परिघं पर्यमृक्षः
     बाहू दिधक्षन वारितः फल्गुनेन; किं दुष्कृतं भीम तदाब्भविष्यत
 16 पराग एव चैवं समयक्रियायाः; किं नाब्रवीः पौरुषम आविदानः
     पराप्तं तु कालं तव अभिपद्य पश्चाद; इं माम इदानीम अतिवेलम आत्थ
 17 भूयॊ ऽपि दुःखं मम भीमसेन; दूये विषस्येव रसं विदित्वा
     यद याज्ञसेनीं परिकृष्यमाणां; संदृश्य तत कषान्तम इति सम भीम
 18 न तव अद्य शक्यं भरत परवीर; कृत्वा यद उक्तं कुरुवीरमध्ये
     कालं परतीक्षस्व सुखॊदयस्य; पङ्क्तिं फलानाम इव बीजवापः
 19 यदा हि पूर्वं निकृतॊ निकृत्या; वैरं सपुष्पं सफलं विदित्वा
     महागुणं हरति हि पौरुषेण; तदा वीरॊ जीवति जीवलॊके
 20 शरियं च लॊके लभते समग्रां; मन्ये चास्मै शत्रवः संनमन्ते
     मित्राणि चैनम अतिरागाद भजन्ते; देवा इवेन्द्रम अनुजीवन्ति चैनम
 21 मम परतिज्ञां च निबॊध सत्यां; वृणे धर्मम अमृताज जीविताच च
     राज्यं च पुत्राश च यशॊ धनं च; सर्वं न सत्यस्य कलाम उपैति

 1 [y]
      asaṃśayaṃ bhārata satyam etad; yan mā tudan vākyaśalyaiḥ kṣiṇoṣi
      na tvā vigarhe pratikūlam etan; mamānayād dhi vyasanaṃ va āgāt
  2 ahaṃ hy akṣān anvapadyaṃ jihīrṣan; rājyaṃ sarāṣṭraṃ dhṛtarāṣṭrasya putrāt
      tan mā śaṭhaḥ kitavvaḥ pratyadevīt; suyodhanārthaṃ subalasya putraḥ
  3 mahāmāyaḥ śakuniḥ pārvatīyaḥ; sadā sabhāyāṃ pravapann akṣapūgān
      amāyinaṃ māyayā pratyadevīt; tato 'paśyaṃ vṛjinaṃ bhīmasena
  4 akṣān hi dṛṣṭvā śakuner yathāvat; kāmānulomān ayujo yujaś ca
      śakyaṃ niyantum abhaviṣyad ātmā; manyus tu hanti puruṣasya dhairyam
  5 yantuṃ nātmā śakyate pauruṣeṇa; mānena vīryeṇa ca tāta naddhaḥ
      na te vācaṃ bhīmasenābhyasūye; manye tathā tad bhavitavyam āsīt
  6 sa no rājā dhṛtarāṣṭrasya putro; nyapātayad vyasane rājyam icchan
      dāsyaṃ ca no 'gamayad bhīmasena; yatrābhavac charaṇaṃ draupadī naḥ
  7 tvaṃ cāpi tad vettha dhanaṃjayaś ca; punardyūtāyāgatānāṃ sabhāṃ naḥ
      yan mābravīd dhṛtarāṣṭrasya putra; ekaglahārthaṃ bharatānāṃ samakṣam
  8 vane samā dvādaśa rājaputra; yathākāmaṃ viditam ajātaśatro
      athāparaṃ cāviditaṃ carethāḥ; sarvaiḥ saha bhrātṛbhiś chadma gūḍhaḥ
  9 tvāṃ cec chrutvā tāta tathā carantam; avabhotsyante bharatānāṃ carāḥ sma
      anyāṃś carethās tāvato 'bdāṃs tatas tvaṃ; niścitya tat pratijānīhi pārtha
  10 caraiś cen no 'viditaḥ kālam etaṃ; yukto rājan mohayitvā madīyān
     bravīmi satyaṃ kurusaṃsadīha; tavaiva tā bhārata pañca nadyaḥ
 11 vayaṃ caivaṃ bhrātaraḥ sarva eva; tvayā jitāḥ kālam apāsya bhogān
     vasema ity āha purā sa rājā; madhye kurūṇāṃ sa mayoktas tatheti
 12 tatra dyūtam abhavan no jaghanyaṃ; tasmiñ jitāḥ pravrajitāś ca sarve
     itthaṃ ca deśān anusaṃcarāmo; vanāni kṛcchrāṇi ca kṛcchrarūpāḥ
 13 suyodhanaś cāpi na śāntim icchan; bhūyaḥ sa manyor vaśam anvagacchat
     udyojāyām āsa kurūṃś ca sarvān; ye cāsya ke cid vaśam anvagacchan
 14 taṃ saṃdhim āsthāya satāṃ sakāśe; ko nāma jahyād iha rājyahetoḥ
     āryasya manye maraṇād garīyo; yad dharmam utkramya mahīṃ praśiṣyāt
 15 tadaiva ced vīrakarmākariṣyo; yadā dyūte parighaṃ paryamṛkṣaḥ
     bāhū didhakṣan vāritaḥ phalgunena; kiṃ duṣkṛtaṃ bhīma tadābbhaviṣyat
 16 prāg eva caivaṃ samayakriyāyāḥ; kiṃ nābravīḥ pauruṣam āvidānaḥ
     prāptaṃ tu kālaṃ tv abhipadya paścād; iṃ mām idānīm ativelam āttha
 17 bhūyo 'pi duḥkhaṃ mama bhīmasena; dūye viṣasyeva rasaṃ viditvā
     yad yājñasenīṃ parikṛṣyamāṇāṃ; saṃdṛśya tat kṣāntam iti sma bhīma
 18 na tv adya śakyaṃ bharata pravīra; kṛtvā yad uktaṃ kuruvīramadhye
     kālaṃ pratīkṣasva sukhodayasya; paṅktiṃ phalānām iva bījavāpaḥ
 19 yadā hi pūrvaṃ nikṛto nikṛtyā; vairaṃ sapuṣpaṃ saphalaṃ viditvā
     mahāguṇaṃ harati hi pauruṣeṇa; tadā vīro jīvati jīvaloke
 20 śriyaṃ ca loke labhate samagrāṃ; manye cāsmai śatravaḥ saṃnamante
     mitrāṇi cainam atirāgād bhajante; devā ivendram anujīvanti cainam
 21 mama pratijñāṃ ca nibodha satyāṃ; vṛṇe dharmam amṛtāj jīvitāc ca
     rājyaṃ ca putrāś ca yaśo dhanaṃ ca; sarvaṃ na satyasya kalām upaiti

Vaisampayana berkata, "Demikian disampaikan oleh Bhimasena, Raja Ajatasatru yang berjiwa tinggi dengan teguh mengabdi pada kebenaran, mengumpulkan kesabarannya, setelah beberapa saat mengucapkan kata-kata ini, 'Tidak diragukan lagi, O Bharata, semua ini benar. menyiksaku demikian dengan menusukku dengan kata-katamu yang tajam. Dari kebodohanku saja malapetaka ini menimpa dirimu. Aku berusaha melempar dadu dengan keinginan untuk merebut kerajaannya dari putra Dhritarashtra dengan kedaulatan. Oleh karena itu, penjudi licik itu-- Putra Suvala - bermain melawanku atas nama Suyodhana. Sakuni, penduduk asli negara berbukit, sangat berseni. Melontarkan dadu di hadapan majelis, tidak mengenal seni apa pun seperti aku, dia mengalahkanku dengan berseni. Oleh karena itu, O Bhimasena, kita telah diliputi oleh malapetaka ini. Melihat dadu yang menguntungkan keinginan Sakuni, saya bisa saja mengendalikan pikiran saya. Kemarahan, bagaimanapun, mendorong kesabaran seseorang. Wahai anak kecil , pikiran c annot tetap terkendali jika dipengaruhi oleh kemewahan, kesombongan, atau harga diri. Aku tidak mencela engkau, O Bhimasena, atas kata-kata yang engkau gunakan. Saya hanya menganggap bahwa apa yang telah menimpa kita telah ditentukan sebelumnya. Ketika raja Duryodhana, putra Dhritarashtra, mendambakan kerajaan kami, menjerumuskan kami ke dalam kesengsaraan dan bahkan perbudakan, maka, O Bhima, Dropadi-lah yang menyelamatkan kami. Ketika dipanggil lagi ke majelis untuk bermain sekali lagi, Anda juga tahu tentang Arjuna apa yang dikatakan putra Dhritarashtra kepada saya, di hadapan semua Bharata, mengenai taruhan yang akan kami mainkan. Kata-katanya adalah, O pangeran Ajatsatru, (jika ditaklukkan), engkau akan tinggal bersama dengan semua saudaramu, untuk tinggal, sepengetahuan semua orang, selama dua belas tahun di hutan pilihanmu, melewati tahun ketiga belas dalam kerahasiaan. Jika selama periode terakhir, mata-mata para Bharata, yang mendengar tentang Anda, berhasil menemukan Anda, Anda harus kembali tinggal di hutan untuk periode yang sama, melewati tahun terakhir dalam kerahasiaan sekali lagi. Merenungkan hal ini, berikrar pada dirimu sendiri untuk itu. Mengenai diri saya sendiri, saya benar-benar berjanji dalam kumpulan Kurus ini, bahwa jika Anda dapat melewati waktu ini dengan membingungkan mata-mata saya dan tidak ditemukan oleh mereka, maka, O Bharata, kerajaan lima sungai ini sekali lagi adalah milik Anda. Kami juga, O Bharata, jika ditaklukkan olehmu, akan, kami semua, meninggalkan semua kekayaan kami, melewati periode yang sama, menurut aturan yang sama. Demikian disampaikan oleh pangeran, saya menjawabnya di tengah-tengah semua Kurus, 'Jadilah itu!' Game sial itu kemudian dimulai. Kami ditaklukkan dan diasingkan. Untuk inilah kami mengembara dengan menyedihkan di berbagai daerah berkayu yang dipenuhi dengan ketidaknyamanan. Suyodhana, bagaimanapun, masih tidak puas, menyerahkan dirinya pada amarah, dan mendesak para Kurus seperti juga semua orang yang berada di bawah kekuasaannya untuk mengungkapkan kegembiraan mereka atas bencana kita. Setelah masuk ke dalam kesepakatan seperti itu di hadapan semua orang baik, siapa yang berani melanggarnya demi sebuah kerajaan di bumi? Bagi orang terhormat, saya pikir, bahkan kematian itu sendiri lebih ringan daripada perolehan kedaulatan melalui tindakan pelanggaran. Pada saat drama itu, Anda ingin membakar tangan saya. Engkau dihalangi oleh Arjuna, dan karenanya engkau hanya meremas tanganmu sendiri. Jika Anda dapat melakukan apa yang Anda inginkan, dapatkah malapetaka ini menimpa kita? Sadar akan kehebatanmu, mengapa kamu tidak, O Bhima, berkata begitu sebelum kita membuat kesepakatan seperti itu? Kewalahan dengan konsekuensi dari janji kita, dan waktu telah berlalu, apa gunanya Anda menyapa saya dengan kata-kata kasar ini? O Bhima, inilah kesedihan saya yang luar biasa bahwa kami tidak dapat melakukan apa-apa bahkan melihat Dropadi dianiaya dengan cara itu. Hati saya terbakar seolah-olah saya telah meminum cairan beracun. Namun, memiliki janji itu di tengah-tengah para pahlawan Kuru, saya tidak dapat melanggarnya sekarang. Tunggu, O Bhima, untuk kembalinya hari-hari kita yang lebih baik, seperti penyebar benih menunggu panen. Ketika seseorang yang pertama kali terluka, berhasil membalas dendam pada musuhnya pada saat permusuhan yang terakhir itu berbuah dan berbunga, dia dianggap telah mencapai sesuatu yang besar dengan kehebatannya. Orang yang begitu berani mendapatkan ketenaran abadi. Orang seperti itu memperoleh kemakmuran yang besar. Musuh-musuhnya sujud kepadanya, dan teman-temannya berkumpul di sekelilingnya, seperti makhluk surgawi yang berkumpul di sekitar Indra untuk berlindung. Tapi ketahuilah, O Bhima, janji saya tidak pernah salah. Saya menganggap kebajikan sebagai yang lebih tinggi dari kehidupan itu sendiri dan keadaan surgawi yang diberkati. Kerajaan, anak laki-laki, ketenaran, kekayaan, - semua ini tidak sampai pada bagian kebenaran yang keenam belas. '

author